Takaisin
 26.11.2020

Miten parannamme malminetsinnän toimintamahdollisuuksia Lapissa?

Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvityshanke järjesti etäloppuseminaarin 19.11.2020 yhteistyössä Lapin Kullankaivajain Liiton ja Suomen Kaivosyrittäjien kanssa. Tilaisuus kokosi peräti 52 henkilöä linjoille – malminetsintäyritysten ja niitä palvelevien yritysten edustajia, valtion ja kuntien hallintoa, elinkeinokehittäjiä ja hanketoimijoita, kaivosalan kouluttajia ja edunvalvojia, sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Loppuseminaarin ohjelma käsitteli hankkeessa selvitettyjä kahta kaivostoiminnan osa-aluetta: pienkaivostoimintaa ja malminetsintää.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Antti Peronius, geologi, Hangasojan Kulta Oy / edunvalvoja, Lapin Kullankaivajain Liitto ry. Lisäksi hän esitteli omassa puheenvuorossaan pienkaivostoiminnan edellytyksiä Lapissa. Seuraavaksi Suomen Kaivosyrittäjien puheenjohtaja Harri Siitonen esitteli lainsäädännön asettamia rajoituksia pienkaivostoiminnan näkökulmasta ja korosti hanketoiminnan merkitystä malminetsinnän kysymysten käsittelyssä ja edistämisessä.

Loppuseminaarin kantavat teemat olivat kestävyys, kunnan rooli ja koulutus. Näitä kysymyksiä valottivat omissa esityksissään Sodankylän kunnan Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa -hankkeen projektipäällikkö Kalle Reinikainen, Ylitornion kunnan yritysneuvoja Toni Kraatari ja Lapin koulutuskeskus REDU:n toimialapäällikkö Sami Ämmälä.

Malminetsinnän osuudessa esiselvityshankkeen projektipäällikkö Janne Laine kertoi tehdystä työstä ja sen tuloksista. Yhteenvetona voidaan todeta, että malminetsinnän tarvitsemat palvelut pyritään aina hankkimaan paikallisesti, mikäli niitä on saatavilla – yhtiöt pyrkivät tukemaan aluetaloutta. Tällä hetkellä suuri osa malminetsinnän palveluista joudutaan ostamaan muualta kuin toiminta-alueelta.

Esiselvitystyön tulokset toimivat pohjana loppuseminaarin paneelikeskustelulle. Sen aiheena oli: Miten parannamme malminetsinnän toimintamahdollisuuksia Lapissa? Paneelikeskustelun alusti ja sen puheenjohtajana toimi Janne Siikaluoma, puheenjohtaja, Malminetsintätyöryhmä, Kaivosteollisuus ry / vanhempi projektigeologi, AA Sakatti Mining Oy. Muut panelistit olivat: Noora Ahola, toimitusjohtaja, Mawson Oy; Ilkka Keskitalo, ylitarkastaja, TUKES; Hanna Lampinen, ympäristöasiantuntija, Kaivosteollisuus ry; Tommi Lehtilä, Head of Section, Boliden Exploration, Finland; Jukka Lokka, kehittämisjohtaja, Sodankylän kunta ja Arja Sarpola, liiketoimintajohtaja, Eurofins Labtium.

Panelisteille esitettiin ensin kysymys: Onko malminetsinnän mahdollistamaa yritystoiminnan potentiaalia riittävästi hyödynnetty Lapissa ja millä osa-alueilla? – Millä osa-alueilla on vielä tulevaisuuden potentiaalia? Vastauksissa esille nousivat uudet innovaatiot, uudet kumppanit ja uudet kevyemmät, vähemmän jälkiä jättävät malminetsintäteknologiat. Toinen kysymys oli: Miten malminetsinnän hyväksyttävyyttä voidaan parantaa Lapissa ja sitä kautta edistää malminetsinnän toimintamahdollisuuksia? Kaikissa vastauksissa nousi esille avoimen viestinnän ja vuoropuhelun rooli. Heitettiin haaste kuntien suuntaan: voisiko joku kunta Lapissa julistautua kaivoskunnaksi – erotukseksi eteläisemmän Suomen "kaivosvapaista" kunnista. Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka otti haasteen vastaan toteamalla, että Sodankylähän on jo profiloitunut kestävän kaivostoiminnan kunnaksi. Kolmantena kysymyksenä panelisteille esitettiin seuraava: Uskaltaako malminetsinnän potentiaalin varaan rakentaa uutta palveluntarjontaa etenkin Lapissa? Kaikki panelistit vastasivat tähän kysymykseen myöntävästi, kukin oman toimensa indikaattoreiden perusteella.

Esiselvityshankkeen tuloksena voidaan todeta, että eniten pienkaivostoiminnan toimintaedellytyksiä parantaisi keveämmät lupaprosessit tuotannoltaan suurempien yritysten ja toimivien kaivosten vastaaviin prosesseihin nähden. Malminetsinnän toimijat kokevat, että parantamisen varaa olisi erityisesti osaamisen ja teknologioiden kehittämisessä, vuoropuhelun ja yhteisen avoimen tiedon jakamisen osalta sekä palvelutarjonnan ja -tarpeiden kohtauttamisessa koordinoidusti.

 

Hankkeen taustaa
Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvityshanke on Sodankylän kunnan hallinnoima ja se tekee yhteistyötä Kittilän ja Ylitornion kuntien kanssa. Hankkeen painopisteet ovat olleet pienkaivostoiminnan edellytysten selvittäminen Lapissa sekä malminetsintätoiminnan palvelutarpeiden selvittäminen ja yhteisen toimintamallin laatiminen hankekuntien kesken.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, kokonaisbudjetti on n. 128 000 € ja se toteutetaan ajalla 1.3.2019 – 31.3.2021.         

hanke.png            

Lisätietoja

Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvityshankkeesta:

Janne Laine                                                                Tiina Helminen
projektipäällikkö                                                        hanketyöntekijä
p. 040 524 5360                                                        p. 050 383 0948
janne.laine@sodankyla.fi                                          tiina.helminen@sodankyla.fi


Pienkaivostoiminnasta:
antti.peronius@gmail.com

Malminetsinnästä:
janne.siikaluoma@angloamerican.com

Päivitetty: 7.11.2018 22:05