Tietoa osallistumisesta

Kunnan toimintaan ja päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen on kuntalaisille luonnollista, sillä me kaikki käytämme kunnan tarjoamia palveluita. Kunnan tehtävä on luoda kaikenikäisille kuntalaisille edellytykset osallistua kunnan toimintaan.

Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltuustolla on sen sijaan vastuu tarjota monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia.

Eri toimialoilla on jatkuvasti käynnissä päätöksenteon valmisteluprosesseja, joihin halutaan mukaan aktiivisia kuntalaisia. Tiedotamme kaikista osallistumismahdollisuuksista sekä perinteisessä että sähköisessä mediassa.

Alla kuntalaisen osallistumisopas, joka tarjoaa kuntalaisille tietoa siitä, miten voit olla mukana päättämässä kuntamme asioista. Tutustu oppaaseen, anna palautetta ja ole mukana vaikuttamassa!

Tutustu kuntalaisen osallistumisoppaaseen

 • Osallistu somessa

  Sosiaalinen media on nykyisen kunnallishallinnon yksi vuorovaikutuksen väline. Sosiaalisen median avulla voidaan avata uusia, suoria keskusteluyhteyksiä kunnan ja kuntalaisten välillä. Sosiaalisen median hienous piilee siinä, että sen avulla voidaan ohittaa perinteinen hierarkkinen rakenne ja samaan keskusteluun on helppo osallistua niin viranhaltijan, luottamusmiehen kuin kuntalaisenkin.

  Sodankylän kunta jakaa aktiivisesti tietoa myös sosiaalisen median kautta. Kunnan Facebook-sivuilla jaetaan uutisia reaaliaikaisesti ja nostetaan esiin tärkeitä tapahtumia sekä päätöksiä.

  Sodankylän kunnalla on myös oma Facebook-ryhmä Osallistuva Sodankylä, joka on vuorovaikutus kanava kunnan ja kuntalaisten välillä. Ryhmässä keskustelemme ajankohtaisista aiheista ja tarjoamme kuntalaisille nopean ja helpon väylän keskustelulle. Ryhmässä kuntalainen voi avata keskustelun, kysyä kysymyksiä ja antaa palautetta kunnan toiminnasta.

  Yksi tärkeä kanava tiedon välittämiseen on nykyisin myös Sodankylän kunnan oma YouTube -kanava. Kanavalla on nähtävissä valtuuston kokousten tallenteet, sekä useita tallennettuja yleisötilaisuuksia.

 • Osallistu sähköisesti

  Kyselyt

  Kyselyiden avulla selvitetään helposti kuntalaisten kanta ajankohtaisiin asioihin. Kyselyt ovat pääsääntöisesti sähköisiä kyselyitä, joihin vastaaminen ei vaadi tunnistautumista.  Kyselyihin, jotka koskettavat suurta osaa kuntalaisista on usein mahdollista vastata myös paperisesti kirjastossa.  Kyselyistä tiedotetaan kunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdessä. ​​

 • Tee aloite

  Kuntalaisaloite

  Kuntalaisaloite on yksi kuntalaisen vaikuttamisvälineistä. Kuntalaki tarjoaa kuntalaisille oikeuden tehdä aloitteen koskien mitä tahansa kuntaan liittyvää asiaa. Palveluiden käyttäjillä on myös oikeus tehdä kuntalaisaloite, joka koskee tiettyä kunnan palvelua. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta käynnistetyt mahdolliset toimenpiteet. Kuntalaisaloite on hyvin keveä ja suora vaikuttamistapa.

  Aloitteen voi nykyisin tehdä joko kirjallisena tai sähköisenä. Aloitteen teko on helppoa. Sähköisen lomakkeen voit täyttää osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi. Aloitteessa tulee olla tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot, sekä lyhyt selostus siitä mitä asia oikein koskee.

  Kirjallisen aloitteen sisältö on samanlainen kuin sähköisessäkin aloitteessa, mutta sen voit lähettää osoitteeseen:

  Sodankylän kunta, PL60 99601 Sodankylä.

  Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on aloite käsiteltävä kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta.​​

  Valtuustoaloite

  Valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita, jotka menevät suoraan kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Esimerkiksi vuonna 2017  valtuutetut ovat tehneet mm. aloitteita kaupunkinimityksen käyttöönotosta Sodankylässä sekä aloitteen siirtymisestä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

   

  Seuraa kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyä​

  Kuntalain 23 §:n  mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

  Sodankylän kunnan hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 • Vaikuta kotikylässäsi

  Kyläseurat ja kyläyhdistykset

  Kylät ovat yksi Sodankylän vahvuuksista. Omalla alueella vaikuttaminen on luontaista kyläseurojen ja -yhdistysten kautta. Parhaimmillaan kylätoimintatyö edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta ja lisää yleistä hyvinvointia sekä vahvistaa kunnan ja kylien välistä yhteistyötä.

  Kyläyhdistykset ja -seurat haluavat olla mukana suunnittelemassa ja vaikuttamassa oman alueensa kehittämiseen ja erityisesti palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Kyläyhdistykset ja -seurat voivat antaa lausuntoja tai tehdä aloitteita ja osallistua näin alueensa hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen.  ​

  Kyläseurojen ja -yhdistysten päätehtävä on ideoida ja kehittää kylää sekä innostaa väestöä mukaan toimintaan. Kyläaktiivit pyrkivät vaalimaan yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä välittämään tietoa kunnan ja kylien välillä. Usein kylien yhdistykset, seurat ja toimikunnat järjestävät myös yhteisiä tapahtumia, joiden avulla kerätään kyläläiset yhteen

 • Osallistu palveluiden suunnitteluun

  Palveluiden suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa

  Palveluita suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa esimerkiksi erilaisten yleisötilaisuuksien ja työpajojen avulla. Kuntalaiset ovat olleet mukana esimerkiksi suunnittelemassa uuden hyvinvointikeskuksen luonnosta. Erilaiset mielipidekyselyt ovat myös käytännöllinen ja paljon käytetty tapa, jonka avulla kuntalaisten mielipiteitä selvitetään.

  Palveluita suunnitellaan tiiviisti myös yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Kehittäjäasiakkaat ovat kuntalaisia, jotka ovat mukana palveluiden kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa. Kehittäjäasiakkaat tuovat suunnitteluprosessiin mukaan oman kokemuksensa ja asiantuntijuutensa, jolloin palvelusta saadaan käyttäjäystävällinen ja helposti lähestyttävä. Sodankylän kunnassa kehittäjäasiakkaita on mukana perusturvapalvelun alaisissa projekteissa.

   

  Kehittäjäasiakkaiden kokemuksia on hyödynnetty lapsiperheiden, työttömien, mielenterveyskuntoutujien ja aikuissosiaalityön palveluiden kehittämisessä. Kehittäjäasiakkaita on rekrytoitu joko lehti-ilmoituksin tai työntekijöiden avulla. Sodankylän perusturvapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä kehittäjäasiakkaiden kanssa ja haluavat hyödyntää myös yhdistysten asiantuntemusta palveluiden kehittämisessä. Kehittäjäasiakastoimintaan osallistumisesta on maksettu pientä kulukorvausta.​

 • Vaikuta neuvostojen ja valtuuston kautta

  Vaikuta neuvostojen ja valtuuston kautta

  Sodankylän kunnan päätöksenteossa ovat vahvasti mukana nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Kunnanhallitus asettaa neuvostot ja huolehtii niiden vaatimista toimintaedellytyksistä. Neuvostot ja valtuusto on asetettu, jotta voidaan huolehtia tiettyjen kuntalaisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Toimielimillä on oikeus tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.

  Toimielinten edustajilla on myös oikeus olla läsnä valtuuston avoimissa kokouksissa kun käsitellään asioita, jotka liittyvät heidän tehtäväalueeseensa. Nuorisovaltuuston edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan kokouksissa, kun käsitellään nuorisoon liittyviä asioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on oikeus osallistua perusturvalautakunnan kokouksiin ja käyttää äänioikeuttaan silloin kun käsitellään heitä koskevia asioita.

  Nuorisovaltuusto

  Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton toimielin, joka valitaan joka toinen vuosi kouluilla toimitettavilla vaaleilla.  Nuorisovaltuustovaalien ehdokkaaksi voi asettua 13-20-vuotias sodankyläläinen.

  Lisätietoja nuorisovaltuustosta ja jäsenistö:
  Nuorisovaltuusto 2021-2023

  Vanhusneuvosto

  Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

  Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

  Lisätietoja ja vanhusneuvoston jäsenistö löytyy täältä:
  Vanhusneuvosto

  Vammaisneuvosto

  Vammaisneuvosto on alueen vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin
  ​Vammaispalvelulain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

  Vammaisneuvoston tehtäviksi on määritelty:
  1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
  2. Seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella.
  3. Seuraa vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoissa.
  4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
  5. Seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi.
  6. Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon.
  7. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa.
  8. Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
  9. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

  Vammaisneuvoston jäsenet

  Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia. Kunnanhallitus on valinnut vammaisneuvoston jäsenet kokouksessaan 9.4.2013. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalityöntekijä Susanna Takala.