Takaisin
 26.2.2019

Kuulutus: Ympäristölupahakemuksen vireillä olon tiedoksiantokuulutus

Asia

Kaivumaiden, louheen, purkujätteiden läjitystä, lajittelua ja jatkojalostamista sekä kiviaineksen, puun, betonin, tiilen, asfaltin ja lasin murskaamista koskevan ympäristölupahakemuksen vireillä olosta ilmoittaminen, Mantovaara, Sodankylä.

Hakija

Napiirin Kuljetus Oy, PL 8106, 96101 Rovaniemi

Toiminnan kuvaus

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kaivumaiden, louheen, purkujätteiden läjitystä, lajittelua ja jatkojalostamista sekä kiviaineksen, puun, betonin, tiilen, asfaltin ja lasin murskaamista varten. Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Sodankylän kunnassa Mantovaarassa (758-405-6-81). Paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat N 7476183, I 487225.

Lupaa haetaan kaivumaiden läjitykselle ja varastoimiselle, joista taloudelliseen jalostamiseen kelpaamattomat käytetään alueen pehmeikköalueiden massanvaihtojen täyttöön ja alueen laajentamistäyttöön ja läjitykseen sekä varastointiin, tarvittaessa n. 0 – 10 000 tn vuosittaiselle kiviaineksen, asfaltin, puun, betonin ja tiilen murskaamiselle sekä  n. 0 – 30 000 tn vuosittaiselle seulonnalle ja välppäykselle. Lupaa haetaan toistaiseksi.

Alueen pinta-ala on n. 13,5 ha, josta materiaalien käsittelyalue/varastointialueen pinta-ala on n. 8,5 ha ja täyttöalueen ja maa-ainesten käsittelyalueen pinta-ala on n. 5 ha. Toiminta-alueen viereisellä alueella on voimassaoleva maa-ainesupa.

Kaivumaat varastoidaan ja jatkokäsitellään tarvittaessa. Asfaltti, sekä betoni ja tiilijäte varastoidaan, jatkokäsitellään ja uusiokäytetään. Alueelta poistetaan humusmaata, jota kerätään aumaksi kuivumaan ja käytetään kasvualustan valmistuksessa.

Hakemuksen mukaan murskaustoimintaa on noin 1 kk/v sekä seulontaa ja välppäystä tarvittaessa n 3kk/v. Murskaamiselle, seulonnalle ja välppäyksessä toiminta-ajoiksi on ilmoitettu ma-pe klo 7-22. Murskauslaitos on maa-ainesalueella vuosittain ainoastaan murskaustyön keston ajan.

Ympäristövaikutukset

Merkittävimmät hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat hakemuksen mukaan pöly, melu ja mahdolliset polttoainepäästöt. Seulonnassa, välppäyksessä ja murskauksessa syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Lähimpään asuntoon on matkaa n. 1,2 km. Seulonnasta ja välppäyksestä tulee hakemuksen mukaan vain normaalia työkoneen ääntä. Murskauslaitoksessa melua synnyttää erityisesti esimurskain ja seulat. Hakemuksen mukaan melusta ei tule olemaan häiriötä ympäristölle ja melutason ohjearvojen mukainen päiväajan ekvivalenttitaso 55 db tulee alittumaan. Polttoainepäästöt pyritään estämään polttoaineiden sijoittamisella maaperästä eristetylle alustalle, sekä käyttämällä kaksoisvaipallisia säiliöitä

Toiminnanharjoittajan mukaan toiminnassa syntyy talousjätettä, käymäläjätettä, rautajätettä, betoni/tiilijätettä, asfalttijätettä, kivijätettä ja ylijäämämaata. Jätteet kuljetetaan jätteenkeräys - tai kierrätyspisteisiin, rakennuskohteisiin, käytetään tuotteisiin/läjitykseen tai käytetään uudelleen.

Hakemuksen mukaan pöly melu ja tärinä ovat lyhytkestoisia ja rajoittuvat pienelle alueelle eivätkä siten vaikuta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. Toiminnalla ei myöskään ole haitallisia vaikutuksia luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.2.- 29.3.2019 Sodankylän kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Jäämerentie 1 sekä Sodankylän kunnan internetsivuilla (www.sodankyla.fi). Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisilla), on oikeus tehdä muistutuksia lupahakemuksen johdosta. Muut voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava viimeistään 29.3.2019  kirjallisina osoitteeseen Sodankylän kunta, Ympäristönsuojeluviranomainen, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Lisätietojen antaja          

Ympäristöpäällikkö Teresa Ojala 040 7205665

 

 

 

                                      

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found