Takaisin
 10.2.2022

Sodankylän kunta valittaa Lapin AVIn päätöksestä – ”Metsähallitus on heikentänyt paikallisten oikeuksia vuosikymmeniä, tähän jatkumoon halutaan nyt puuttua”

​Sodankylän kunta valittaa Lapin aluehallintoviraston päätöksestä, joka kieltää ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen viideksi vuodeksi Urho Kekkosen kansallispuistossa matkailukeskuksen lähialueilla ja reiteillä. Sodankylän kunnanhallitus päätti valituksesta 10.2.2022 ylimääräisessä kokouksessa ja valitus lähetetään samana päivänä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lapin aluehallintoviraston päätös perustuu Metsähallituksen hakemukseen. Rajoitusta on perusteltu vierailijamäärien kasvulla ja yleisen turvallisuuden lisäämisellä.

Metsähallituksen esitys rikkoo laissa turvattuja paikallisten oikeuksia – kärsijänä on paikallinen asukas

Sodankylän kunnan valituksessa todetaan, että rajoitukset rikkovat paikallisten metsästysoikeuksia, joista on säädetty Urho Kekkosen kansallispuiston laissa (4.3.1983/228), asetuksessa (4.3.1983/229) sekä metsästyslain 8 §:ssä.

Urho Kekkosen kansallispuistoa koskevassa laissa todetaan, että "kansallispuiston rauhoittamiseksi annettavat määräykset eivät estä paikallisia asukkaita harjoittamasta kalastusta, metsästystä tai poronhoitoa taikka niihin liittyviä tehtäviä." Urho Kekkosen kansallispuistosta 4.3.1983/229 annetun asetuksen 2 §:n mukaan Urho Kekkosen kansallispuistossa on sallittu kalastus ja paikallisille asukkaille metsästys. Metsästyslain 8 §:n mukaan sodankyläläisellä on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamalla maa-alueella.

Sodankylän kunta perustelee valitusta edellä mainittujen lain kohtien rikkomisella.

- Puolustamme lakia, paikallisten oikeuksia ja olemassa olevia sopimuksia, Sodankylän kunnanjohtaja Petri Härkönen toteaa.

Retkeily on turvattava, mutta kunta ei pidä esitettyjä keinoja tarkoituksenmukaisina

Sodankylä haluaa mahdollistaa turvallisen retkeilyn ja luonnossa liikkumisen kaikille.

- On selvää, että retkeilyn UKK-puiston reiteillä on oltava kaikille turvallista. Se on kaiken lähtökohta. Yksikin metsästysonnettomuus on liikaa.

Härkösen mukaan turvallista retkeilyä tulisi edistää esimerkiksi opastekylttien ja yleisen neuvonnan avulla sekä ohjeistamalla retkeilijöitä pukeutumaan värikkäästi metsästyksen aikana.

- Vastuulliset sodankyläläiset metsästäjät välttävät muutenkin alueella liikkumista matkailusesongin aikana, kun alueella on runsaasti matkailijoita, Härkönen toteaa.

Sodankylän kunta huomauttaa, että rajoitettavaksi päätetyllä alueella ei ole tapahtunut metsästysonnettomuuksia. Esitetyillä rajoituksilla ei myöskään olisi voitu estää vuonna 2020 kansallispuistossa tapahtunutta kuolemaan johtanutta metsästysonnettomuutta.

- Meidän huolenamme on, että itsessään tärkeää asiaa ratkaistaan nyt epätarkoituksenmukaisin keinoin. Asiaa on selvitetty puutteellisesti, eikä Metsähallitus ole osoittanut, miten esitetyt rajoitukset todellisuudessa estävät metsästysonnettomuuksia. Pelkona on, että metsästyskiellot tulevat laajenemaan entisestään, Härkönen kertoo.

Sodankylässä metsästyskortin suorittaneita on yli 4000, eli noin puolet koko kunnan asukkaista. Eränkäynti on osa lähes jokaisen sodankyläläisen perheen elämää.

Kyse on paikallisten oikeuksien heikentämisestä yksi kerrallaan, vuosikymmenien ajan

Sodankylän kunnan valituksessa otetaan kantaa myös valtion toimenpiteisiin, jotka ovat heikentäneet Lapin asukkaiden ja erityisesti sodankyläläisten oikeudellista asemaa sekä ikiaikaisia nautintaoikeuksia.

AVIn päätös on osa historian jatkumoa, jossa paikallisten oikeuksia on heikennetty yksi kerrallaan vuosikymmenten ajan. Heikennysten seurauksena Sodankylässä kipuraja on tullut vastaan, ja oikeuksia halutaan nyt puolustaa, ettei niitä menetetä.

- Metsähallitus on jo pitkään harjoittanut politiikkaa, joka polkee tavallisen kuntalaisen ja paikallisten yritysten oikeuksia. Tämä toiminta on nyt katkaistava. Metsästysoikeuden rajoittaminen ilman kunnon selvityksiä on viimeinen pisara. Meidän on taisteltava oikeuksiemme puolesta, Petri Härkönen toteaa.

Historian valossa paikallisten oikeudellinen asema on kaventunut merkittävästi monilta osin. Kansallispuistoa perustettaessa sodankyläläisille luvattiin korvata puiston perustamisesta aiheutuvat menetetyt työpaikat (Hallituksen esitys 25.1.1982). Lisäksi luvattiin, että puiston perustamisella ei rajoiteta alueen läheisyydessä olevien matkailuyritysten toimintaa. Paikallisille matkailuyrityksille taattiin reittien käyttöoikeus ja paikallisille asukkaille ikiaikainen kalastus- ja metsästysoikeus.

Sodankylän kunnan valituksessa todetaan, että Metsähallitus on rikkonut toimillaan kaikkia edellä mainittuja lupauksia. Myös sodankyläläisten kalastusoikeus Urho Kekkosen kansallispuistossa evättiin myöhemmin puiston järjestyssäännöissä (23.2.2017) kalastuslain muutettuihin säännöksiin nojaten.

Härkönen pitää ongelmallisena Lapin luonnonvaroihin kohdistuvia toimenpiteitä, joiden hyöty valuu maakunnan ulkopuolelle.

- Lappi ja Sodankylä elävät luonnostaan. Vuosikymmenten ajan Lapin luontoa on monelta osin riistetty yli tarpeiden. Virtaavat vedet on pääosin valjastettu, vanhat metsät hakattu, lakimetsät aukoitettu, suot ja metsät ojitettu sekä vesistöjen kunto on heikentynyt. Hyödyt ovat valuneet maakunnan ulkopuolelle, mutta haitat jäävät tänne.

- On ymmärrettävää, että Metsähallituksen toiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys on kokenut kovan kolauksen. Tämä kehityssuunta on syytä muuttaa, Härkönen painottaa.

Lisätieto- ja haastattelupyynnöt
Petri Härkönen
Sodankylän kunnanjohtaja
puh. 040 177 5069
petri.harkonen@sodankyla.fi

Päivitetty: 7.11.2018 22:05