Takaisin
 3.7.2018

Tiedote: Pohjavesi- ja kiviainestutkimukset jatkuvat Lapissa / Dieđáhus: Vuođđočáhce- ja geađgeávnnasdutkamat joatkašuvvet Lappis

Lapin POSKI2 (Pohjavesien Suojelun ja Kiviaineshuollon yhteensovittaminen) – hankkeen maastotyöt jatkuvat ja painottuvat tulevana kesänä Itä- ja Pohjois-Lappiin. Työt keskittyvät pääosin aikaisemmin tutkimattomien pohjavesialueiden ja maa-ainesmuodostumien sekä uusien kalliokiviaineksen ottoon soveltuvien alueiden tutkimiseen. Valituilla kohteilla tehdään maastokartoituksia, maatutkaluotausta, vesinäytteenottoa sekä maaperäkairauksia joiden yhteydessä asennetaan pohjaveden havaintoputkia. Kalliokiviaineskohteiden näytteenottoa tullaan tekemään alkusyksystä kartoitusten päätyttyä. Tutkimusalue tulee kattamaan Inarin, Utsjoen, Sodankylän, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat.

Kartoitusta ja näytteenottoa tehdään kesän ja syksyn aikana useamman henkilön toimesta. Tällöin maastossa liikutaan pääsääntöisesti jalkaisin. Maatutkaluotausta tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa mönkijällä teitä ja uria hyödyntäen tai vaihtoehtoisesti jalkaisin maastossa. Näin ollen tutkimuksista ei aiheudu haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Maaperäkairauksia tehdään vain maanomistajan luvalla.

POSKI-hanke on koko Suomessa maakunnittain toteutettu valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuus. Tavoitteena on turvata laadukas pohjavesi, varmistaa maa- ja kiviaineksen saatavuus sekä pitkällä aikavälillä osoittaa vesihuoltoon ja kiviainesten ottoon soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkostoja sekä parantaa tietopohjan hyödyntämistä. Lisäksi kehitetään toteuttajatahojen ja aihealueen tutkimusmenetelmiä.

Lapissa hanke toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen vaihe päättyi 2015 ja alueellisesti se piti sisällään maakunnan Perämerenkaaren puoleisen osan sekä Pellon, Ylitornion, Tervolan ja Rovaniemen alueet. Käynnissä oleva toinen vaihe kattaa loput Lapin kunnat.

Hankkeen toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto. Rahoitus koostuu Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksen myöntämästä Euroopan aluekehitysrahaston tuesta sekä toteuttajien, hankealueen kuntien, Lapin liiton sekä toimialan yritysten rahoitusosuuksista. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019.

 

Lisätietoja:

http://newprojects.gtk.fi/poski_lappi

Geologian tutkimuskeskus, geologi Juho Kupila, puh. 029 503 4315, juho.kupila@gtk.fi.

Oulun yliopisto, tutkijatohtori Pekka Rossi, puh. 029 448 4395, pekka.rossi@oulu.fi

Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Mika Sarkkinen, puh. 040 540 4346, mika.sarkkinen@ymparisto.fi

Lapin liitto, maakuntainsinööri Juha Piisilä, puh. 040 711 8382, juha.piisila@lapinliitto.fi

Lapin ELY-keskus, suunnittelija Anne Lindholm, puh. 029 503 7021, anne.lindholm@ely-keskus.fi

 

Lappi POSKI2 (Vuođđočáziid Suodjaleami ja Geađgeávnnasfuolahusa oktiiheiveheapmi) – prošeavtta eanabarggut joatkašuvvet ja deattuhuvvet boahtte geasi áigge Nuorta- ja Davvi-Lappii. Bargguid váldodeaddu lea eanašosiin ovdal dutkkakeahtes vuođđočáhceguovlluid ja eanaávnnasčohkiidusaid sihke ođđa báktegeađgeávdnasa váldimii heivvolaš guovlluid dutkamis. Válljejuvvon čuozáhagain dahkkojit eanakártemat, eanarádárdutkamat, čáhcečájánasváldimat sihke eanavuođđobovremat maid oktavuođas ásahuvvojit vuođđočázi dutkanbutkket. Báktegeađgeávdnasiid čájáhusváldimat dahkkojit álgočavčča kártemiid nogadettiin. Dutkanguovlu boahtá guoskat Anára, Ohcejoga, Soađegili, Salla, Suovvaguoikka ja Pelkosenniemi gielddaid.

Kárten ja čájáhusváldin ollašuhttojit geasi ja čavčča áigge máŋgga olbmo doaimmas. Dalle meahcis johttojuvvo dábálaččat vácci. Eanarádárdutkamat dahkkojit nu ahte dutkanrusttegat fievrreduvvojit njealjejuvllagiin geainnuid ja luottaid ávkingeavahemiin dahje molssaevttolaččat vácci meahcis. Nappo dutkamat eai hehtte eanaeaiggádiid eaige birrasa. Eanavuođđobovremat bargojit dušše eanaeaiggáda lobiin.

POSKI-prošeakta lea heailla Suomas eanagottiid mielde ollašuhtton riikkaviidosaš dutkan- ja ovddidanfidnooppalašvuohta. Ulbmilin lea sihkkarastit buorre vuođđočázi, sihkkarastit eana- ja geađgeávdnasa oažžuma sihke guhkit áigodagas čujuhit čáhcefuolahussii ja geađgeávdnasiid váldimii heivvolaš guovlluid. Ulbmilin lea maiddái ráhkadit guvllolaš vuorrováikkuhusfierpmádagaid sihke buoridit diehtovuođu ávkingeavaheami. Lassin ovddiduvvojit ollašuhtti oasálaččaid ja fáddásuorggi dutkanvuogit.

Lappis prošeakta ollašuhtto guovtte oasis, vuosttas muddu nogai 2015 ja guvllolaččat dat doalai sisttis eanagotti Perämerenkaari beale oasi sihke Pello, Ylitornio, Tervola ja Roavvenjárgga guovlluid. Dálá muddu gokčá loahpaid Lappi gielddaid.

Prošeavtta ollašuhttin leat Geologalaš dutkanguovddáš, Suoma birasguovddáš ja Oulu universitehta. Ruhtadeapmi čohkiida Davvebađaeatnama EJB – guovddáža mieđihan Eurohpa guovloovddidanfoandda doarjagis sihke ollašuhttiid, prošeaktaguovllu gielddaid, Lappi lihtu sihke doaibmasuorggi fitnodagaid ruhtadanosiin. Prošeakta ollašuhtto jagiin 2016-2019.

 

Lassidieđut:

http://newprojects.gtk.fi/poski_lappi

Geologalaš dutkanguovddáš, geologa Juho Kupila, tel. 029 503 4315, juho.kupila@gtk.fi.

Oulu universitehta, dutkidoavttir Pekka Rossi, tel. 029 448 4395, pekka.rossi@oulu.fi

Suoma birasguovddáš, joavkohoavda Mika Sarkkinen, tel. 040 540 4346, mika.sarkkinen@ymparisto.fi

Lappi lihttu, eanagoddeinšenevra Juha Piisilä, tel. 040 711 8382, juha.piisila@lapinliitto.fi

Lappi EJB-guovddáš, plánejeaddji Anne Lindholm, tel. 029 503 7021, anne.lindholm@ely-keskus.fi

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found