Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Sodankylässä Poikkijoen päiväkodissa ja Vuotson päiväkotiryhmässä.

Vuorohoito ei kuulu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin. Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa vuorohoidosta, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos hoidon tarve on arkisin klo 18—6.00 ja/tai viikonloppuisin.

Vuorohoidon peruste on vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva säännöllinen tarve. Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan.

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet

Sodankylässä on linjattu varhaiskasvatuksen vuorohoidosta (siv.ltk. 25.2.2021) seuraavalla tavalla:

 • Vuorohoitoa on klo 18.00–6.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatuksen päivähoito ja/tai viikonloppuhoito.
 • Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai yhteistaloudessa asuvan tai ainoan huoltajan säännölliseen vuorotyöhön, ammattiin opiskeluun tai harkinnan mukaan sairauteen liittyvään tarpeeseen.
 • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidon tarve arvioidaan perheen tilanteen mukaisesti. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan työaika + työmatkat.
 • Vuorohoitotarpeen päättyessä lapsi siirtyy pois vuorohoitoryhmästä ja lapselle järjestetään tarpeen mukaan varhaiskasvatuspaikka toisesta yksiköstä. Vuorohoitoryhmissä hoidetaan vain vuorohoitoa tarvitsevia lapsia.
 • Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti (viikoittain) vuorohoitoa tarvitseville lapsille, joista on tehty vuorohoitoa koskeva hoitosopimus.
 • Äkillistä vuorohoitoa voidaan tarjota vain, jos päiväkoti on auki säännöllistä vuorohoitoa tarvitsevien lasten vuoksi eikä se aiheuta henkilökunnan työvuoroihin muutoksia.
 • Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat vapaapäivät varhaiskasvatuksessa käytössä olevalla mobiilisovelluksella etukäteen mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään viikkoa aiemmin sunnuntaihin klo 24.00 mennessä. Lapsen hoitoaika on vanhempien yhteensovitettu työaika. Ilmoitusajankohdan jälkeen tulevat ilmoitukset/muutokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 § 1 mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.
 • Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan enintään klo 16.00 saakka.
 • Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa viipymättä lapsen hoitoryhmään. Jos lasta ei viikonloppuna tuoda hoitoon ilmoitettuna ajankohtana eikä poissaolosta ilmoiteta millään tavalla, hoitaja odottaa päiväkodilla 30 minuuttia, minkä jälkeen hoitovaraus katsotaan rauenneeksi ja hoitaja voi poistua paikalta.
 • Ensimmäiset lapset tulevat aamulla vuorohoitoryhmään klo 5.30. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea klo 22.30 mennessä. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon viimeistään klo 20.30. Poikkeavista tulo- ja hakuajoista neuvotellaan perhekohtaisesti.
 • Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä, eivätkä ne oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoidossa olevalle lapselle suositellaan järjestettävän keskimäärin kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa. Jos toinen vanhemmista on sairauslomalla, lapsen hoitoajat noudattavat työssä käyvän vanhemman työaikoja. Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen huoltajan vapaa-aikana (vapaapäivä, loma, sairausloma), suositellaan sen tapahtuvan arkisin klo 8–16 välillä.
 • Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, joille hoito on varattu alkaen klo 8.30 tai aiemmin. Lounas tarjotaan niille lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 11.00–11.30 väliselle ajalle. Välipala tarjotaan klo 14.00–14.30. Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17.00 jälkeen. Iltapala tarjotaan klo 20.00.