Takaisin
 1.11.2020

Soađegili gielddas leat gávnnahuvvon mearkkašahtti olu koronanjoammumat – Soađegilis váldojuvvo adnui ođđa ráddjendoaimmat ja nana ávžžuhusat eastadit koronavirusa leavvama 15.11.2020 rádjai

Dieđáhus 1.11.2020

Soađegili gielddas lea koronavirusdilli šaddan jođánit sakka fuonibun dán vahkus. Soađegilis leat sotnabeaivve 1.11.2020 gávnnahuvvon 3 ođđa Covid19 -njoammuma ja duođaštuvvon njoammumiid oppalaš lohku lei sotnabeaivve eahkeda oktiibuot 9. Vejolaččat dávdaluvvan olbmot leat dál badjel 300. Ođđasamos diehtu joavkonjoammumis lea Pahtavaara ruvkkis, gos bargu lea masá bisánan vejolaš dávdaluvvama dihte.

Mearkkašahtti oassi njoammumiiguin laktása Soađegili jiekŋahállas lávvordaga 24.10.2020 dollojuvvon speallodáhpáhussii. Lea earenoamáš dehálaš ahte sii, geat dalle ledje Soađegili jiekŋahállas ohcalit koronadeasttaide juo láivves dávdamearkkaid iđedettiin ja bissot ruovttus karantenalágan dilis dassážii go fidnejit deastabohtosa.

Báikegottis gávnnahuvvon njoammumat laktásit Roavvenjárgga ja das viidásabbot Vaasa njoammumiidda. Soađegilis koronavirusa njoammunlohku lea leamaš gollan vahkus 108 dáhpáhusa 100 000 olbmo siste.

Soađegili gielda ovttas Lappi buohccedikšunbiire infekšuvnnaid eastadanovttadagain lea mearridan váldit adnui čuovvovaš gieldaguovdásaš ráddjendoaimmaid ja nanu ávžžuhusaid 15.11.2020 rádjai:

Vuođđoskuvllat ja logahat sirdásit gáiddusoahpahussii – skuvlabiepmu juohkin ordnejuvvo sidjiide geat dárbbašit

Soađegili vuođđooahpahusa ja logahaga oahppit sirdásit gáiddusoahpahussii 2.-13.11.2020 gaskasaš áigái. Ohppiide ja skuvlalaččaid fuolaheddjiide sáddejuvvojit lassedieđut gáiddusoahpahusa ordnema birra Wilma bokte.

Soađegili gielda fállá gáiddusoahpahusa ohppiide vejolašvuođa viežžat skuvlabiepmu sierra sohppojuvvon vuogi mielde ja báikkis. Skuvlabiepmu juhkkojuvvo ohppiide guktii vahkus disdaga ja duorastaga nie, ahte ahte oahppi/ oahppi fuolaheaddji sáhttá viežžat háválassii máŋgga beaivvi biepmuid páhkkejuvvon beaiveaddosiidda. Rávvet ohppiid fuolaheddjiid almmuhit skuvlabiepmu dárbbu birra Wilma rávvagiid mielde. Skuvlabiepmu juohkin vuolgá johtui disdaga 3.11.2020. Biepmu juogedettiin ja vieččadettiin lea fámus nanu njálbmesuodjeávžžuhus.

Maid nubbi dási oahppolágádusaide lea addojuvvon nanu ávžžuhus sirdásit gáiddusoahpahussii.

Astoáigge- ja searvedoaimma gaskkalduhttimii nanu ávžžuhus

Gielda addá nanu ávžžuhusa, ahte iešguđege gieldda searvvit gaskkalduhttit buot astoáigge- ja searvedoaimmaid sistevaláštallama, mas šaddá čoahkkanit fysalaččat oktii.

Gielda šluhtte buot iežas valáštallan- ja kulturdáhpáhusaid ja -vuoruid

Gielda ávžžuha gieldalaččaid eaktodáhtolaččat lihkadit ja bargat astoáiggedoaimmaid koronadorvvolaččat ja garvit sosiála oktavuođaid

Priváhtadilálašvuođaide 20 olbmo čoahkkananráddjehus

Gielddas boahtá fápmui priváhtadilálašvuođaid  čoahkkananráddjehus nu, ahte oktanaga sáhttet leat čoahkis eanemustá 20 olbmo. Buot fysalaš čoahkkanemiiguin ja sosiála oktavuođaiguin galgá váldit vuhtii hygienaijarávvagiid, dorvogaskavuođaid ja nanu njálbmesuodjeávžžuhusa.

Nanu ávžžuhus gaskkalduhttit gallestallamii Buresveadjinguovddáš Sopukka ossodagaiguin sihke sosiála- ja vuorrasiiddoaimma ássanbálvalanovttadagaiguin

Nanu ávžžuhus garvit gallestallamiid guoská Buresveadjinguovddáš Sopukka akuhta- ja veajuiduhttinossodagaid, ahkeolbmuid ássanbálvalanovttadagaid: Hannuksenkartanos, Helmikotis ja Nutukkas sihke sosiálabálvalusaid ássanovttadagaid: Mesikämmen ja Kieppi. Ávžžuhus lea fámus maid Vasatie ja Kylälaakso bálvalandáluiguin sihke eará gieldda ahkeolbmuid dahje riskajoavkkuid dikšunovttadagaiguin.


Dát gieldda ráddjendoaimmat šaddet fápmui dalán ja leat fámus 15.11.2020 rádjai. Čavga ráddjendoaimmat leat vealtameahttumat, vai sáhttit ráddjet virusa leavvama báikegottis. Dán hástaleaddji áigge doallat ovttas Soađegili gieldda dearvvasvuođadorvvolaš birrasiin. Soađegili gieldda jođihanjoavku čuovvu lávga koronadili ovdáneami ja dárbbu mielde dieđiha eambbo dili birra.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05