Takaisin
 29.3.2022

Sodankylän kunta antaa lausunnon kaivoslain muuttamisesta

​Sodankylän kunnanhallitus on 28.3.2022 kokouksessaan päättänyt antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon kaivoslain muuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole toimittanut kuntiin erikseen lausuntopyyntöjä, mutta Sodankylän kunta pitää tärkeänä, että myös kaivospaikkakunnilta olisi pyydetty lausuntoja kaivoslain muuttamiseen. Sodankylän kunta toteaa lausunnossaan, että kaivospaikkakuntien lausuntoihin tulee suhtautua erityisellä vakavuudella ja ne tulee huomioida lain valmistelussa, koska kaivostoiminta aiheuttaa merkittävimmät vaikutukset paikallisella tasolla.

Sodankylän kunnan lausunnossa muistutetaan, että Sodankylä on merkittävä kaivospaikkakunta, jossa sijaitsee toiminnassa oleva Kevitsan kaivos. Tämän lisäksi kunnan alueelle kohdistuu vireillä oleva Sakatin kaivoshanke sekä myös muita potentiaalisia ja selvityksen alla olevia kaivoshankkeita kuten Ikkarin alue. Noin kolmasosa Suomen kaikista malminetsintälupa-alueista kohdistuu Sodankylän kunnan alueelle.

Kunta pitää tiedottamisen lisäämistä ja kunnan kaavoituksen merkityksen korostamista hyvänä, elinkeinojen vastakkainasettelu nähdään ongelmallisena

Sodankylän kunta pitää hyvänä ja kannatettavana sitä, että lakiesityksessä kaivostoimintaan liittyvää tiedottamista kehitettäisiin. Lakiesityksessä ehdotetaan vuosittain pidettävien avoimien yleisötilaisuksien järjestämistä malminetsintään, kaivostoimintaan sekä kullanhuuhdontaan liittyen. Tämä parantaisi paikallisten tiedonsaantia aiheeseen liittyen.

Lisäksi kunta pitää tärkeänä, että lakiesityksessä on kirjaus siitä, että kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen voimassa olevaan yleiskaavaan tai asemakaavan, jossa kaivosalueen ja kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muuhun alueidenkäyttöön on selvitetty. Tämä esitys tukee kunnan itsenäisen ja paikallisen kaavoituksen merkitystä kaivoslupaprosessissa.

Sen sijaan ongelmallisena Sodankylän kunta pitää niitä lakiesityksen kohtia, joissa malminetsintä-, kullanhuuhdonta- tai kaivosluvan saaminen asetetaan vastakkain muiden alueen elinkeinojen kanssa. Sodankylän kunta pitää tärkeänä, että eri elinkeinoja voidaan kohdella tasapuolisesti.

Lakiesityksessä edellä mainittujen lupien esteeksi voi muodostua toiminnan aiheuttama haitta tai olennainen haitta muulle elinkeinotoiminnalle. Esityksessä haittojen määrittely jää epäselväksi, eikä haitalle tai olennaiselle haitalle ole annettu tarkempia määritelmiä. Kunta edellyttää esitykseen tarkempia määritelmiä eri haitoista sekä esitystä siitä, miten arviointia tehdään.

Sodankylän kunta esittää lausunnossaan, että poronhoitoon liittyvät haitat tulevat arvioitavaksi poronhoitolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, eikä haittoja tule enää arvioida kaivoslain perusteella.

Mistä on kyse?

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti 15.10.2019 kaivoslain uudistamishankkeen. Kaivoslakiin ehdotettuja muutoksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä vuosina 2020−2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut tilaisuuden antaa lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivoslain muuttamiseksi.

Lausuntopyyntö on toimitettu useille tahoille, mutta kunnilta ei ole pyydetty erikseen lausuntoa, joten Sodankylän kunnalle ei ole myöskään toimitettu erillistä lausuntopyyntöä. Tästä huolimatta Sodankylän kunta antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon kaivoslain muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta on nähtävillä lausuntopalvelu.fi-palvelussa.Päivitetty: 7.11.2018 22:05