Takaisin
 3.9.2018

Projektityöntekijä

Projektityöntekijä

Käynnissä olevan Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen yhteyteen haetaan työntekijää projektiosion toteutukseen:
TP4 - 2: Alueellisen elintarvikelogistiikan sähköisen ohjausjärjestelmän parametrien määrittely ja aukikirjoitus.

1. Projektiosion toteuttajan palvelun kohde ja kuvaus
Sodankylän kunnan (jatkossa Tilaajan) elinkeinotoiminnan yksi painopisteistä on biotalous. Biotalouden yksi keskeinen osa on alueelliset elintarvikkeet.

Käynnissä olevan Alueellisen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden (tuottajat ja jalostajat) ja lähituotteiden (raaka-aineet, puolijalosteet, kulutustuotteet) varaan rakentuva alueellisen elintarvikelogistiikan järjestelmän malli. Laajennettavissa olevan järjestelmän tavoitteena on lähiruuan käytön edistämisessä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Hankkeen aikana tutkitaan elintarvikelogistiikan pilottijärjestelmää, tarkennetaan aluelogistiikan mallia pilotoinnista saatavilla käytännön kokemuksilla ja kartoitetaan digitaalisten työvälineiden hyötyä ja tarvetta.

Järjestelmällä tässä tarkoitetaan toiminnallista logistista mallia ja siihen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän parametrien määrittelyä. Hankkeen tämän työnosion (TP4-2) tarkoituksena on parametroida alueellisen elintarvikelogistiikan sähköisen ohjausjärjestelmän mallia.

Tilaaja hakee Alueellisen elintarvikelogistiikka -hankkeen projektiosion TP4-2 työn tekijää (jatkossa Toteuttaja) tehtävän mukaiseen toimeen.

2. Tehtävä: Alueellisen elintarvikelogistiikan kuvaus, logistiikkaan liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän parametrien määrittely sekä alueellisen elintarvikejärjestelmän hiilijalanjäljen arviointi

Alueellinen elintarvikelogistiikka kuvataan perustuen kirjallisuudesta saatavaan tietoon sekä hankkeen aikana kerättävään paikalliseen aineistoon (pilotti). Kuvauksessa käydään läpi erilaiset vaihtoehtoiset logistiset reitit paikallisista raaka-aineista paikalliseen kulutukseen. Kuvauksessa määritellään fyysisten aineiden varastoinnit, jalostusvaiheet sekä kuljetukset.
Logistiikkaan liittyvällä sähköisillä parametreilla tarkoitetaan erilaista tietoa, jota tarvitaan elintarvikkeiden kaupallisen logistisen ketjun eri vaiheissa. Tehtävään kuuluu määritellä erilaiset tarvittavat tietotasot sekä määrittää millaista tietoa ja tietotasoja tarvitaan logistisen järjestelmän eri vaiheissa. Näitä määrityksiä tullaan myöhemmin hyödyntämään sähköisen ohjausjärjestelmän rakentamisessa.

Alueellisen elintarvikejärjestelmän hiilijalanjäljen arvioinnilla tarkoitetaan arviota paikallisen elintarvikeketjun hiilijalanjäljestä suhteessa nykyiseen käytössä olevaan keskiarvotilanteeseen. Tehtävään kuuluu hakea kirjallisuudesta olemassa olevia tietoja, määritellä tarkoitukseen sopiva vertailumuoto sekä arvioida paikallisen elintarvikejärjestelmän hiilijalanjälkeä suhteessa nykyisiin toimintoihin valittujen vertailumuotojen puitteissa. Vaadittava tulostaso on suuntaa antava perustuen olemassa olevaan yleiseen materiaaliin.

Työ tehdään tiimissä, johon kuuluu hankkeen projektipäällikkö, Sodankylän ja Kittilän kuntien elinkeinotoimintojen henkilöstöä sekä muita hankkeessa osioita valmistelevia henkilöitä. Toteuttajan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen projektipäällikkö sekä IT-asiantuntija. Projektipäällikkö vastaa pilotista syntyvän informaation toimittamisesta Toteuttajalle, IT-asiantuntija auttaa informaation muokkaamisesta järjestelmän parametreiksi. Hiilijalanjäljen määrittelyn Toteuttaja suorittaa ensisijaisesti omatoimisesti.

Määrittelytyön toteuttamisessa työntekijä yhdistää oman asiantuntijuuteensa ja lähdekirjallisuuteen pohjautuvan tiedon hankkeen toimittamaan tietoon. Työ toteutetaan Sodankylässä tiimissä, jossa päivittäinen kommunikaatio tapahtuu projektipäällikön kanssa. Lähteinä toimivat AEL_Ohjausjärjestelmän tarvemäärittely- ja kartoitustoteutusoppaan
lisäksi AEL prosessi ja parametrit -tiedosto sekä hankesuunnitelma, hankeorganisaatio sekä muut sidosryhmät.
Työ raportoidaan viikoittain projektipäällikölle sekä Sodankylän kunnan Kehittämispalveluiden biotaloustiimille.

Tilaaja odottaa, että määrittelytyön tuottaja tekee kuvauspohjan, joka liitetään hankkeen loppuraporttiin sähköisen järjestelmän konseptoinnin tueksi.

3. Vaatimukset ja pätevyys
Koulutus:
Ammattikorkeakoulututkinto, arvostamme erityisesti seuraavia suuntautumisvaihtoehtoja:
- Tieto- ja viestintätekniikan ala
- Liiketalouden ala
- Tekniikan ja liikenteen ala
- Kestävän kehityksen koulutusohjelma
- Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Hakijalta toivomme lisäksi:
- Kokemusta elintarvikelogistisista toiminnoista
- IT-järjestelmien logiikan ymmärrystä
- Itseohjautuvuutta ja kykyä suunnitella sekä noudattaa aikatauluja
- Pitkäjänteisyyttä ja rutiinien sietokykyä
- Tiimityöskentelytaitoja ja yhteistyökykyä
- Raporttien ja yhteenvetojen kirjoitustaitoa sekä näihin liittyvien ohjelmien sujuvaa käyttöä

Työntekijä antaa tehtävää koskevan palkkavaatimuksen, joka sisältää kokemus- yms. lisät.
Tehtävän hoitamiseen oletetaan kuluvan 3-4 kuukautta. Työlle on budjetoitu kiinteä summa tehtävän palkkakuluja varten. Työsuhteen kesto ja palkka suhteutetaan käytettävissä olevaan budjettiin.
Hakuaika: ma 3.9.2018 - ti 11.9.2018. Haastatteluun valituille ilmoitetaan viimeistään 14.9.2018.
Työtehtävä oletetaan aloitettavan viimeistään 1.11.2018, mutta mahdollisuuksien mukaan mieluummin jo aiemmin.

Esimiehenä toimii Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/195894
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found