Vaikuta neuvostojen ja valtuuston kautta

​​Sodankylän kunnan päätöksenteossa ovat vahvasti mukana nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Kunnanhallitus asettaa neuvostot ja huolehtii niiden vaatimista toimintaedellytyksistä. Neuvostot ja valtuusto on asetettu, jotta voidaan huolehtia tiettyjen kuntalaisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Toimielimillä on oikeus tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.

Toimielinten edustajilla on myös oikeus olla läsnä valtuuston avoimissa kokouksissa kun käsitellään asioita, jotka liittyvät heidän tehtäväalueeseensa. Nuorisovaltuuston edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan kokouksissa, kun käsitellään nuorisoon liittyviä asioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on oikeus osallistua perusturvalautakunnan kokouksiin ja käyttää äänioikeuttaan silloin kun käsitellään heitä koskevia asioita.

Vanhusneuvosto

​Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Vanhusneuvoston jäsenet ja toimikausi

Kunnan perusturvalautakunta on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet järjestöjen esityksestä. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin perusturvalautakunnan. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Lasse Näsi ja sihteerinä kunnan vanhustyön johtaja Inga Mukku.

​Edustettava taho
​Jäsenen nimi
​Sodankylän sotaveteraanit ry​Pekka Heikkilä
​Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry​Sisko Kiuru
Sodankylän eläkeläiset ry​Mirja Vaara
​Eläkeliitto Sodankylän yhdistys ry​Kirsti Vuontisvaara
​Sodankylän rintamaveteraanit ry​Esko Laajala
​Sodankylän kunnan perusturvalautakunta​Risto Niemi
​Sodankylän kunnan sivistyslautakunta​Riitta Hokkanen
​Sodankylän kunnanhallitus​Arja Mäkitalo


Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on alueen vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin

​Vammaispalvelulain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvoston tehtäviksi on määritelty:
1) Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
2) Seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella. 
3) Seuraa vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoissa. 
4) Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 
5) Seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi. 
6) Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon. 
7) Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa. 
8) Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
9) Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia. Kunnanhallitus on valinnut vammaisneuvoston jäsenet kokouksessaan 9.4.2013. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalityöntekijä Susanna Takala.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 2016-2017

Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton toimielin, joka valitaan joka toinen vuosi kouluilla toimitettavilla vaaleilla.  Nuorisovaltuustovaalien ehdokkaaksi voi asettua 13-20-vuotias sodankyläläinen. 

 Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, 16 vuotta täyttäneen edustajan kunnanvaltuustoon, 15 vuotta täyttäneen edustajan sivistyslautakuntaan sekä muita mahdollisia edustajia.

Nuorisovaltuusto voi halutessaan perustaa työryhmiä ja toimikuntia. Sodankylän kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan 1-2 jäsentä nuorisovaltuuston aikuiseksi tukihenkilöksi. 

Valtuusto (Kv 69 § / 8.6.2017) on nimennyt tukihenkilöiksi valtuutetut Hanna Riipin ja Heikki Lakkalan. 

​Aleksanteri Kenan koulu
​Anni Sipola
​(Jaakko Aikio)
​Juho Välijeesiö
​(Elviira Annala)
​Viola Ukkola
​(Elli Kurkela)
​Severi Halonen
​(Hanna Poikela)

​Sodankylän lukio
​Aina Seppänen, puheenjohtaja
​(Ada Heikkilä)
​Juulia Paulamäki
​(Alisa Mäenpää)

Järvikylien koulu
Mette Penttinen
Tiina Maria -Sassali


​Vuotson koulu
​Akseli Loukusa
​(Pauliina Kumpula)
Päivitetty: 7.3.2018 11:53

Linkit