Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020-31.8.2021. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Koronapandemiasta johtuva markkinahäiriö yllätti voimakkuudellaan ja ajallisella kestollaan eri toimialojen yritykset globaalisti ja välittömät vaikutukset näkyivät myös Sodankylän kunnan alueen eri yrityksissä koko hankkeen ajan. Koronapandemian lopulliset vaikutukset näkyvät vasta viiveellä myös niiden toimialojen yrityksissä, joihin välitön taloudellinen vaikutus ei ulottunut tämän hankkeen toimenpiteiden aikana. Koronapandemia vaikeutti myös merkittävässä määrin Sodankylän alueen yritysten toimintaa erityisesti matkailu – ja palveluliiketoiminnan osalta.

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti yrittäjien jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvien valmennuspalvelujen avulla pyrittiin edesauttamaan yrittäjien jaksamista tarjoamalla myös liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä työpajakokonaisuuksia. Hankkeessa pyrittiin estämään koronapandemiasta johtuvien epävarmuustekijöiden pitkäaikaisia haittavaikutuksia tarjoamalla vertaistuen, hyvinvoinnin sekä yrittäjän suorituskyvyn seurantaan liittyviä valmennuspalveluja sekä tuottamalla aiheeseen liittyviä työpajakokonaisuuksia.

Toisena toiminnallisena moduulina olivat liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut valmennuspalvelut sekä työpajat. Lisäksi yrityksille tarjottiin digitaaliseen liiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja valmennuspalveluja. Hankkeen avulla saatiin merkittävässä määrin kasvatettua hankkeeseen osallistuneiden yritysten verkostoitumistyötä sekä vertaistuellista valmiutta mahdollisten vastaavien globaalien markkinahäiriötilanteiden vyöryessä alueen yrityksiin. Lisäksi koronapandemian vaikuttaessa vielä yritysten toimintaan hankkeen päättymisen jälkeenkin vertaistuellisen toiminnan merkitys nousee tärkeäksi elementiksi yrittäjien hyvinvoinnin osalta. Tässä kokonaisuudessa Sodankylän kunnan kehittämisyksikkö toimii tärkeässä roolissa eri sidosryhmien välillä, jota kehitettiin entisestään hankkeen aikana. Hankkeessa pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman selkeitä ja napakoita työpajakokonaisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyen. Lisäksi jokaisella hankkeeseen osallistuneella yrityksellä oli mahdollisuus yksilövalmennukseen. Digitaalisen neuvonnan osuus oli merkittävä kohdeyrityksissä, joille laadittiin suunnitelma digiloikkaan liittyen.

Hanke toteutettiin erittäin vaativissa olosuhteissa ottaen huomioon koronarajoitukset, rokotusten alkamiset sekä täydellinen epävarmuus pandemian ajallisesta kestosta.  Pääosa hankkeen toimenpiteistä toteutettiin etänä ja tästä kokemuspohjasta saatiin myös hyviä tuloksia, jotka jäävät hyvin todennäköisesti pysyviksi toimintatavoiksi yrittäjien ja eri sidosryhmien välisen yhteistyön osalta.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.8.2021
Kokonaisbudjetti: 78 406 €, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoituksen osuus 90 %

Lataa juliste

Materiaalipankki

Lisätiedot

Antti Kastinen

Projektipäällikkö
Puh: +358406235048
antti.kastinen(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita