Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen 2024 on käynnissä

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle, varhaiskasvatuksen esiopetukseen (kirkonkylä), sivukylien esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Huoltajille lähetetään ohjeet viestillä Wilman kautta.

Sodankylän kunta muodostaa yhden yhtenäisen oppilaaksiottoalueen, jossa 1.8.2023 alkaen toimivat seuraavat peruskoulut: Tähtikunnan koulu, Vuotson koulu, Torvisen koulu ja Järvikylien koulu. Kunta osoittaa oppilaalle paikan lähikoulusta, jossa perusopetuslain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Kouluun ilmoittautuminen on avoinna 18.3.–28.3.2024.

Huoltajat voivat halutessaan anoa oppilaalle koulupaikkaa myös muusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Jos oppilas huoltajan anomuksesta otetaan muuhun kuin lähikouluun, on oppilaaksi ottamisen ehtona se, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muodostaminen ei muuta vallitsevaa käytäntöä koulupaikan osoittamisen osalta, sillä pitkistä välimatkoista johtuen perusopetuslain 6 § koulumatkoja koskeva määräys ohjaa ja määrittelee käytännössä koulupaikan osoittamisen periaatteet Sodankylässä.

 

Pohjoissaamen kielikylpyluokka / Tähtikunnan koulu

Pohjoisaamenkielinen kielikylpyopetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät puhu saamea kotikielenään mutta joiden perheissä toivotaan lapsen kasvavan kaksikieliseksi. Kielipesä varhaiskasvatuspaikkana antaa hyvän pohjan jatkaa kielikylpyopetuksessa. Opetukseen voidaan tapauskohtaisesti ottaa myös oppilas, joka ei ole ollut kielipesässä, jos hänellä muuten on edellytykset osallistua kaksikieliseen opetukseen. Jos oppilaan äidinkieli ei ole kumpikaan opetuskielistä, on erityisesti huolehdittava siitä, että hän saavuttaa riittävän kielitaidon koulun opetuskielissä.

Päätöksen koulupaikasta tekee hyvinvointi- ja sivistysjohtaja koulujen osalta rehtoreiden ja esiopetuksen osalta varhaiskasvatuspäällikön tekemän esityksen pohjalta. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Tähtikunnan koulun koulusihteereihin.

Lisätietoja antavat koulusihteerit

puh. 040 535 5436

puh. 040 359 2944

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Jos tarvitsette lapsellenne aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa, täyttäkää hakemus Wilman hakemukset ja päätökset -välilehdellä (ei toimi sovelluksella). Kyläkouluilla esikoululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilman hakemukset ja päätökset -välilehdellä (ei toimi sovelluksella).

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haetaan yhtä aikaa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti 2. luokan kevääseen saakka, jos huoltajat eivät irtisano paikkaa aiemmin. Hakulomake on avoinna 18.3.–28.3.2024.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Tähtikunnan koulussa. Torvisessa, Järvikylissä ja Vuotsossa järjestetään iltapäivätoimintaa, mikäli toimintaan on ilmoittautunut vähintään neljä oppilasta (133§ / 19.8.2005, Sivistyslautakunta).

Lisätietoja: Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätietoja antaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Sari Vasara, puh. 040 719 4385.

 

Varhaiskasvatuksen esiopetukseen ilmoittautuminen

Kirkonkylä

Vanhempien tulee hakea esiopetuspaikkaa Wilman kautta. Esiopetuspaikkaa voivat hakea vuonna 2018 syntyneiden lasten ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten, joiden esiopetus alkaa 5-vuotiaana, vanhemmat.

Esiopetusta järjestetään 700 tuntia lukuvuodessa. Opetus ja ateriat ovat maksuttomia. Kaikille ilmoittautuneille järjestetään esiopetuspaikka. Päätöksen esiopetuspaikasta tekee hyvinvointi- ja sivistysjohtaja varhaiskasvatuspäällikön esityksestä.

Esiopetusta järjestetään Tähtikunnan koulussa varhaiskasvatuksen yksikössä. Säännöllistä ja jatkuvaa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Poikkijoen päiväkodissa. Ilmoittautuminen on Wilmassa avoinna 18.3.–28.3.2024.

Jos  lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen tarvetta, siihen tulee tehdä hakemus Peda.netin linkin kautta: Varhaiskasvatushakemukseen tästä

Lisätietoja antavat Sodankylän kunnan varhaiskasvatuspäällikkö Ritva M. Ollila, puh. 040 544 2234, ja Poikkijoen päiväkodin johtaja Johanna Alamartin, puh. 040 674 6682.

 

Koulu- ja esikoulukuljetuksista

Mikäli esikoululainen osallistuu vain esiopetukseen ja hänen koulumatkansa on yli kolme (3) kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.

Mikäli esikoululaisella on hoidontarvetta esikoulupäivien lisäksi, hän ei ole yli kolmen kilometrin matkasta huolimatta oikeutettu koulukuljetukseen.

Mikäli koululainen osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, hänellä ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Mikäli 0-2 luokkalaisen koulumatka on yli kolme (3) kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.

Mikäli 3-9 luokkalaisen koulumatka on yli viisi (5) kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.

Harkinnanvaraisten kuljetusten (0-5 km) pääsääntöinen hakuaika on kuluvan vuoden toukokuun loppuun saakka. Harkinnanvaraista kuljetusta haetaan Wilmassa (hakemukset ja päätökset ja tee uusi hakemus). Päätös on luettavissa käsittelyn jälkeen Wilmassa. Harkinnanvaraisen kuljetuksen perusteet (Sivistysltk 22.6.2020) voi tarkistaa ennen hakemista Peda.netistä.

Harkinnanvaraiset kuljetukset myöntää hyvinvointi- ja sivistysjohtaja viranhaltijapäätöksellä ilman lautakuntakäsittelyä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaskuljetuksia koskevien perusteiden mukaisesti.

Muita tiedotteita