Takaisin
 26.2.2019

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireillä olon tiedoksiantokuulutus

Asia                                  

Kallion louhintaa koskevan maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireillä olosta ilmoittaminen, Rovakumpu Lokka, Sodankylä.

Hakija

Liskemestarit & Co Oy, Koulutie 44, 35300 Orivesi

Toiminnan kuvaus          

Liuskemestarit & Co Oy on hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-ainesten ottolupaa maa-ainesten ottoa ja kallion louhintaa varten sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaa varten. Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Sodankylän kunnassa Lokan kylässä tilalla Rovakumpu (758-406-6-21). Paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat N 7525868, I 520916.

Lupaa haetaan yhteensä 30 000m3:n kalliokiviaineksen ottoon ja käsittelyyn 15 vuoden aikana. Keskimääräinen alueelta otettavan kiviaineksen määrä on noin 2000 m3/v. Ottoalueen pinta-ala on noin 3 ha. Ottamisen pohjantaso on +250,00 (N2000).

Kiven irrotus louhimolla tapahtuu pääasiassa kaivinkoneella, jolla aihiota eli suuret "liuskepinkat" nostetaan edelleen työstettäviksi. Aihioiden irrotusta joudutaan joskus auttamaan K-putkipanoksilla. Niissä tarvittavat räjähdysainemäärät ovat hyvin pieniä. Irrotettujen aihioiden työstö tapahtuu käsin lohkomalla erillisiksi laatoiksi. Vähäiset pintamaat poistetaan tarpeen mukaan ja käytetään pohjan ja reunojen muotoiluun työn edistyessä Toiminnasta syntyvä sivukivi käytetään kokonaan maisemointiin, jota tehdään jatkuvasti toiminnan edetessä. Sivukivelle ei perusteta läjitysalueita vaan se varastoidaan väliaikaisesti kaivualueen reunoille. Näin ei myöskään synny kaivannaisjätettä. Kiviainesta tullaan mahdollisesti pesemään louhimoalueella. Pesu tapahtuu vedellä eikä pesuaineita tulla käyttämään. Mikäli kiviainesta pestään alueella pöly jää pesupaikalle maahan eikä kulkeudu ympäristöön. Koneet tuodaan louhimolle louhinnan yhteydessä ja viedään pois louhinnan loputtua.

Hakemuksen mukaan porausta, räjäyttämistä sekä kuormaamista ja kuljetusta on 4 kk/v kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Toiminta-ajoiksi poraukselle, räjäyttämiselle sekä kuormaamiselle ja kuljetukselle on ilmoitettu ma - pe klo 7-16.

Ympäristövaikutukset    

Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat melupäästöt ovat hyvin vähäisiä pienimuotoisen toiminnan vuoksi eikä toiminnasta ei aiheudu tärinää. Louhimoalueelle ei varastoida polttoaineita, öljyjä tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Louhitusta kiviaineksesta ei liukene päästöjä ympäristöön. Toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Toiminnalla ei myöskään ole haitallisia vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön.

Toiminnassa syntyy arviolta 1 m3 kotitalousjätettä sekä mahdollisesti öljyjätteitä, jotka kuljetetaan pois alueelta.
 
Asiakirjojen nähtävillä olo
                                  
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.2.- 29.3.2019 Sodankylän kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Jäämerentie 1 sekä Sodankylän kunnan internetsivuilla (www.sodankyla.fi). Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisilla), on oikeus tehdä muistutuksia lupahakemuksen johdosta. Muut voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava viimeistään 29.3.2019 kirjallisina osoitteeseen Sodankylän kunta, Ympäristönsuojeluviranomainen, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@sodankyla.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.
 

Lisätietojen antaja          

Ympäristöpäällikkö Teresa Ojala (p. 040 720 5665)
 
 
                         

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found