Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sodankylän kunta
Jäämerentie 1 (PL 60)
99601 Sodankylä
puhelinvaihde: 0400 618 870
Y-tunnus 0193169-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Talous- ja hallintojohtaja
Tietosuojavastaava talouspäällikkö Tuija Salminen
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi
Tietosuojaan liittyvät pyynnöt: kirjaamo@sodankyla.fi

3. Rekisterin nimi

Sodankylän kunnan henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen säilyttäminen

Henkilötietojen käsittelyä tehdään rekisteripitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. Tietoja säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman, kunnallisten asiakirjojen säilytysaikojen ja lakien määrittelemien säilytysaikojen mukaisesti. Tietoja säilytetään vähintään niin kauan, kuin tietoa tarvitaan asiakkaan asian loppuunsaattamiseksi tai kunnes työ- tai luottamushenkilösuhde päättyy.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin kerätään asiakkaan perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite ja lisäksi asiakkuuden perusteella syntyneet tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan väestörekisterikeskukselta, toisilta viranomaisilta ja asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sodankylän kunta ei luovuta tietoja eteenpäin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sodankylän kunta käsittelee ylläpitämiään rekistereitä ja niiden sisältämiä henkilötietoja luottamuksellisesti. Rekistereitä käyttävät vain ne henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri säilytetään suojatulla palvelimella ja se on lisäksi suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Manuaalisesti pidettävä rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsyoikeus. Kertynyt aineisto arkistoidaan säännöllisesti.

9. Tarkastusoikeus

Asianosaisella, eli henkilöllä, jonka tietoja rekisteriin on tallennettu, on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä tiedoista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti lomakkeella, joka on saatavilla kunnan neuvonnasta. Lomake toimitetaan kunnan neuvontaan joko paperisena
osoitteella:

Sodankylän kunta
Kirjaamo
Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä

tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@sodankyla.fi

Huomaathan, että tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 5 kohdan mukaan, jos pyyntö on ilmeisen kohtuuton, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Kunta voi kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja, mutta tällöin on annettava kirjallinen todistus, josta selviää syyt, joihin perustuen korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla kerrotaan oikeussuojasta esim. oikeudesta tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle.

10. Tiedon korjaaminen

Asianosaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivytystä. Korjauspyyntö tehdään aina kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Vaatimus tiedon korjaamisesta palautetaan kirjallisena osoitteeseen:

Sodankylän kunta
Kirjaamo
Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä

tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@sodankyla.fi

Kunta voi olla hyväksymättä korjausvaatimusta, mutta tällöin on annettava kirjallinen todistus, josta selviää syyt, joihin perustuen korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Samalla kerrotaan oikeussuojasta esim. oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asianosaisella on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietojensa asianmukaisen tarkistamisen, korjaamisen ja täydentämisen ajaksi.

11. Tietojen poistaminen

Asianosaisella on tietyissä tapauksissa oikeus saada tietonsa poistettua kunnan rekistereistä. Oikeutta tiedon poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. Vaatimus tiedon korjaamisesta, täydentämisestä ja poistamisesta on tehtävä aina kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen:

Sodankylän kunta
Kirjaamo
Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä

tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@sodankyla.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asianosaisella on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Asianosaisella on oikeus käyttää myös muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja.

13. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.