Hyvinvointilähetit kuntalaisten tukena – Sodankylässä kehitettiin uudenlaista asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa

Sodankylässä toteutettiin vuonna 2022 hanke, jonka tavoitteena oli jalkauttaa Sodankylään uudenlainen hyvinvointilähetteitä koskeva toimintamalli. Hankkeen aikana kuntaan koulutettiin hyvinvointilähettejä, joilla on valmius tukea ja auttaa ihmisiä kunkin omista tarpeista ja elämäntilanteista käsin.

Hyvin ajoitettu hyvinvointilähete on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tuloksekasta toimintaa.

Näin todetaan Hyvinvointilähetti tukena COVID-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hankkeen loppuraportissa, joka kokoaa yhteen Sodankylässä viime vuonna toteutetun hankkeen opit ja loppupäätelmät.

Sodankylän kunnan hallinnoiman ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa Sodankylään toimintamalli, joka tukisi kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä uudella tavalla. Toimintamallin nimi oli hyvinvointilähete, ja sen kohderyhmänä oli koko Sodankylän aikuisväestö: työikäiset ja sellaiset kotona asuvat ikäihmiset, joiden katsottiin hyötyvän toiminnasta.

Toiminta suunnattiin henkilöille, joiden hyvinvointi oli alentunut tai joilla oli omassa elämässään haasteita mutta jotka eivät tarvinneet varsinaista lääketieteellistä hoitoa tai eivät olisi hyötyneet pelkästään siitä.

 

Mikä hyvinvointilähete?

Hyvinvointilähetteellä tarkoitetaan kuuntelevan ihmisen, hyvinvointilähetin tukea. Toimintamallissa kuntalainen saa omalta terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen ammattilaiselta hyvinvointilähetteen, joka tarjoaa mahdollisuuden saada rinnalla kulkijaksi hyvinvointilähetti.

Hyvinvointilähetti ei ole terapeutti eikä puolestatekijä vaan kuuntelija, joka auttaa myötätuntoisella asenteellaan saamaan kiinni hyvinvoinnista ja tukee tavoitteita, joilla haasteelliseksi koettu elämäntilanne voidaan selättää.

Hyvinvointilähetti tukena COVID-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hankkeessa toimintamallin mukaisia palveluja tarjottiin silloin, kun sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon tai työllisyyspalvelujen ammattilainen havaitsi, että asiakkaalla oli sellainen haasteellinen elämäntilanne, että tämä hyötyisi vertaistuen kaltaisesta kohtaamisesta hyvinvointilähetin kanssa.

Toiminnassa olennaista oli ihmisen itsensä määrittelemät tarpeet sekä omakohtaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn parantuminen. Hyvinvointilähetin tuki oli määräaikaista.

 

Yhteistyörakenteiden luomista eri toimijoiden välille

Sodankylässä toteutettu hanke kesti vuoden 2002 loppuun, ja sen toimintaa ja etenemistä seurasi ohjausryhmä, joka koostui perusturvalautakunnan nimeämästä 13 jäsenestä. Hankkeen rahoitus oli 87 840 euroa, josta kunnan osuus oli 20 prosenttia.

Toimenpiteisiin kuului yhteistyörakenteiden luomista Sodankylään eri toimijoiden välille. Hankkeessa sote-ammattilaiset perehdytettiin lähetteiden kirjoittamiseen ja rakennettiin yhteistyötä hyvinvointialueen sidosryhmien kanssa. Sodankylään valmistui hankkeen aikana 13 hyvinvointilähettiä, jotka pystyvät toimimaan haastavien elämäntilanteiden kanssa painivien ihmisten tukena.

Vaikka hankkeen toimintakausi oli lyhyt, toimilla luotiin pohja toimintamallille, jonka kehittäminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen osana Sodankylän hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimintaa sekä laajemmin Lapin hyvinvointialueella. Toiminnalle esitettiin määrärahaa Sodankylän vuoden 2023 talousarvioon, ja sille saatiinkin 15 000 euron suuruinen tuki.

Muita tiedotteita