Kestävät hankinnat

Tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2018. Loppuraportti saatavilla.

Lataa loppuraportti täältä.

 

Julkinen hankintatoimi voi toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja edistää toiminnallaan vähähiilistä taloutta ja lähituotannon kehittymistä. Uusi hankintalainsäädäntö parantaa mahdollisuuksia ottaa pk-sektorin tarjonta huomioon hankintojen suunnittelussa. Uudet hankintamenettelyt ja hankintojen sähköiset järjestelmät vaativat myös yrittäjien osalta perehtymistä.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat ja edistämään kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi.

 

Miksi hanke tarvitaan?

Julkisten toimijoiden hankintoja ohjaava hankintalainsäädäntö muuttui 1.7.2017 EU:n direktiiviuudistuksen seurauksena. Tässä yhteydessä kunnilla ja muilla julkisilla hankkijoilla on mahdollisuus uudistaa hankintakäytäntöjään vähähiilisen talouden edistämiseksi. Tärkeitä taustasyitä uudistaa kuntien toimintatapoja ovat myös aluetalouden vahvistaminen ja pk-sektorin kehittyminen, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden lisääntyminen sekä yritysverkostojen ja alueellisen yritys- ja markkinaevoluution edistäminen.

Lähituotannon edistämisellä on todellisia mahdollisuuksia vähentää hiilijalanjälkeä aiheuttavia pitkiä logistiikkaketjuja, joiden varassa alue tällä hetkellä lähes yksinomaan on. Fyysisiä pitkiä etäisyyksiä ei voida lyhentää, mutta alueella on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin, joilla hiilijalanjälkeä pienennetään.

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteet kohdentuvat alueen hankintatoiminnan monitahoiseen kehittämiseen:

 • Kestävän kehityksen mukaisen hankintatoiminnan edistäminen
 • Uusien toimintamallien kehittäminen ja materiaalivirtojen vähentäminen
 • Pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen

 

Mitä hankkeessa tehdään?
Kittilän ja Sodankylän kunnille luodaan kestävän kehityksen mukaiset hankinta-strategiat
 • Työn osana toteutetaan kuntien ostosalkkuanalyysi
Kehitetään kestäviin hankintoihin liittyviä malleja ja pilotointeja
 • Pilotoidaan innovatiivisia julkisia hankintoja
 • Kehitetään pienhankintojen toteuttamista
Pk-yrityksille luodaan palvelukonsepteja, joiden avulla yritykset voivat paremmin osallistua julkisiin hankintoihin
 • Edistetään yritysten verkostoitumista
 • Luodaan yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja hankintojen tehokkaan toteutuksen tueksi
 • Lisätään tietoutta alueen palvelutarjonnasta kehittämällä alueen palveluhakemistoja
 • Toteutetaan kunnille pienhankintaportaalit
 • Toteutetaan alueelle hankintaopas sekä painettuna että sähköisesti

Eri osa-alueiden puitteissa järjestetään toimijoille työpajoja ja infotilaisuuksia osaamisen lisäämiseksi. Tiedonvälityksellä on hankkeessa keskeinen rooli.

 

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän alueella toimivat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, esimerkiksi paikalliset tuottajat, kaupat sekä muut yritykset. Toisena kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän kuntien ostotoiminnasta vastaavat viran- ja toimenhaltijat sekä kuntien päätöksentekoelimet.

Välillisesti kohderyhmänä ovat myös alueen asukkaat sekä yritykset koko Pohjois-Suomessa.

 

Hankkeen tavoitellut tulokset

Hankkeen jälkeen Sodankylässä ja Kittilässä on käytössä hankintastrategiat, joiden avulla julkisten hankintojen toteutuksessa voidaan entistä perustellummin tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten ja lähituotannon kehittymistä.

Alueen pk-yrityksillä on käytettävissään uusin tieto julkisesta hankintatoiminnasta ja osaamisen kehittymisen myötä paremmat valmiudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hanketta toteuttavat Sodankylän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut ja Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.  Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2016-31.12.2018.

Lisää hankkeita