Millainen on sinun Sodankyläsi vuonna 2025?

Mikä on kuntastrategia?

Nimensä mukaisesti se on tietysti kunnan oma strategia. Mutta mikä se strategia sitten oikein onkaan ja mitä hyötyä siitä on kunnan toiminnalle tai päätöksenteolle?

Lyhyesti ja suomeksi sanottuna voimme kuvailla kuntastrategiaa pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaksi, joka täytyy ottaa huomioon kunnan kaikessa päätöksenteossa. Toimintasuunnitelmassa on tarkoituksena kirjoittaa auki ajatus siitä, mihin suuntaan kunta on menossa, mihin suuntaan sen tulisi mennä ja mitä vaikutuksia tällä on kunnalle. Strategia ei kuitenkaan ole mikään kristallipallo, joka kertoo tulevien vuosien kehityksen, vaan nimenomaan suunnitelma siitä, mihin kunta haluaa tulevaisuudessa päästä.  

Strategian merkitystä suunnitelmana on vaikea usein käsittää. Vanhaa strategiaa tarkastellessa esiin usein nousee kysymykset siitä, miksi kunta ei ole kehittynyt niin kuin strategiaan on kirjoitettu. Uutta strategiaa tehdessä vaaditaan usein konkreettisempaa otetta. Strategian tarkoitus ei kuitenkaan ole konkreettisesti suunnitella toimenpiteitä, vaan antaa suunta, jota kohti erillisillä toimenpiteillä tähdätään. Esimerkiksi strategian yksi menestystekijä voisi olla matkailun kehittäminen. Sitä miten matkailua kehitetään ei strategiassa avata, vaan strategia antaa vain suuntaviivan, mihin kunnan tulee muiden toteuttamisohjelmiensa avulla tähdätä. Toimenpiteet eivät kuulu strategiaan, vaan ne kirjataan erillisiin toimintasuunnitelmiin ja toteuttamisohjelmiin.

Miksi strategia on tärkeä?

Strategia sisältää kunnan tekemät valinnat siitä, mitä tulevaisuudessa kunta pitää tärkeänä ja mitkä tavoitteet se pyrkii tulevaisuudessa saavuttamaan. Ilman näitä rajanvetoja perustuisi päätöksenteko vain sen hetkiseen tilanteeseen, ilman pitkän aikavälin kokonaisnäkemystä ja luotettavia perusteluja. Strategiassa asetetut arvot, visiot ja tavoitteet ohjaavat kunnan päätöksentekoa niin suurissa kuin pienissäkin päätöksissä.

Kuntalaki säätelee strategian sisältöä

 Kuntastrategia on lain mukainen asiakirja, jossa valtuusto päättää kunnaan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalaissa on määritelty tyhjentävästi ne seikat, jotka kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon. Pakollisia huomioon otettavia asioita ovat kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Mikään ei tietystikään estä kuntaa tekemästä laajempaa strategiaa; esimerkiksi monissa kuntastrategioissa matkailu on otettu kokonaan omaksi teemakseen.

Kunnan johtamisen tulee perustua myöskin kuntastrategiaan. Strategia on arvio kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksia ja se määrittää kuinka nämä vaikuttavat kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiaan tulee myös kirjata asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja seuranta. 


Aikataulu

nimetön.jpg


Kuntastrategia jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka on nimetty tiedonkeruu-, luonnos-, ja päätöksentekovaiheiksi. Jokainen vaihe kestää kahdesta kolmeen kuukauteen. Ensimmäinen vaihe on alkanut helmikuussa, kun tietoa on alettu keräämään Sodankylän kunnan luottamushenkilöiltä, sekä paikallisilta ja kunnan ulkopuolisilta yrittäjiltä. Maaliskuussa osallistumaan pääsevät kuntalaiset, järjestöt, kunnan neuvostot ja valtuustot, sekä kunnan henkilöstö.

 Touko-kesäkuussa valmistuvat kuntastrategian ensimmäiset luonnokset, joiden valmistelusta on vastuu Sodankylän kunnan johtoryhmällä. Nämä luonnokset valmistellaan laajassa osallistamisprosessissa saadun materiaalin pohjalta.Luonnoksia pääsevät kommentoimaan sekä valtuutetut, että kuntalaiset Midnight Sun Film –festivaalin yhteydessä.

 Lopullisen kuntastrategian tulisi olla valmiina heinä-elokuussa. Elokuun loppu puolella kuntastrategia menee kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Mahdollisten muutosesitysten jälkeen strategia menee kunnanvaltuuston käsittelyyn syyskuussa. Lopullinen kuntastrategia julkaistaan syys-lokakuussa ja se otetaan heti kunnallisen päätöksenteon pohjaksi. 


Kuinka pääsen mukaan? 

Sodankylän uuden kuntastrategian valmistelu on lähtenyt ajatuksesta tarjota mahdollisimman laajasti osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille. Mukaan kuntastrategiaan tekemiseen pääsevät kuntalaiset, kyläläiset, luottamushenkilöt, järjestöt, neuvostot, valtuustot, henkilökunta sekä matkailijat.

Tule mukaan työpajaan!

Kuntastrategian suunnitteluun on mahdollista osallistua kahdella eri tavalla, tai vaikka molemmilla, jos olet innokas! Ensimmäinen tapa on osallistua ryhmille järjestettäviin työpajoihin. Yleisesti kuntalaisille järjestetyt työpajat pidetään Sodankylän Kirkonkylällä, sekä Vaalajärvellä, Kelujärvellä, Vuotsossa, Sattasessa, Vuojärvellä ja Syväjärvellä.  Kuntalaisille järjestettyjen työpajojen aikatauluista ja työpajojen sisällöstä tiedotamme niiden varmistettua tarkemmin. Työpajatapahtumat ovat kaikille avoimia tapahtumia, jonne ovat tervetulleita myös naapurikylien asukkaat. Kirkonkylällä järjestettävä työpaja on myös avoin tapahtuma, mutta sodankyläläiset järjestöt kutsutaan tapahtumaan henkilökohtaisesti.

Vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle järjestetään omat työpajat, kuten myös kunnan lautakuntien jäsenille ja henkilökunnalle. Kunnanhallitus toimii kuntastrategian ohjausryhmänä ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa strategian etenemiseen koko sen prosessin ajan. Kunnanvaltuusto pääsee mukaan valmisteluun osallistumalla vetäjinä työpajailtoihin, sekä heille erityisesti järjestettävän valtuustoseminaarin muodossa.

 Kommentoi luonnoksia!

Toinen tapa osallistua kuntastrategian valmisteluun on strategialuonnosten kommentointi. Kuntalaisille annetaan mahdollisuus kommentoida strategian suurten linjojen luonnoksia kesäkuun kolmannella viikolla Midnight Sun Film Festival –tapahtuman yhteydessä. Festareiden ajaksi Sodankylään ilmestyy Pop Up –strategia toimisto, jossa luonnokset ovat nähtävillä ja kommentoitavina viikon ajan. Luonnoksia on mahdollista kommentoida lisäksi myös kunnan kotisivujen ja sosiaalisen median kautta. Luonnoksista annetut kommentit viedään valtuustoseminaariin päätöksenteon tueksi. 

MSFF 2018_Millainen on sinun Sodankyläsi 2025_ylä.jpg


Päivitetty: 5.6.2018 12:03