Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaa yrittäjien yhteistyötä tekemällä

Hankkeen toteutusaika: 01.09.2019-29.06.2021. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Hankkeessa kehitetään monialaisesti yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen aikana luodaan pohjaa pysyvälle ostoskäyttäytymiselle paikalliselle toimintamallille / toiminta-alustalle. Hankkeen aikana yrittäjiä koulutetaan ja luodaan pohjaa verkkopalveluille. Hankkeen myötävaikutuksella panostetaan alueen hyvinvointiin, elinvoimaisuuteen ja kestävään kehitykseen. Kannustetaan aloittelevia ja nuoria yrittäjiä aloittamaan toimintaa uusin ajattelutavoin ja uusin käytännöin. Ostospäätökset tehdään pitkälti jo kotona. Sitä ennen tuotteet ja palvelut on tutkittu verkkopalveluista sekä niiden tuotearviointeihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Hankeen tarkoituksena on lisätä tietämystä alueen omista vahvuuksista ja tarpeista. Kehittää Sodankylän kunnan alueen yrittäjien välistä yhteistyötä oman kunnan sisällä. Kannustaa uusia yrittäjiä, lisätä paikkakunnan tuotteiden ja palvelujen tunnettuutta, kestävän kehityksen ja alueen elinvoimaisuuden ja liiketoiminnan vahvistamista. Luoda uusi palvelu ja kehitetään palveluosaamista synnyttäen yrittäjien yhteistyöverkoston, joka hyödyttää myös alueen asukkaita ja matkailijoita. Toimintamallin avulla pyritään vaikuttamaan paikallisten asukkaiden, matkailijoiden yms. ostoskäyttäytymiseen ja lisätä Sodankylän kunnan elinvoimaisuutta ja pitovoimaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on jalostunut yrittäjäyhteistyöverkosto, eikä yksittäinen myynninedistämiskampanja. Sen tavoitteena on jatkuvuus, palvelujen kehittäminen ja ostotottumusten muuttaminen. Hankkeen avulla pyritään asennemuutokseen, niin että tavalliset kuluttajat, matkailijat kuin julkisyhteisötkin miettisivät tarkemmin, mistä tekevät hankinnat.

Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja käynnistää yrittäjien digitaalista palveluteknologiaa. Hankkeessa selvitetään, onko esimerkiksi kaikissa Sodankylän liikkeissä toimiva yhteinen myynninedistämismenetelmä tai – väline mahdollinen toteuttaa, joka tuo palvelut ja tuotteet lähelle asiakasta. Lisäksi panostetaan yrittäjien digitaaliseen markkinointiin ja osaamispääomaan. Teknologia muuttuu koko ajan ja sen perässä pysyminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista, jotta yritykset ja asiakkaat pysyvät kehityksessä mukana. Yrittäjät ovat myös asiakkaita. Yrittäjien yritystoiminnan kehittäminen yhdessä muiden yrittäjien kanssa vaatii koulutusta. Sodankylän kunnassa on myös paljon yksinyrittäjiä ja heidän yhteistyönsä lisääminen mm. kouluttautumisen avulla voi tuoda lisää tuotteita ja palveluja alueelle. Palveluvalmennuksella voidaan myös lisätä kestävää kehitystä ja ympäristön huomioon ottamista.

Hankkeen tavoitteet:

Sodankylän kehittämisessä halutaan yrittäjät ja kuntaorganisaatio tiukempaan yhteistyöhön PPP -periaatteen (Public Private Partnership) mukaisesti. Yleishyödyllisen kehittämisen tavoitteisiin ja tavoitealueisiin kuuluvat mm:
– Paikallisen elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen,
– vahva ja laaja yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö voittoa tavoittelemattomana,
– tunnettuuden lisääminen pitkäjänteisenä toimintana yksittäisien aluemarkkinointikampanjoiden sijaan,
– toimintamallin luonti yrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle ja vaikuttajaviestinnälle sekä aluetapahtumille,
– sähköisen toiminta-alustan perustaminen ja yrittäjien sometaitojen kehittäminen,
– alueen ostosvoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan,
– erikoiskauppojen palvelutarjonnan ja kilpailukyvyn kehittäminen paikalliselle ostovoimalle, paikkakunnalla pendelöiville työntekijöille, matkailijoille sekä ohikulkevalle liikenteelle,
– sidosryhmätyön avulla pyritään parantamaan lähituotteiden ja -palveluiden saavutettavuutta,
– kehitetään aluetaloudellista elinvoimaisuutta, myönteistä julkisuutta, kiinnostavuutta, viihtyisyyttä ja pitovoimaa.

Hankkeen toteutusaika: 01.09.2019 – 30.06.2021
Kokonaisbudjetti: 79 596,80 € (tuki 80 % 63 677,44)
Rahoitus: Leader Pohjoisin Lappi, Sodankylän Yrittäjät ry

Lisätiedot

Ulla Koikkalainen

Projektipäällikkö
p. 045 670 8842
ulla.koikkalainen(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita