Strategiat, talousarviot ja tilinpäätökset

Kuntastrategia määrittelee pitkän aikavälin tavoitteet

Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka ohjaa pitkäjänteisesti kunnan toiminnan suunnittelua ja johtamista. Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Kuntalain 37§:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. ​Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan kuntastrategian vuosille 2019-2015.

Hyvinvointikertomus

Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentin mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa.

Sodankylän kunnan hyvinvointikertomukset: laajat hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset raportit sekä hyvinvointisuunnitelmat löytyvät kunnan kotisivuilta sekä valtakunnalliselta verkkosivustolta www.hyvinvointikertomus.fi.

Viimeisin kunnanvaltuuston hyvinvointikertomus on vuosiraportti vuodelta 2020 (linkki: Hyvinvointikertomus vuosiraportti 2020).

Talousarviot ja tilinpäätökset

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuositasolla talousarvion toteutumista tarkastellaan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Viimeisimmät talousarviot ja tilinpäätökset löydät tältä sivustolta.

 

Päivitetty: 28.5.2021 15:25

 Ajankohtaista

No content found

No content found