Tapahtuman tiedot

Takaisin
 28.11.2019 10:20Museo galleria Alariesto
Tanssi, teatteri ja muu esittävä taide

Laulu Luonnolle taidenäyttely 14.11.-16.12.2019lippu en

Sodankylä-talossa on esillä taiteilijoiden Ilmi Huovialan ja Pia-Karin Nikkisen yhteisnäyttely Laulu luonnolle. Tai­tei­li­jat ja ys­tä­vyk­set ker­to­vat saa­van­sa ins­pi­raa­ti­o­ta luon­nos­ta mo­nin eri ta­voin. Nai­sia yh­dis­tää in­to­hi­mo tai­tee­seen sekä rak­kaus luon­toon.
Omat luon­to­ko­ke­muk­set ja -nä­ke­myk­set on pu­et­tu tai­teen muo­toon ja esi­te­tään nyt so­dan­ky­lä­läi­sil­le kuu­kau­den mit­tai­ses­sa näyt­te­lys­sä.Po­si­ol­la syn­ty­nyt, mut­ta Ro­va­nie­mel­lä asu­va, ku­va­tai­tei­li­ja Huo­vi­a­la ker­too työs­ken­te­le­vän­sä ko­ti­gal­le­ria Su­ti­ran­nas­sa, kau­niil­la Mel­la­lam­men ran­nal­la.
– Tai­tee­ni läh­tö­koh­ta­na on ai­na luon­to ja ih­mi­sen suh­de sii­hen. Töil­lä­ni yri­tän ker­toa asi­oi­ta, jot­ka tun­nen tär­ke­äk­si ja si­ten an­sait­se­vat tul­la näh­dyik­si. Käy­tän luon­toa usein sym­bo­li­se­na tun­tei­den vä­lit­tä­jä­nä, mie­les­tä­ni jos­kus on hel­pom­pi ker­toa asi­at ku­vin, kuin pu­kea nii­tä sa­noik­si. Huo­vi­a­la on ko­ke­nut ku­van­te­ki­jä. Hän on eh­ti­nyt opis­kel­la mo­nen hy­vän opet­ta­jan joh­dol­la sekä ul­ko­mail­la et­tä ko­ti­maas­sa, sekä mm. Tu­run, Hä­meen ja La­pin avoi­mis­sa yli­o­pis­tois­sa, tai­tei­den tie­de­kun­nis­sa.
– Näyt­te­ly­toi­min­taa on pal­jon, sekä yk­si­tyi­siä ja yh­tei­siä, ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la. Töi­tä­ni on koti- ja ul­ko­mail­la yk­si­tyi­sis­sä ko­ko­el­mis­sa ja jul­ki­sis­sa ti­lois­sa.
Il­min te­ok­sis­ta on juu­ri pai­na­tet­tu kan­kai­ta, joil­la tun­tuu ole­van suur­ta ky­syn­tää.
Huo­vi­a­la on Tai­de­seu­ra Koil­li­sen jä­sen sekä Tai­de­mu­se­on ys­tä­vien jä­sen. Hän toi­mii myös Tai­ko.fi-tai­tei­li­ja­ryh­mäs­sä.
Pia-Ka­rin Nik­ki­nen on syn­ty­nyt Ruot­sin Bo­rå­sis­sa ja asu­nut maas­sa 20 vuot­ta.
– Sen jäl­keen olen ol­lut Ro­va­nie­mel­lä ja Jy­väs­ky­läs­sä. Vuo­si sit­ten muu­tin per­hee­ni kans­sa Una­rin-Luu­su­aan iha­nal­le maa­ti­lal­le. Olen suo­rit­ta­nut ku­va­tai­teen pe­ru­so­pin­not ja käy­nyt lu­kui­sia tai­de- ja kä­si­työ­kurs­se­ja.
Huo­vi­a­lan ta­voin Nik­ki­sen mo­ti­vaa­ti­on ja ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä toi­mi­vat usein luon­to ja eläi­met, ih­mi­set sekä ko­ke­muk­set, jot­ka he­rät­tä­vät tun­tei­ta.
Nik­ki­sen mu­kaan tai­de toi­mii loh­tu­na ja ka­na­va­na sekä ilos­sa et­tä su­rus­sa.
– Maa­laan ak­ryy­li- ja ak­va­rel­li­vä­reil­lä ja as­kar­te­len kaik­kea mah­dol­lis­ta, pää­a­si­as­sa luon­non omis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta. Mi­nul­la on Una­ris­sa pie­ni na­vet­ta­tai­de­gal­le­ria, joka on avoin­na ke­säi­sin ja ra­ken­teil­la on tai­de­a­tel­jee, Nik­ki­nen ker­too.
Makramee-töitä ja maalauksia
So­dan­ky­lä-ta­los­sa on esil­lä Pia-Ka­ri­nin te­ke­miä mak­ra­mee-töi­tä, joi­ta hän on teh­nyt luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta. Mak­ra­mee on teos, jos­sa kä­si­työ­tek­nii­koin on teh­ty ko­ris­teel­li­sia muo­to­ja eri­lai­sia sol­mu­ja käyt­tä­en. Pia-Ka­rin on yh­dis­tä­nyt töi­hin­sä luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja, ku­ten ke­loa sekä po­ron­sar­via.
– Eri­lai­set ma­te­ri­aa­lit tuo­vat näyt­te­lyyn elä­vyyt­tä, Pia-Ka­rin to­te­aa töi­tä esi­tel­les­sään.
Pia-Ka­rin on ko­ke­nut Una­rin-Luu­su­an oi­vak­si pai­kak­si teh­dä tai­det­ta ja saa­da ins­pi­raa­ti­o­ta.
– Una­rin-Luu­su­as­sa luon­to on lä­hel­lä ja iha­nia luon­non omia ma­te­ri­aa­le­ja on hy­vin saa­ta­vil­la, ker­too vuo­den ver­ran mak­ra­mee-töi­tä teh­nyt Pia-Ka­rin.
Il­mi on tuo­nut näyt­te­lyyn öl­jy­vä­ri­töi­tä sekä ak­va­rel­le­ja. Hän sa­noo, et­tä nyt koot­tu näyt­te­ly on sa­mal­la myös kan­na­not­to luon­non puo­les­ta.
– Töis­säm­me nä­kyy rak­kaus luon­toon. Ha­lu­am­me sa­noa, et­tä mei­dän kaik­kien tu­li­si mah­tua luon­toon – luon­non ja ih­mi­sen tu­li­si löy­tää yh­tei­nen sä­vel, Il­mi Huo­vi­a­la ki­teyt­tää näyt­te­lyn an­tia.
Vä­rik­käät tai­tei­li­jat ovat mah­dol­li­ses­ti tuo­mas­sa töi­tään näh­tä­vil­le myös muil­le La­pin paik­ka­kun­nil­le. Töis­sä ku­va­taan lap­pi­lais­ten
eli­nym­pä­ris­töä ja lä­hei­siä ai­hei­ta.
Il­min mu­kaan luon­to on lo­pu­ton ai­he ja ins­pi­raa­ti­on läh­de eri­lai­sil­le töil­le.
– Töis­säm­me vä­lit­tyy kat­so­jal­le tun­ne­ti­lam­me ja omat ko­ke­muk­sem­me luon­nos­ta.
Pia-Ka­ri­nil­la kiin­nos­taa myös ke­hit­tää jär­vi­ky­lien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä tai­teen pa­ris­sa, esi­mer­kik­si ke­säl­lä jär­jes­tet­tä­vien kuva- ja kä­si­työ­kurs­sien kaut­ta. Pia-Ka­ri­nin mie­les­tä on tär­ke­ää nos­taa esil­le ky­lien tai­tei­li­joi­ta, hei­dän tai­det­taan sekä mo­ti­voi­da kai­ke­ni­käi­siä tai­tee­seen.
(Teksti ja kuva, Juha Vesterinen, Sompio)
Järjestäjä: Pia-Karin Nikkinen ja Ilmi Huoviala
Pääsymaksu: 0,00 €
Päivitetty: 7.11.2018 22:10

Tiedostot

No content found