Strategiat, talousarviot ja tilinpäätökset

Kuntastrategia määrittelee pitkän aikavälin tavoitteet

Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka ohjaa pitkäjänteisesti kunnan toiminnan suunnittelua ja johtamista. Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Kuntalain 37§:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. ​Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan kuntastrategian vuosille 2017 - 2019 huhtikuussa 2017. Vuonna 2018 kunnan strategia päivitetään.

Kuntastrategia vuosille 2017 - 2019

Strategiansa mukaisesti Sodankylän toiminta-ajatuksena on hyvän elämän edellytysten luominn alueen asukkaille. Kehitysvisiona on olla vuonna 2020 hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneýhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää.

Strategiakauden keskeiset päämäärä ovat: 1) Kunta on asuinpaikkana houkutteleva, 2) Elinkeinorakenne on monipuolinen ja 3) Laadukkaat peruspalvelut.

Hyvinvointikertomus

Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentin mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa.

Sodankylän kunnan hyvinvointikertomukset: laajat hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset raportit sekä hyvinvointisuunnitelmat löytyvät kunnan kotisivuilta sekä valtakunnalliselta verkkosivustolta www.hyvinvointikertomus.fi.

Viimeisin kunnanvaltuuston hyvinvointikertomus on vuosiraportti vuodelta 2018 ja hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019 (linkki: Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2018 ja hyvinvointisuunnitelma 2019

Talousarviot ja tilinpäätökset

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuositasolla talousarvion toteutumista tarkastellaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Viimeisimmät talousarviot ja tilinpäätökset löydät tältä sivustolta.

 

Päivitetty: 20.11.2018 11:16

 Ajankohtaista

No content found

No content found