Sodankylän kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat yhteistyön merkeissä

Sodankylän kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat yhteistyön kehittämiseksi. Inarissa 3.5.2024 järjestetyssä tapaamisessa käytiin läpi Sodankylän kunnalle ja Saamelaiskäräjille yhteisesti tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

Sodankylän kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteistyökokous
Sodankylän kunta ja Saamelaiskäräjät tapasivat yhteistyökokouksessa Inarissa. Kuva: Saamelaiskäräjät

Sodankylän ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa perjantaina 3.5.2024. Tapaamisen tarkoituksena oli yhteisen edunvalvonnan sekä yhteistyön kehittäminen. Yhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan kohteiksi tunnistettiin esimerkiksi Vuotson saamelaisyhteisön osallisuuden parantaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä kielipesärahoituksen nosto ja jatkuvuus.

Kokouksessa käytiin läpi myös muita Sodankylän kunnalle ja Saamelaiskäräjille ajankohtaisia asioita. Yhdessä keskusteltiin muun muassa saamelaisten oikeuksista, elinkeinojen ja maankäytön yhteensovittamisesta sekä hyvistä väestösuhteista kunnassa. Yhteisiä tapaamisia ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa. Esimerkiksi saamen kielen ja saamenkieliseen opetukseen liittyviä asioita käsitellään tarkemmin erillisessä yhteistyökokouksessa.

Sodankylän pohjoisosa eli Vuotson ja Lapin paliskunnan alue on tärkeä osa saamelaisten kotiseutualuetta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

–  On tärkeää tunnistaa saamelaisalueen laidalla sijaitsevan Vuotson alueen erityispiirteet. Meillä on yhdessä suuri vastuu tukea saamen kielen, kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuutta Vuotson alueella, sanoo puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

–  Kunnan ja Saamelaiskäräjien vuosittaisten tapaamisten elvyttäminen on tärkeä osa yhteistyötämme. Tyytyväisenä panin merkille, että pystyimme laatimaan jo ennen työpalaveriamme saamelaisalueen kuntien ja Saamelaiskäräjien kanssa yhteisen kannanoton koskien aikuiskoulutustukea. Toivon, että löydämme jatkossakin yhteisiä kantoja edunvalvottavissa asioissa, kertoo Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Kokoukseen osallistuivat Sodankylän kunnasta kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala, kehitysjohtaja Ari Pesonen, tekninen johtaja Matias Yliriesto, hyvinvointi- ja kehitysjohtaja Antti Palomaa ja elinkeinokoordinaattori Senja Lakela-Pyykkönen. Saamelaiskäräjiltä kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi, I varapuheenjohtaja Leo Aikio, hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, saamelaiskäräjien jäsen Armi Palonoja Vuotsosta, puheenjohtajan avustaja Niina Siivikko sekä eri toimialojen virkamiehistä kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri Sarita Kämäräinen, kielipesäohjaaja Niina Aikio-Siltala, vs. elinkeinosihteeri Maria Valkeapää, vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär ja saamelaismatkailun kävijäohjeistushankkeen suunnittelija Kirsi Suomi.

Saamelaiskäräjien ja Sodankylän kunnan yhteistyötapaaminen on osa vuotuisia kuntayhteistyötapaamisia. Viime vaalikaudella pidettiin vastaava tapaaminen Inarin kunnan kanssa. Yhteistyötapaamisia Utsjoen ja Enontekiön kuntien kanssa ollaan valmistelemassa ja ne järjestetään syksyllä.

Lisätietoja:

Pirita Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Jari Rantapelkonen
Sodankylän kunnanjohtaja
040 615 9880
jari.rantapelkonen@sodankyla.fi

 

Soađegili gieldda ja Sámedikki ovddasteaddjit deaivvadedje ovttasbargočoahkkimis

Soađegili gieldda ja Sámedikki ovddasteaddjit deaivvadedje ovttasbarggu ovddidančoahkkimis. Anáris 3.5.2024 ordnejuvvon deaivvadeamis gieđahallojedje áššit, mat leat dehálaččat ja áigeguovdilat sihke Soađegili gildii ja Sámediggái.

Soađegili gieldda ja Sámedikki ovddasteaddjit deaivvadedje Anáris Sámekulturguovddáš Sadjosis bearjadaga 3.5.2024. Deaivvadeami ulbmilin lei ovddidit oktasaš ovdogohcima ja ovttasbarggu. Ovttasbarggu ja oktasaš ovdduid gohcima fáddán fuomášuvvojedje ovdamearkka dihte Vuohču sámeservoša oassálastinvejolašvuođaid buorideapmi, ovttaveardásašvuođa ovddideapmi ja giellabeasseruhtadeami lasiheapmi ja joatkašuvvama sihkkarastin.

Čoahkkimis gieđahallojedje maiddái eará Soađegili gildii ja Sámediggái áigeguovdilis áššit. Ovddasteaddjit ságastalle earret eará sápmelaččaid vuoigatvuođaid, ealáhusaid ja eanangeavaheami heiveheami ja maid buriid veahkadatgaskavuođaid birra. Áigumuššan lea joatkit oktasaš deaivvademiid ja ovttasbarggu. Ovdamearkka dihte sámegiela ja sámegielat oahpahusa áššit gieđahallojit dárkileappot sierra ovttasbargočoahkkimis.

Soađegili davveoassi dahjege Vuohčču ja Lappi bálgosa guovlu leat dehálaš guovllut sámiid ruovttuguovllus, muitala Sámedikki sátnejođiheaddji Pirita Näkkäläjärvi.

–  Lea dehálaš fuomášit sámiid ravdaguvlui gullevaš Vuohču erenomášsárgosiid. Mis lea ovttas stuorra ovddasvástádus doarjut sámegiela, kultuvrra ja árbevirolaš ealáhusaid eallinfámu Vuohču guovllus, dadjá sátnejođiheaddji Pirita Näkkäläjärvi.

–  Gieldda ja Sámedikki jahkásaš deaivvademiid ealáskahttin lea min ovttasbarggus dehálaš bealli. Duđavažžan mun gávnnahin, ahte mii basttiimet čállit juo ovdal min deaivvadeami sámiid ruovttuguovllu gielddaid ja Sámedikki oktasaš cealkámuša rávesolbmuiddoarjaga bealis. Mun sávan, ahte mii juogadit boahtteáiggisnai oktasaš oainnuid fáttáin, maid ovdduid mii galgat gohcit, muitala Soađegili gielddahoavda Jari Rantapelkonen.

Čoahkkimii oassálaste Soađegili gieldda ovddasteaddjin gielddahoavda Jari Rantapelkonen, gielddaráđđehusa sátnejođiheaddji Tuula Annala, ovddidanhoavda Ari Pesonen, teknihkalaš hoavda Matias Yliriesto, buresveadjin- ja ovddidanhoavda Antti Palomaa ja ealáhuskoordináhtor Senja Lakela-Pyykkönen. Sámedikki ovddasteaddjin čoahkkimii oassálaste sátnejođiheaddji Pirita Näkkäläjärvi, I várresátnejođiheaddji Leo Aikio, hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, sámedikki lahttu Armi Palonoja Vuohčus, sátnejođiheaddji veahkki Niina Siivikko ja lassin iešguđet doaibmasuorggi bargiin gielladorvočálli Anne Kirste Aikio, ealáhus- ja birasláhkačálli Sarita Kämäräinen, giellabeassejođiheaddji Niina Aikio-Siltala, vs. ealáhusčálli Maria Valkeapää, vs. birasčálli Tiina Lovisa Solbär ja sámeturismma galledeaddjiid rávvenprošeavtta plánejeaddji Kirsi Suomi.

Sámedikki ja Soađegili gieldda ovttasbargodeaivvadeapmi gullá jahkásaš gieldaovttasbargodeaivvademiide. Mannan válgabaji áigge ordnejuvvui seammalágan deaivvadeapmi Anára gielddain. Ovttasbargodeaivvademiid Ohcejoga ja Eanodaga gielddaiguin leat válmmaštallame, ja dat ordnejuvvojit čakčat.

Lassedieđut:

Pirita Näkkäläjärvi
Sámedikki sátnejođiheaddji
044 753 3766
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi

Jari Rantapelkonen
Soađegili gielddahoavda
040 615 9880
jari.rantapelkonen@sodankyla.fi

Muita tiedotteita