Hyvinvoinnin tila Sodankylässä

Taustakuva 2.png

Sodankylän kuntalaisten hyvinvoinnin tilanne on kuvattu syvällisesti kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2020. Hyvinvointikertomus päivitetään vuosittain, jotta kuntapäättäjillä on ajankohtainen kuva sodankyläläisten hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointikertomuksessa kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa on kuvattu käyttämällä apuna Sotkanet:in ja TEAviisarin indikaattoreita, jotka kuvaavat muun muassa hyvinvointiin käytettävien taloudellisten resurssien määrää, sekä eri-ikäisten kuntalaisten terveydentilaa verrokkikuntiin verrattuna. Hyvinvointikertomuksessa kuntalaisten hyvinvoinnin tilan kuvaus on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: talous ja elinvoima, lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset, työikäiset ja ikäihmiset. 

Talous ja elinvoima

Sodankylässä asui vuonna 2017 8545 henkeä. Muutos väestörakenteessa edelliseen vuoteen nähden oli  -1,2%. Pohjoisin osa kunnastamme kuuluu Lapin Paliskunnan alueeseen ja Sodankylän kunnan alueella asuukin 478 saamelaista. 
Sodankylän työllisyysaste on 70,6%, eli työttömien osuus väestöstä on 11,2%. Vaikeasti työllistyviä on Sodankylässä 6,3%. Sodankylä on mukana Lapin alueellisessa työllisyyskokeilussa jonka tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Hyvinvointikertomuksen talous- ja elinvoima kappaleen alla on kuvattu kattavasti myös kuntalaisten terveyspalveluiden käyttö, toimeentulon tila, alkoholin käyttö sekä turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten myrkytysten ja hälytystehtävien määrä Sodankylässä. 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Sodankylässä järjestetään varhaiskasvatusta kahdessa eri toimipisteessä keskustan alueella, sen lisäksi useissa kylissä on päiväkotiryhmiä ja kunnassa toimii lisäksi aktiivisia perhepäivähoitajia. Kunnassa aloitti vuonna 2017 yksityinen Touhula-päiväkoti. Sodankylässä toimii myös kaksi saamenkielen kielipesää: toinen Vuotsossa ja toinen Kirkonkylällä. 
Sodankylä on mukana hallituksen Liikkuva koulu –kärkihankkeessa, jonka aikana sodankyläläiset koulut ovat järjestäneet paljon liikunta-aiheisia tapahtumia. Sodankyläläiset lapset ja nuoret ovat muun muassa teemaviikkojen aikana hiihtäneet ja uineet porukalla. Lisätietoja kunnan varhaiskasvatuksesta, saamelaiskäräjien nuorisotyöstä sekä Sodankylän lastensuojelutyöstä löydät lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6.9.2019.

Nuoret ja nuoret aikuiset

Sodankyläläisille nuorille tehdään vuosittain kouluterveyskysely, jonka tulokset aukaistaan hyvinvointikertomuksessa. Positiivista vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä oli tupakoinnin ja humalajuonnin jatkuvat vähentyminen nuorten keskuudessa. Sodankyläläisistä nuorista noin 5,4% on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on kuitenkin laskusuuntainen. Sodankylässä on aktiivista etsivää nuorisotyötä. Kunta on mukana myös SOKU - nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen –hankkeessa. 

Työikäiset

Sodankylän työikäisen väestön hyvinvointia tarkasteltaessa tärkeimmiksi näkökohdiksi nousee toimeentulo ja työllisyys. Toimeentulotukea on maksettu 1,8% sodankyläläisistä työikäisistä. Tulos on pienempi kuin keskimäärin Lapissa ja koko maassa. Työkyvyttömyyseläkettä 25-64-vuotiaista sodankyläläisistä saavat 9,7% vastaavanikäisestä väestöstä. Sodankylän työttömyysprosentti on ennätyksellisen alhaalla. Vuonna 2018 Sodankylän työssäkäyvästä väestöstä työttömänä oli vain 7,4%. Työllisyystilanteeseen on vaikutettu aktiivisesti niin elinkeinopuolella, kuin työllisyyshankkeissa. 

Ikäihmiset 

Ikäihmisten terveydenedistämisen aktiivisuutta on mitattu vuosina 2014-2017 asteikolla 0 –huono tulos ja 100 – hyvä tulosa. Sodankylässä terveydenedistämisen kokonaisarvo on 76 mikä on parempi kuin kokomaan tulos (73). Sodankyläläiset ikäihmiset käyttävät perusterveydenhuollon avolääkärin palveluita keskimääräisesti enemmän kuin muualla Lapissa tai koko maassa. 75-vuotta asuvista ikäihmisistä kotona asuvien osuus omassa ikäluokassa on 92,5%. Luku on korkeampi kuin Lapissa ja muualla maassa. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvien ikäihmisten määrä on alhaisempi kuin muualla Lapissa ja koko maassa. Lisätietoja ikäihmisten hyvinvoinnin tilasta, vaikuttamiselimistä, yhdistyksistä ja hankkeista löydät Sodankylän hyvinvointikertomuksesta 2019.
Päivitetty: 27.3.2019 13:56