Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät hankkeet

ODA – omat digitaaliset hyvinvointipalvelut 

Sodankylän on mukana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on mahdollistaa ikä ihmisten kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään kehittämällä digitaalisia hyvinvointipalveluita. Sodankylän kehittämiskohteena on omaishoitajuuteen liittyvien prosessien turvaaminen niin, että ihmiset pärjäävät kotona pidempään. Hankkeessa omaishoitajat on jaettu kahteen ryhmään: virallisiin omaishoitajiin ja ilman sopimusta oleviin läheishoitajiin. Lue lisää hankkeesta tästä: 
I&O 2016-2018 – hanke
I&O -kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäiden sekä omais- että perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduksi koko maassa.  Palveluja uudistetaan kahdeksassa eri alueellisessa hankkeessa, jotka ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia. Jokaiseen maakunnalliseen kokeiluhankkeeseen osallistuu useita eri toimijoita, esimerkiksi kuntia ja järjestöjä. Hankkeen alueellisia avainhenkilöitä ovat maakunnissa toimivat muutosagentit. Lue lisää hankkeesta tästä: 

LAPE-kärkihanke ja –muutosohjelma 

Sodankylä on mukana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihankkeessa. Mukana kehitystyössä on kuntia ja maakuntia. LAPE-muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta: 
- perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
- erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
- varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 
- lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Maaseudun arjen palveluverkosto –hanke 

Hankkeen tavoitteena on levittää Lapin ja POhjois-Pohjanmaan kuntiin arjen turvan toimintamalli, jonka avulla paikalliset ja alueelliset resurssit suunnataan kunnan omiin, paikallisiin tarpeisiin. Toimintamalli on pilotoitu vuosien 2012-2014 aikana viidessa Pohjois-Suomen kunnassa. Toimintamalli palkittiin Euroopan parhaan alueellisena toimintamallinan etsittäessä ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin selvittämiseen. 
Arjen turvan toimintamallissa ajatus on, että arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Sodankylän kunta on valinnut teemakseen kuntalaisten osallisuuden vahvistamisen. Visiona Sodankylässä on osallistuva yhteisö ja päätavoitteena kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. 

Alueellinen työllisyyskokeiluhanke 

Alueellinen työvoima- ja yrityspalvelujen työllisyyskokeilu on alkanut 1.8.2017. Sodankylän kunnan hoidettavaksi ovat siirtyneet pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden palvelut. Muita hankkeessa mukana olevia lappilaisia kuntia ovat Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi sekä Tornio. 

Sodankylän kunnanhallituksen päätöksellä Seita –säätiö vastaa alueellisen kokeilun toteutuksesta Sodankylässä yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Seita –säätiön kolme työntekijää  siirtyi osa-aikaisesti määräaikaiseen virkasuhteeseen kuntaan kokeilun ajaksi. Lisäksi yksi te-toimiston asiantuntija työskentelee osa-aikaisena kokeiluhankkeessa.
 
Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä. Sodankylässä kohderyhmään kuuluvia työnhakijoita on 141.Päivitetty: 27.3.2019 13:57