Vaikuta neuvostojen ja valtuuston kautta

​​Sodankylän kunnan päätöksenteossa ovat vahvasti mukana nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Kunnanhallitus asettaa neuvostot ja huolehtii niiden vaatimista toimintaedellytyksistä. Neuvostot ja valtuusto on asetettu, jotta voidaan huolehtia tiettyjen kuntalaisryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Toimielimillä on oikeus tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja.

Toimielinten edustajilla on myös oikeus olla läsnä valtuuston avoimissa kokouksissa kun käsitellään asioita, jotka liittyvät heidän tehtäväalueeseensa. Nuorisovaltuuston edustajalla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan kokouksissa, kun käsitellään nuorisoon liittyviä asioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on oikeus osallistua perusturvalautakunnan kokouksiin ja käyttää äänioikeuttaan silloin kun käsitellään heitä koskevia asioita.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton toimielin, joka valitaan joka toinen vuosi kouluilla toimitettavilla vaaleilla.  Nuorisovaltuustovaalien ehdokkaaksi voi asettua 13-20-vuotias sodankyläläinen. 

Lisätietoja nuorisovaltuustosta ja jäsenistö: Nuorisovaltuusto 2021-2023

Vanhusneuvosto

​Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoja ja vanhusneuvoston jäsenistö löytyy täältä: Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on alueen vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin

​Vammaispalvelulain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvoston tehtäviksi on määritelty:
1) Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
2) Seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella. 
3) Seuraa vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoissa. 
4) Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 
5) Seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi. 
6) Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon. 
7) Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa. 
8) Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
9) Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia. Kunnanhallitus on valinnut vammaisneuvoston jäsenet kokouksessaan 9.4.2013. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalityöntekijä Susanna Takala.


Päivitetty: 20.12.2021 16:56