Kalastajanpolku

Uusien kaupallisten kalastajien rekrytointi ja kalatalouselinkeinon kehittäminen Sodankylässä. Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017-31.12.2019. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

Kalastajanpolku – Uusien kalastajien saaminen Sodankylään

Sodankylän kaupallista kalastusta vaivaa sama ongelma kuin alaa koko maassa. Kalastajat ikääntyvät, ja uusia paikallisia yrittäjiä on vähän. Kaupallinen kalastus uhkaa päättyä 5-10 vuoden kuluttua eläköitymisen myötä, eikä uusia yrittäjiä tule riittävästi ilman tukitoimia. Uusia kalastajia tarvitaan myös tuotannon volyymin kasvattamiseksi: vain riittävän suurilla kalamäärillä voidaan saada markkinointi ja logistiikka kannattavaksi.

Sodankylässä aloitettiin keväällä 2016 toimet kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi uusien kalastajien rekrytoimismahdollisuuksia kartoittaneella hankkeella. Tiedotuskampanjan avulla etsittiin Sodankylän tekojärville kalastajiksi haluavia yrittäjiä yhteistyössä kalatalousoppilaitosten kanssa. Asiasta tiedotettiin valtakunnallisesti alan lehdissä ja mediassa. Kartoitushankkeen tulosten perusteella suunniteltiin Kalastajanpolku -rekrytointihanke Lokan luonnonvara osuuskunnan kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Kalastajanpolku-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusille kaupallisesta kalastuksesta kiinnostuneille henkilöille mahdollisimman helppo aloitus uudella kalastusalueella. Toimintaan voi hakea mukaan uudet kaupalliset kalastajat sekä jo kalastuskokemusta omaavat henkilöt. Kalastajanpolun aikana uudet henkilöt suunnittelevat ohjaajien kanssa oman polun yrittäjyyteen ja saavat valmiudet itsenäiseen toimintaan kalastuselinkeinon parissa Lokan tekojärven kalastusalueella.

Rekrytoinnin elementtejä ovat kalastukseen liittyvän ammatillisen osaamisen lisääminen, hyvien käytäntöjen jakaminen ja työpaikkojen luominen kalatalouteen. Tavoitteena on luoda hankkeen aikana uusi innovatiivinen toimintatapa, rekrytointimalli, jota voidaan jatkaa hankkeen päätyttyä ja monistaa hyvänä käytäntönä muille alueille. Keskeistä toiminnassa on kaupallisten kalastajien, kunnan, työvoimaviranomaisten ja Lapin kalatalouden toimintaryhmän yhteistyö.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
 1. Kalastuselinkeinon jatkuvuuden turvaaminen Sodankylässä

  – Uusien kaupallisten kalastajien saaminen Sodankylään
  – Tasa-arvon edistäminen, kalataloudessa on työpaikkoja miehille ja naisille

 2. Kalastuselinkeinon kehittäminen

  – Uusien ja nykyisten kalastajien ammatillisen osaamisen kehittäminen
  – Saaliin arvon lisääminen uusilla toimintamenetelmillä

 3. Rekrytointitoiminnan ja yhteistyön kehittäminen

  – Työpaikkojen luominen kalatalouteen yhteisöllisen ja eri viranomaisten toiminnan avulla
  – Uuden toimintamallin monistettavuus, hyvien käytäntöjen levittäminen

Hankkeen toimenpiteet

Kaupallisesta kalastuksesta aidosti kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseksi Kalastajanpolku-hankkeesta tiedotetaan valtakunnallisesti kalatalousverkoston, oppilaitosyhteistyön ja alan ammattilehtien avulla. Harjoitteluun valitaan 5-8 henkeä mukaan kerrallaan.

Kalastajanpolku sisältää teoriatietoa ja kalastuksen harjoittelua käytännössä. Uudet kalastajat saavat tiiviin opastuksen nykyisestä kalastus- ja elintarvikelainsäädännöstä ja muista toimintaan vaikuttavista säädöksistä.  Kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa harjoitellaan kalastusta tekojärvien erityisissä olosuhteissa, kalan käsittelyä kala-alan laitoksessa ja markkinointia. Uudet kalastajat voivat aloittaa varsinaisen yritystoiminnan vasta kun heillä on siihen riittävät valmiudet.

Kalastajanpolun aikana henkilöt suunnittelevat ohjaajien kanssa oman polun yrittäjyyteen ja saavat valmiudet itsenäiseen toimintaan kalastuselinkeinon parissa Sodankylässä. Kalastajanpolku-toiminnassa opastetaan uusille kalastajille paikallisten olosuhteiden tuntemus ja käytössä olevat pyyntimenetelmät. Neuvonnan avulla lisätään yrittäjyyden ja kalastuselinkeinon osaamista, opitaan tuntemaan kalastuksen ja alkutuotannon lainsäädännön määräyksiä, talouden suunnittelua, omien työskentelytapojen kehittämistä luontaiselinkeinon parissa ja työturvallisuutta.

Kalastajanpolku -harjoittelun sisältö
 • Kaupallisen kalastuksen aloittaminen (kaup. kalastuksen rekisteri, lupa-asiat ym.)
 • Yleistä elintarvikelainsäädännöstä
 • Yrittäjäkoulutus (järjestetään tarvittaessa TE-palvelun kanssa)
 • Työturvallisuus, ennakointi ja hätätilanteissa toimiminen
 • Ensiapu, vesipelastus
 • Kalastusalueen vesistön tuntemus, tekojärvien erityispiirteet
 • Kalastus, käytössä olevat pyyntitekniikat
 • Omavalvonta (alkutuotanto ja kala-alan laitos)
 • Kalankäsittelyn työohjeet, eri kalalajien käsittely
 • Markkinointi ja logistiikka
 • Pyydysten korjaaminen ja huolto
Hankkeen hallinnointi ja rahoitus

Sodankylän kunta on hankkeen hakija ja vastaa hankkeen hallinnoinnista ja viranomaisyhteistyöstä, tiedottaa hankkeen toimista ja neuvonnan järjestämisestä. Kalastajanpolku-hanke toteutetaan pääosin Lokan tekojärvellä, Lokan luonnonvara osuuskunta vastaa käytännön toteutuksesta, rekrytoinnin suunnittelusta ja työnohjauksesta hankkeen aikana.

Toteutusaika 1.7.2017 – 31.12.2019. Hankkeen kustannusarvio on 51 880 €, josta Sodankylän kunnan rahoitusosuus 5 188 €. Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea Lapin kalatalouden toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittama.

Yhteistyökumppanit: Lokan luonnonvara osuuskunta, Sodankylän kunta, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Lapin maaseutuklusteri (kalatalous), kalatalouden oppilaitokset

Hankkeen tiedotus Lokan luonnonvara osuuskunnan sivuilla: www.lokanjaloste.fi

Lisätiedot

Marjaana Aarnio

Biotalouskoordinaattori
(+358) 40 560 4750
marjaana.aarnio(at)businesslappi.fi

Lisää hankkeita