Takaisin
 13.10.2020

Sodankylän kunta ei hyväksy kaivosveron irrottamista kaivoslain uudistamisesta

Kaivoslain uudistuksen on tarkoitus olla eduskunnan käsittelyssä joulukuussa 2020. Valtioneuvosto on kuitenkin päättänyt käynnistää erillisen selvityksen kaivosveron vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Selvityksen on suunniteltu valmistuvan keväällä 2021.

Sodankylän kunta ei hyväksy kaivosveroon liittyvien kysymysten irrottamista kaivoslain kokonaisuudistuksesta, sillä uhkana on, että kaivosveroa ei saada lakiin enää tällä hallituskaudella. Kunta näkee myös tärkeänä, että lakiin sisällytetään kaivosluvan haltijalle vuotuinen korvaus sen alueen kunnalle, jossa kaivosalue sijaitsee.

Kaivosvero parantaisi kunnan mahdollisuuksia edelleen panostaa ja investoida alueen infraan ja palvelutasoon
Sodankylän kunnalla on merkittävä asema kaivospotentiaalisena alueena kansallisesti sekä maailmanlaajuisesti. Jopa noin 30 % Suomen malminetsintäalueista sijoittuu Sodankylän kunnan alueelle. Kunnan alueella toimii tällä Kevitsan kaivos. Lisäksi Pahtavaaran kaivoksella on käynnissä aktiivinen etsintä uuden kultavarannon selvittämiseksi, Sakatin kaivoshanke on suunnitteilla ja hankkeessa on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, maakuntakaavoitus sekä yleiskaavoitus. Merkittävää potentiaalia on tunnistettu myös Kaarestunturin alueella, jossa on tutkittu aktiivisesti usean vuoden ajan kultavarantoa.

Sodankylän kunnassa malminetsintä ja kaivostoiminta ovat edistäneet merkittävästi alueen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Kaivostoimialan kasvun myötä Sodankylän kunta on investoinut vahvasti alueensa infrastruktuurin kehittämiseen ja monipuolisen palvelutuotannon järjestämiseen. Kunnan investointikulut ovat nousseet ja tällä hetkellä kunta on taloudellisen kestävyyden äärirajoilla. Kaivosten tuottama hyöty paikallistasolla on tunnistettavissa, mutta kunnalta edellytetään jatkuvasti panostuksia, jotta alueelle saadaan uusia yrityksiä ja niiden tarvitsemia palveluita sekä sitä kautta pysyviä asukkaita.

Kunta saa kaivoksista tällä hetkellä kiinteistöverotuloa sekä osuuden yhtiön tulokseen perustuvasta yhteisöverotulosta. Kunnan saama osuus kaivosten yhteisöverosta on varsin vähäinen ja verotulon määrä vaihtelee merkittävästi vuosittain. Kuntaan ei ohjaudu korvauksia malminetsinnästä. Malminetsintäkorvaukset ohjautuvat maanomistajille ja Metsähallitus (valtio) suurena maanomistajana saa siitä merkittävän osan. Kaivosveron myötä kunta saisi kaivannaisista kohtuullisen korvauksen.

Sodankylän kunnan tavoitteena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaivostoimintaa
Sodankylän kunta pitää tärkeänä, että kaivoslakia uudistetaan vastaamaan paremmin nykyistä toimintaympäristöä sekä nykyaikaisia ympäristövaatimuksia, koko kaivannaistoimialan elinkaari sekä paikallinen hyväksyttävyys huomioiden. Paikallisen yhteisön, eli kunnan saama hyöty kaivosverosta edistäisi kaivosten paikallista hyväksyttävyyttä sekä alueen kehittymistä. Olennaista on myös määritellä riittävät vakuudet kattamaan kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet.

Sodankylän kunnanhallitus jättää asiaan liittyvän kannanoton Lapin kansanedustajille, elinkeinoministeri Mika Lintilälle, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille sekä valtiovarainvaliokunnalle.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05