Parasta Palkisilta!

Tavoitteena on etsiä yhteistyömalli poron kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.3.2022.

Lataa loppuraportti

Hankkeen tavoitteena on etsiä yhteistyömalli, jossa resursseja tehokkaasti käyttäen mahdollistetaan poron kokonaisvaltainen hyödyntäminen Sodankylän alueen paliskunnissa. Hankkeessa ovat mukana Sattasniemen, Oraniemen ja Syväjärven paliskunnat. Sodankylän kunta hallinnoi hanketta.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on selvittää, etsiä ja kokeilla konkreettisia ratkaisuja, kuinka teurastuksen yhteydessä syntyneitä sivuvirtoja voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisemmin kaupallisessa tuotannossa. Hankkeessa suunnitellaan ja kokeillaan uusia koneita ja laitteita sivuvirtojen käsittelyyn. Etsitään uusia työtapoja teurastusketjuun sekä suunnitellaan teurastamolle uusia sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollistavia rakenteita. Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijoita ja paliskuntien välistä yhteistyötä. Sivuvirtojen talteenoton lisäksi selvitetään, millaisille sivuvirroista valmistetuille tuotteille on kysyntää ja testataan erilaisia tuotantotapoja. Lisäksi selvitetään sopivaa mallia kolmen paliskunnan yhteiselle tilalle, jossa käsiteltäisiin teurastamossa teurastettua tarkastettua lihaa.

Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Tällä hetkellä tuotetusta raaka-aineesta huomattava osa menee jätteeksi. Löytämällä ja suunnittelemalla asianmukaisia koneita, laitteita sekä rakenteita ja työmuotoja ja markkinoita, voidaan merkittävä osa jätteeksi menevästä raaka-aineesta ottaa hyötykäyttöön. Tarkastetun lihan paloittelu teurastamon läheisyydessä vähentää kuljetuskustannuksia ja tilojen hallinnointi yhteistilana tuo luontaisesti mukanaan synergiaetuja. Hankkeessa tehtävät kokeilut ja selvitykset ovat julkisia.

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.3.2022.
Hankkeen budjetti: 100 000 € (julkisen tuen osuus 80%)
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader Pohjoisin Lappi

Lisätiedot

Jenni Kaaretkoski

Projektityöntekijä
puh. 040 8401 865
jenni.kaaretkoski(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita