Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen 2024 käynnistyi

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle, varhaiskasvatuksen esiopetukseen (kirkonkylä), sivukylien esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Wilman kautta. Kouluun ja esiopetukseen tulee ilmoittautua 18.–28.3.2024.

Tähtikunnan koulu Kuva: Juhamatti Julkunen

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2024 on käynnistynyt. Kouluun ja esiopetukseen tulee ilmoittautua 18.–28.3.2024.

 

Perusperiaatteet kouluun ilmoittautumisesta

Sodankylän kunta muodostaa yhden yhtenäisen oppilaaksiottoalueen, jossa 1.8.2023 alkaen toimivat seuraavat peruskoulut: Tähtikunnan koulu, Vuotson koulu, Torvisen koulu sekä Järvikylien koulu. Kunta osoittaa oppilaalle paikan lähikoulusta, jossa perusopetuslain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Huoltajat voivat halutessaan anoa oppilaalle koulupaikkaa myös muusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Jos oppilas huoltajan anomuksesta otetaan muuhun kuin lähikouluun, on oppilaaksi ottamisen ehtona se, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Yhtenäiseen oppilaaksiottoalueen muodostaminen ei muuta vallitsevaa käytäntöä koulupaikan osoittamisen osalta, sillä pitkistä välimatkoista johtuen perusopetuslain 6 § koulumatkoja koskeva määräys ohjaa ja määrittelee käytännössä koulupaikan osoittamisen periaatteet Sodankylässä.

Päätöksen koulupaikasta tekee hyvinvointi- ja sivistysjohtaja. Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja tekee päätöksen koulujen osalta rehtoreiden tekemän esityksen pohjalta ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen osalta varhaiskasvatuspäällikön tekemän esityksen pohjalta.

 

Tähtikunnan koulu, pohjoissaamen kielikylpyluokka

Pohjoisaamenkielinen kielikylpyopetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät puhu saamea kotikielenään mutta joiden perheissä toivotaan lapsen kasvavan kaksikieliseksi. Kielipesä varhaiskasvatuspaikkana antaa hyvän pohjan jatkaa kielikylpyopetuksessa. Opetukseen voidaan tapauskohtaisesti ottaa myös oppilas, joka ei ole ollut kielipesässä, jos hänellä muuten on edellytykset osallistua kaksikieliseen opetukseen. Jos oppilaan äidinkieli ei ole kumpikaan opetuskielistä, on erityisesti huolehdittava siitä, että hän saavuttaa riittävän kielitaidon koulun opetuskielissä.

Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Tähtikunnan koulun koulusihteereihin, puh. 040 535 5436 tai 040 359 2944.

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Jos tarvitsette lapsellenne aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa, täyttäkää hakemus Wilman hakemukset ja päätökset -välilehdellä (ei toimi sovelluksella). Kyläkouluilla esikoululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilman hakemukset ja päätökset -välilehdellä (ei toimi sovelluksella).

1. luokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haetaan samaan aikaan kuin ilmoittaudutaan kouluun. Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti 2. luokan kevääseen saakka, jos huoltajat eivät irtisano paikkaa aiemmin. Hakulomake on avoinna 18.–28.3.2024.

 

Hyvä tietää aamu- ja iltapäivätoiminnasta

  • Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Tähtikunnan koulussa.
  • Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivisin klo 7.00–16.30.
  • Torvisessa, Järvikylissä ja Vuotsossa järjestetään iltapäivätoimintaa, jos toimintaan on ilmoittautunut vähintään neljä oppilasta (133§ / 19.8.2005, Sivistyslautakunta).

 

Lisätiedot:

Aamu- ja iltapäivätoiminta Pedanetissä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, puh. 040 719 4385

 

Varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittautuminen

Kirkonkylä

Vanhempien tulee hakea esiopetuspaikkaa Wilman kautta. Esiopetuspaikkaa voivat hakea vuonna 2018 syntyneiden lasten vanhemmat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten, joiden esiopetus alkaa 5-vuotiaana, vanhemmat.

Esiopetusta järjestetään 700 tuntia lukuvuodessa. Opetus ja ateriat ovat maksuttomat. Kaikille ilmoittautuneille järjestetään esiopetuspaikka. Päätöksen esiopetuspaikasta tekee hyvinvointi- ja sivistysjohtaja varhaiskasvatuspäällikön esityksestä.

Esiopetusta järjestetään Tähtikunnan koululla varhaiskasvatuksen yksikössä. Säännöllistä ja jatkuvaa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Poikkijoen päiväkodissa. Ilmoittautuminen esiopetukseen on Wilmassa avoinna 18.–28.3.2024.

Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarvetta, siihen tulee tehdä hakemus täällä.

 

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 040 544 2234

Poikkijoen päiväkodinjohtaja, puh. 040 674 6682

 

Koulu- ja esikoulukuljetuksista

  • Mikäli esioppilaalla on varhaiskasvatuksen tarvetta esikoulupäivien lisäksi, hänellä ei ole yli 3 kilometrin matkasta huolimatta oikeutta koulukuljetukseen.
  • Mikäli esioppilas osallistuu vain esiopetukseen ja hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.
  • Mikäli koululainen osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, oikeutta koulukuljetukseen ei ole.
  • Mikäli 0-2-luokkalaisella on koulumatka yli 3 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.
  • Mikäli 3-9-luokkalaisella on koulumatka yli 5 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.
  • Harkinnanvaraisten kuljetusten (0-5 km) pääsääntöinen hakuaika on kuluvan vuoden toukokuun loppuun saakka. Harkinnanvarainen kuljetus haetaan Wilmassa (hakemukset ja päätökset > tee uusi hakemus). Päätös on luettavissa käsittelyn jälkeen Wilmassa. Harkinnanvaraisen kuljetuksen perusteet (Sivistysltk 22.6.2020) voi tarkistaa ennen hakemista täältä.
  • Harkinnanvaraiset kuljetukset myöntää hyvinvointi- ja sivistysjohtaja viranhaltijapäätöksellä ilman lautakuntakäsittelyä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaskuljetuksia koskevien perusteitten mukaisesti.

Muita tiedotteita