Loading
 
  KuntapalvelutKuntapalvelut PerustiedotPerustiedot MatkailuMatkailu TapahtumatTapahtumat YritystoimintaYritystoiminta KarttapalveluKarttapalvelu LiikenneLiikenne YhteystiedotYhteystiedot PalautePalaute LinkitLinkit Abc- Abc+
 
Kuntapalvelut » Perusturvapalvelut » Sosiaalipalvelut  

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön eli sosiaalityöntekijöiden antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Tavoitteenamme on palvella Sodankylän kuntalaisia erilaisissa elämän pulmatilanteissa ja pyrkiä vahvistamaan heidän omia voimavarojaan. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Sosiaalityöntekijöillämme on hyvä asiantuntemus ja pitkä kokemus työskentelystä juuri sodankyläläisten kanssa. Tunnemme alueen erityispiirteet vahvoine ja heikkoine puolineen. Sosiaalityön keskeisimpiä sisältöalueita ovat lastensuojelu, toimeentulotuki, lastenvalvojan palvelut, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta ja päihdehuolto. Puoleemme voit kääntyä erilaisissa elämän ongelmatilanteissa kuten lastensuojeluasioissa, lasten huolto- ja tapaamisasioissa, taloudellisissa vaikeuksissa ja päihdeongelmissa.

 

Olemme kehittäneet työtämme Lapin sosiaalityön kehittämisyksikössä

Sosiaalityötä Sodankylän sosiaali- ja terveystoimistossa on kehitetty suunnitelmallisesti vuosina 2004-2008 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä voimistuen -hankkeessa sekä Lapin sosiaalityön kehittämisyksikössä. Omaa työtänsä ovat kehittäneet sosiaalitoimiston 5 sosiaalityöntekijää ja perhetyöntekijä. Olemme kehittäneet kokonaisvaltaista perussosiaalityötä lappilaisessa maaseutuympäristössä ja erityisesti sen asiakaslähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta.

 

Vuosina 2007-6/2008 kehittämisen painopiste on ollut sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimisessa ja arvioimisessa. Eniten syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on tarjottu mahdollisuutta oman sosiaalityöntekijän palveluihin, joiden vaikuttavuutta arvioidaan sekä laadullisin että määrällisin mittarein.

 Katso tästä Sodankylän kunnan sosiaalityön rekisteriselosteet

- Mitä ovat rekisteriselosteet?
- Lastensuojelun asiakasrekisteri, Effica yksilö- ja perhehuolto (YPH)
- Lastenvalvojan asiakasrekisteri
- Sosiaaliturvan asiakasrekisteri/ nuorten ja aikuisten palvelut
- Vammaispalveluiden asiakasrekisteri 
- Perheneuvolan asiakasrekisteri

Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön päivystys

Käyntiosoite:
Sodankylän kunta, sosiaali- ja terveystoimisto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän kunta, sosiaali- ja terveystoimisto
PL 60
99601 Sodankylä
fax (016) 618 173

Ma-pe klo 9-11 puh. 0400 - 694 024.
Sosiaalityöntekijöiden henkilökohtainen puhelinaika ti klo 14-16. Muina aikoina voi jättää viestin sosiaalityöntekijän vastaajaan.

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityön johtaja Kati Aikio
puh. 040 533 0091
kati.aikio@sodankyla.fi
Sosiaalipalveluiden esimies (sosiaalityö, perheneuvola, Ansajokoksen asumispalveluyksikkö, kehitysvammapalvelut)

Sosiaalityöntekijä Marjut Aikio
puh. 040 837 0976
marjut.aikio@sodankyla.fi
Lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu

Sosiaalityöntekijä Raija Kumpula
puh. 040 836 4264
raija.kumpula@sodankyla.fi
Lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu, päihdehuolto

Sosiaalityöntekijä Mirka Linna
puh. 040 686 3950
mirka.linna@sodankyla.fi
Lastensuojelu

Vs. sosiaalityöntekijä Sanna Ylinampa
puh. 040 132 1090
sanna.ylinampa@sodankyla.fi
Aikuissosiaalityö, vammaispalvelu (kuljetukset), toimeentulotuki

Sosiaalityöntekijä Susanna Takala
puh. 0400 188 418
susanna.takala@sodankyla.fi
Vammaispalvelu, kehitysvammaiset

Perhetyöntekijä Anita Tervo
puh. 040 721 5245
anita.tervo@sodankyla.fi
Lastensuojelun perhetyö

Perhetyöntekijä Sirpa Takala (10/15 alkaen)
puh. 040 197 3045
sirpa.takala@sodankyla.fi
Lastensuojelun perhetyö

Etuuskäsittelijä Raija Sipola
puh. 040 839 5369
raija.sipola@sodankyla.fi
Toimeentulotuen etuuskäsittely

Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja Pirjo Wikström
puh. 0400 634 371
pirjo.wikstrom@sodankyla.fi
Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaus, toimeentulotuen etuuskäsittely

Työnsuunnittelija Marjut Hietanen
puh. 040 527 2984
marjut.hietanen@sodankyla.fi
Palkkatukityöllistäminen, nuorten kesätyöt

Lastensuojelu

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sekä ehkäisevä lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ehkäisevä lastensuojelu tarkoittaa lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistä ja turvaamista sekä vanhemmuuden tukemista. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan myös kunnan muiden palveluiden piirissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa sekä päivähoidossa. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa työskentelyä ohjaa lapsen edun periaate. Lastensuojelutyötä Sodankylän kunnassa tekevät kaikki sosiaalityöntekijät. Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena tiimityönä yhteistyössä perheneuvolan, koulujen ja mielenterveystoimiston kanssa.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyön tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä arjen ongelmatilanteissa. Sodankylän kunnassa lastensuojelun perhetyön painopiste on tehostetussa perhetyössä, jolloin lapsesta on lastensuojelullista huolta. Perhetyöntekijä voi olla myös sosiaalityöntekijän työparina selvittelemässä lastensuojelun tarvetta lastensuojeluilmoituksen johdosta. Perhetyötä toteutetaan myös ennaltaehkäisevässä mielessä ryhmämuotoisena perhekerhossa kerran viikossa. Perhekerho toimii kutsuperiaatteella sosiaalityöntekijöiden välityksellä. Perhetyöllä pyritään lisäämään lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka ei voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai muulla tavalla. Tuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki jaetaan perus-, täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai varaamalla ajan sosiaalityöntekijälle. Kiireellisissä toimeentulotukiasioissa voi asioida sosiaalityön päivystyksessä.

Katso tästä linkistä toimeentulotukilaskuri
http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat/toimeentulotukilaskuri2

 

 

 

 

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat sekä lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät sopimukset.

Lastenvalvojat hoitavat myös lasten elatussopimukset. Vanhemmilla on oikeus sopia elatusavusta keskenään. Lapsen edun mukaista elatusapua arvioitaessa käytämme apuvälineenä oikeusministeriön ohjetta elatusavun suuruuden laskemiseksi. Ohje perustuu lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännöksiin.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. Yleisten sosiaalipalveluiden lisäksi vammainen henkilö voi tarvita erityispalveluja esim. asunnon muutostöiden tukemista ja asunnon varustamista tarvittavin apuvälinein. Vaikeavammainen henkilö voi saada liikkumiseen, viestintään ja vapaa-ajan toimintoihin tarvittaviin apuvälineisiin avustusta sosiaalitoimesta.

Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisen soveltamisohjeet.
Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun menettelyohjeet.

Hakemuslomake

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista käytyyn kilpailutukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset:
Kysymykset ja vastaukset 20.1.2014
Kysymykset ja vastaukset 17.2.2014
Kysymykset ja vastaukset 24.2.2014

Työllistämispalvelut

Tukityöllistämistoimenpiteillä tarjotaan mahdollisuus työttömyyden katkaisuun ja aktivoidaan oma-aloitteiseen työnhakuun. Työttömiä palkkatukityöllistetään yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa eri työtehtäviin Sodankylän kunnassa.

Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten yhteiskuntatakuun kunnalle asettamiin velvoitteisiin. Kunnan kesätyöpaikat tarjoavat nuorille työharjoittelumahdollisuuksia kunnan eri työpisteissä. Valinta kesätyöpaikkoihin tapahtuu pääasiassa sosiaalisin- ja koulutuksellisin perustein. Kesätyösetelillä kunta tukee sodankyläläisiä yrityksiä ja yhteisöjä työllistämään kesätyöhön paikkakunnan nuoria.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkään työttömänä olleille työllistysmahdollisuuksien ja elämänhallintataitojen parantamiseksi joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna.

Päihdehuolto

Päihdetyöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Alaikäisten huumeidenkäyttöön pyritään vaikuttamaan hoitoonohjausryhmän avulla. Hoitoonohjausryhmä on eri viranomaisten muodostama yhteistyöryhmä, joka pyrkii välittömästi reagoimaan nuoren huumeidenkäyttöön järjestämällä räätälöidyt tukimuodot nuorelle ja tämän perheelle. 

Talous- ja velkaneuvonta

Sodankylän kunta ostaa talous- ja velkaneuvonnan palvelut Seitasäätiöltä. Vakaviin velkaongelmiin joutunut henkilö voi tietyin edellytyksin velkajärjestelyn avulla saada taloutensa pitkällä tähtäimellä kuntoon. Velkajärjestely on lakiin perustuva järjestelmä, jonka ensisijaisena tavoitteena on, että velallinen sopii velkojen maksusta velkojiensa kanssa. Talousneuvoja antaa myös yksityistalouksille ennaltaehkäisevää tietoa ja apua taloudellisissa ongelmatilanteissa.

Talous- ja velkaneuvoja Johanna Valkama
puh. 040 809 7644
johanna.valkama@seitasaatio.fi

Kehitysvammapalvelut

TOIMINTAKESKUS Unarintie 33, 99600 Sodankylä

Päivätoiminta on asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se rytmittää arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Lähtökohtana on kehitysvammaisen henkilön yksilölliset taidot, tiedot ja kokemukset. Tavoitteena on kehittää kädentaitoja, tukea itsenäistymistä ja aikuisuutta.

Työtoiminta on osallistumista ruokahuoltoon, siivoukseen sekä valmentautumista avotyöhön. Toiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille nuorille ja aikuisille, jotka eivät ole valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen jälkeen sijoittuneet avotyöhön.

Avotyötoiminnasa oleva työskentelee toimintakeskuksen ulkopuolella tavallisessa työpaikassa, mutta tekee työtä huoltosuhteessa ja on kirjoilla toimintakeskuksessa. Työn opastus, ohjaus ja valvonta tapahtuvat yhteistyössä työpaikan ja toimintakeskuksen kanssa.

Henkilökuntana on 5 kehitysvammaohjaajaa, joiden tehtävänä on monipuolisen työn, sosiaalisten valmiuksien ja oppimista tukevan toiminnan järjestäminen.

ASUNTOLA TALVIKÄMMEN JA AHOPOLUN TUKIASUNNOT Ahopolku 7 B, 99600 Sodankylä

Kehitysvammaisten Ahopolun asumisyksikössä olevat asuntola ja tukiasunnot on tarkoitettu henkilöille joilla ei ole jatkuvaa palvelujen ja valvonnan tarvetta. Asuntola Talvikämmenessä on 5 asukaspaikkaa. Tukiasuntoja on 14, joista 3 asunnossa on inva-varustus. Yhden tukiasunnon yhteydessä on lomahoitohuone tilapäistä asumista varten.

Asumispalvelujen lisäksi järjestämme Ahopolun asukkaille ja muualla asuville kehitysvammaisille henkilöille ohjattuja vapaa-ajan toimintoja.

Tavoitteenamme on mahdollisimman kodinomainen, turvallinen ja normaali elämä. Toimintaa ohjaa asukkaiden omatoimisuuden tukeminen ja ylläpitäminen sekä yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.
Teemme paljon yhteistyötä omaisten, ryhmäkoti Mesikämmenen sekä päivä- ja työtoimintojen ohjaajien kanssa.
Henkilökuntana asuntolassa on 4 kehitysvammaohjaajaa ja 1 tukiasuntojen asukkaiden ohjaaja.


RYHMÄKOTI MESIKÄMMEN Ahopolku 5, 99600 Sodankylä

Ryhmäkoti Mesikämmen on uusin, vuonna 1999 valmistunut asumisyksikkö Ahopolulla. Mesikämmen on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden.
Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka voi itse kalustaa sekä oma wc- ja suihkutilat. Asumispaikkoja on 9, sekä yksi lomahoitohuone.

Ryhmäkoti tarjoaa myös päivähoitoa vaikeasti vammaisille sekä vastaa myös koko Ahopolun asumisyhteisön 30 asukkaan yövalvonnasta ja turvahälytysten vastaanotosta.

Ryhmäkodin tavoiteena on, että asukkaat voivat elää mahdollisimman normaalia elämää turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä ja asuminen on mahdollista läpi elämänkaaren.

Henkilökuntana on 8 kehitysvammaohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja.

Kehitysvammapalveluiden henkilökunta löytyy tästä linkistä.

 

Perheneuvola

Käyntiosoite:
Sodankylän perheneuvola
Terveyskeskus
Ratsutie 9
99600 Sodankylä

Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ma-pe klo 12.00-13.00

Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä, kun
- vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä
- perhe haluaa apua kriisitilanteeseen
- perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
- vanhemmat harkitsevat avioeroa tai eroon liittyvät asiat huolestuttavat
- nuori haluaa keskustella mieltään askarruttavista tai painavista asioista.

Perheneuvolassa työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja puheterapeutti. Lastenpsykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa perheneuvolassa.

Työmuotoja perheneuvolassa ovat ohjaus ja neuvonta, keskustelut, psykologin tutkimukset, yksilö-, pari- ja perheterapia sekä lakisääteinen perheasioiden sovittelu. Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, kun vanhemmat miettivät eroa tai eropäätös on jo tehty.  Se on tarkoitettu myös jo eronneille pareille, kun he yrittävät sopeutua uuteen elämäntilanteeseen tai lasten tapaamiset eivät suju.

Perheneuvolan käynnit voivat keskustelun lisäksi sisältää yhteistä tekemistä kuvan, tehtävien, pelaamisen ja leikkien kautta. Tyypillisesti työskentely perheneuvolassa on lyhytkestoista ja osin jaksottaista.

Perheneuvolasta on saatavissa myös puheterapiapalveluja. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen, kielen ja äänen häiriöitä. Tällaisia ovat esim. viivästynyt  puheen- ja kielenkehitys, äännevirheet, puheen sujuvuuden häiriöt, vaikeudet lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kehittymisessä ja äänihäiriöt sekä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeiset kielelliset (afasia) tai  puhemotoriset (dysartria) vaikeudet. Puheterapia painottuu alle kouluikäisten lasten tutkimiseen ja terapiaan sekä aivoverenkiertohäiriöistä toipuvien aikuisasiakkaiden kuntoutukseen ja ohjantaan.  Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus on tärkeä osa puheterapiaa, samoin kuin kotona tehtävät harjoitukset. Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan usein neuvolan tai erikoissairaanhoidon lähettäminä, mutta asiakas/omainen voi ottaa myös itse yhteyttä.

Psykologi Sonja Nykänen
puh. 040 542 4735
sonja.nykanen@sodankyla.fi

Psyk. sairaanhoitaja, psykoterapeutti Raija Toivola
puh. 040 827 4750
raija.toivola@sodankyla.fi

Sosiaalityöntekijä Merja Tammi
puh. 040 842 8757
merja.tammi@sodankyla.fi

Puheterapeutti Marjo Sukuvaara
puh. 040 867 6881
marjo.sukuvaara@sodankyla.fi

Ansajokoksen kuntoutumisyksikkö

Ansajokoksen kuntoutumisyksikkö on perustettu vuonna 1998. Ansajokos on tarkoitettu aikuisille mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen toiminnoissa ja elämänhallinnassa. Ansajokoksella asukkaat asuvat itsenäisesti omissa asunnoissaan/huoneissaan. Kuntoutusyksikön yhteisissä tiloissa asukkailla on mahdollisuus ruokailla, pestä pyykkiä ja viettää aikaa toistensa kanssa.

Ansajokos on kodinomainen paikka, jossa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta. Asukkaiden kuntoutumista tukee säännöllinen viikko-ohjelma, joka sisältää erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Lisäksi asukkaiden kanssa käydään retkillä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin mm. Säpinätuvalla. Asukkailla on myös mahdollisuus osallistua päivätoimintaan Seita-säätiöllä.

Asukkaiden arjen taitoja tuetaan ohjaamalla heitä arjen askareissa (mm. kotityöt, vaatehuolto) ja asioimisessa yksikön ulkopuolella (mm. apteekki- ja raha-asiat). Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen tavoitteellinen kuntoutussuunnitelma, jonka avulla tuetaan asukkaan kuntoutumista mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on, että asukkaan hyvinvointi lisääntyisi ja toimintakyky palautuisi niin, että hän pystyisi muuttamaan omaan asuntoon.

Ansajokokselta käsin tarjotaan suunnitelmallista kotikuntoutusta Sodankylässä asuville mielenterveyskuntoutujille. Kotikuntoutuksen tuen avulla mielenterveyskuntoutujia voi asua omassa kodissaan ja saada tukea arjen askareissa selviytymiseen, asioimiseen ja osallisuuteen. Kotikuntoutuksen tarkoitus on tukea mielenterveyskuntoutujan sosiaalista toimintakykyä ja pysäyttää sekä ennalta ehkäistä sairaalakierrettä ja asumispalvelujen tarvetta. Kotikuntoutuksen avulla tuetaan myös kuntoutumisyksiköstä omaan asuntoon muuttavia kuntoutujia.

Ansajokoksen kuntoutumisyksikön toiminnasta vastaa sosionomi ja työtiimiin kuuluu viisi lähihoitajaa, yksi sosionomi sekä kehitysvammapalveluiden kanssa yhteinen sairaanhoitaja.  Ansajokoksen henkilökunta on paikalla arkisin 7.30-20.30 ja viikonloppuisin 7.45-20.30 välisenä aikana.

Yhteystiedot
Ansajokoksen kuntoutumisyksikkö
Kelukoskentie 16 C 2
99600 Sodankylä

Kuntoutumisyksikön esimies Saara Anneberg, puh. 040 178 4774 (arkisin klo 8-16.00)
Lähihoitajat puh. 040 523 0853 tai 040 828 7529 (ma-su klo 7.45-20.30)
Liisa Karppinen
Mauno Korhonen
Eila Torvinen
Anita Kirjavainen
Jarmo Pekkala

Sairaanhoitaja
Satu Lintula
puh. 040 675 5430

Hakeutuminen Ansajokokselle

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä antaa palveluohjausta ja kartoittaa kuntoutuksen tarvetta asiakaslähtöisesti. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin ja kotikuntoutukseen haetaan alla olevalla hakemuslomakkeella. Hakemus lähetetään vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle.

Kun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut hakemuksen, hän ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii ajan tapaamiselle. Alla olevasta mallista voit katsoa tarkemmin, millä tavalla prosessi etenee.

* Mielenterveyskuntoutujan asumispalveluprosessin mallintaminen asumispalveluyksikkö Ansajokoksessa; raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012-2013
* Hakemus: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Sosiaaliasiamies

Sodankylän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos sosiaalipalvelut oy:stä Oulunsalosta. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelusta sopimiseksi tulee olla yhteydessä sosiaali- ja terveystoimistoon perusturvajohtajaan tai johtavaan sosiaalityöntekijään.

Asiakkaalla on mahdollisuus tavata sosiaaliasiamiestä henkilökohtaisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 11-13 Rovaniemellä (Veitikantie 2).

Sosiaaliasiamies Terttu Stöckell
puh. 010 830 5106 (ma-pe klo 8.30-16.00)
fax. 010 830 5101
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Osoite:
Merikratos sosiaalipalvelut Oy Sosiaaliasiamiespalvelut
Veitikantie 2
96100  ROVANIEMI

Lomake:
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

01-Terveyskeskuksen sähköinen ajanvaraus Elatusapulaskuri Toimeentulotukilaskuri Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukesku