Projektit ja hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita

Sodankylän kunnassa on käynnissä useita mielenkiintoisia hankkeita ja projekteja. Alla lyhyet kuvaukset ajankohtaisista hankkeista.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hankkeen tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisen hankintatoiminnan edistäminen, uusien toimintamallien kehittäminen ja materiaalivirtojen vähentäminen
pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen toteuttajia ovat Sodankylän ja Kittilän kunta. Lisätietoa hankkeen sivuilla: http://kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/

Kestavat_hankinnat_logo_lev_800_px-640x196.jpg 

hankintahanke_logobanneri_web_koko_2016.png

 

Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projekti 2015 – 2018

Sodankylän kunta on mukana valtakunnallisessa Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projektissa 2015 – 2018. ODA-hankkeessa mullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen toimintamalli, jossa jonotetaan, varataan aika puhelimitse ja mennään vastaanotolle. ODAssa rakennetaan myös itse- ja omahoitoa tukeva kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus. ODAn myötä sosiaali- ja terveyspalveluja saa nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden. Asiakas on keskiössä ja aina oikeassa paikassa. ODA yhdistää asiakkaalla ja ammattilaisella olevat tiedot. Se yhdistää myös sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmat. ODA ohjaa tiedon ja toiminnan äärelle, tarvittaessa myös hoitoon tai palveluun.


ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat omahoidon edelläkävijät eli 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä: Espoo (isäntäkunta), Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.

Sodankylässä pilottikohteena ikäihmisten omaishoito ja seniorisyynit
Sodankylän osahankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja 67-vuotiaiden seniorisyyniläisten ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit. Sodankylän kunnan pilottien tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jossa hyvinvointitarkastukseen ja hyvinvointisuunnitelman tuottamiseen nivotaan asiakkaan omahoitotoimi sekä näiden avulla lyhentää ja nopeuttaa asiakkaan/potilaan hoitopolkuja sekä tuottaa sähköisinä palveluina hoivan ja itsehoivan palveluita esimerkiksi terveyskeskuksesta kotiin tai sairaalasta terveyskeskukseen ja palvelutaloon. Pilotin myötä halutaan kehittää keinoja tukea enemmän em. asiakkaiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä heidän uupumista .
 
Lisätietoa hankkeesta:
Paikallinen projektipäällikkö Maarit Hoppula, p. 040 7430 377, maarit.hoppula@sodankyla.fi

www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx

http://oda-projekti.blogspot.fi/

Lapin Digiaika 27.4.2017 seminaarin tallenne YouTubessa: https://youtu.be/h3NIhUnODi8

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishanke DATES

Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä 1. osahanke DATES on kyseisen kehittämisohjelman pilottihanke. Hankkeen yleisluontoisena tavoitteena on hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokenttäalueella. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Sodankylän kunta.
 
Hankkeella kehitetään ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän kuntaan. Painopistealoina ovat:
  1. ajoneuvojen ja työkoneiden testaus (liikenne-, kaivosteollisuus-, kunnossapitoajoneuvot)
  2. turvallisuuden- ja pelastustoiminnan testaus
  3. ilmailun ja ilmailuteollisuuden testaus sekä miehittämättömien ilma-alusten ja järjestelmien testausympäristö (RPSA, UAS, UAV, RTST).
Uutuusarvona on luoda Sodankylään ympärivuotinen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymä, joka palvelee ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden tarpeita.
 
Lisätiedot hankkeesta:
Projektipäällikkö Heikki Heinonen
Puh. 040 719 2820
http://dates.airportsodankyla.fi
 
Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto - Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020​​
 

Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a special focus on regions with large-scale projects (REGINA -hanke)

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet pohjoismaissa arktisella alueella ja Skotlannissa:
Paikkakunnan ja kaivosten yhteistyön kehittäminen Sodankylässä.

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä
Lapin yliopiston  Sodankylässä kesällä 2016 tekemän kyselytutkimuksen raportti on nyt saatavilla sähköisenä: ​https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62729

 

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Anna Kantola
Puh. 040 176 5299
anna.kantola@sodankyla.fi
http://www.reginaproject.eu/

http://kaivossopimus.blogspot.fi/
@REGINASodankylä

logot.png 

logot abc.jpg 

 

REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018 

REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen  kehitystavoitteena on vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta.
Tuloksia ovat:

  1. yhtenäiset pelastus- ja paikannusmerkinnät, jotka hyväksytään sekä alueelliseksi että kansalliseksi käytännöksi
  2. ohjeistus turvallisiksi ja asiakaslähtöisiksi maastomerkinnöiksi
  3. riskiperusteisen reittisuunnittelun malli
  4. reittikartoitukset ja riskiperusteiset reittimerkintäsuunnitelmat kunnissa ja
  5. tietopankki, johon on koottu tietoa reittien turvallisuuteen, merkintöihin ja toimijaverkostoon liittyen.

REILA-hanketta viedään eteenpäin Lapin Pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin AMK/MTIn vetämänä, ja mukana on 14 lappilaista kuntaa. Lisää tietoja hankkeesta www.reittimerkinnat.fi.

Kultainen Pohjoinen

Sodankylän kunnan hallinnoima ja Leader Pohjoisin Lapin rahoittama hanke, jossa selvitetään Sodankylän kunnan pohjoisosan matkailutoimijoiden yhteistä, toimivaa ja taloudellista yhteistyömallia tai -organisaatiota. 

Hankkeessa kartoitetaan pohjoisosan (Kakslauttanen, Kiilopää, Purnumukka, Tankavaara, Vuotso, Madetkoski, Peurasuvanto, Lokka ja Porttipahta) toimijat, olemassa olevat matkailupalvelut ja tapahtumat. Haastattelujen avulla selvitetään heidän toiveensa ja kehittämisehdotuksensa sekä mietitään luotavaa yhteistyömallia. 

Yritystapaamisten lisäksi järjestetään työpajoja ja verkostointitilaisuuksia (2-3 kpl) sekä opintomatka, jonka tarkoituksena on tutustua eri yhteistyö- ja organisaatiomalleihin sekä yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Hankkeen aikana myös vertaillaan ja selvitetään eri organisaatiomallien vastuut, velvoitteet, yritysten maksuosuudet ja organisaation tehtävät.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2016, jossa aktiivinen selvitystyö- ja raportointivaihe on n. 3 kk. Hankkeen vastuuhenkilö Sodankylän kunnassa on matkailukoordinaattori Marjo Harjula. 

Lisätietoja hankkeesta:
Ulla Koikkalainen 
p. 045 670 8842
digilapland@outlook.com

Leader -tunnus.jpg      leader-logo.png       EU-lippu ja  tunnuslause.jpg    

 

 

Päivitetty: 19.10.2017 16:58

No content found