Maahanmuttajatyö

Kaivostoiminnan lisääntymisen myötä Sodankylä on muuttunut kansainväliseksi paikkakunnaksi. Maahanmuutto Sodankylään on pääasiassa työperäistä. Kansainvälisyys on Sodankylässä rikkaus ja maahanmuuttajien halutaan kokevan itsensä tervetulleiksi ja täysivaltaisiksi kuntalaisiksi.

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Maahanmuuttajien kotoutumista paikkakunnalle edistetään kunnan kotouttamisohjelmalla. Ohjelmassa määritellään, millaisilla toimenpiteillä kotoutumista edistetään ja miten maahanmuuttajien erityiset tarpeet huomioidaan kunnan palveluissa.

TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi. Kunta taas käynnistää alkukartoituksen silloin, kun maahanmuuttaja saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. Kunta tai TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan.

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kieli-koulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot maahanmuuttajan aikaisemmasta koulutuksesta, työhistoriasta, kielitaidosta
ja muusta työllistymiseen sekä kotoutumiseen vaikuttavasta seikasta.

Kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.

Sodankylässä maahanmuuttajien palvelut järjestetään normaalien palvelujen ja toimintojen kautta. Maahanmuuttajilla on samat oikeudet kunnan järjestämiin palveluihin kuin muillakin kuntalaisilla. Tarvittaessa maahanmuuttajien erityistarpeet huomioidaan monialaisella yhteistyöllä ja tulkkipalveluilla. Lisäksi kunnan henkilöstöä on koulutettu eri kieli- ja kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamiseen.

Kunnan järjestämät kotouttamispalvelut

Sodankylässä järjestetään esi- ja perusopetusikäisille oppilaille peruskouluun valmistavaa opetusta niille maahanmuuttaja-taustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään heti, kun hänellä on riittävä suomen kielen taito oppiaineen opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä.

Muiden tahojen järjestämät kotouttamispalvelut

 • Lapin TE-toimisto

  Lapin TE-toimisto 

  osallistuu kotouttamisen kehittämiseen monialaisena yhteistyönä alueen viranomaisten ja eri toimijoiden kanssa. TE-toimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille maahanmuuttajille räätälöiden palveluita siten, että ne soveltuvat maahanmuuttajille.

 • Kansaneläkelaitos

  Kansaneläkelaitos

  hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta.

 • Sodankylän seurakunta 

  Sodankylän seurakunta 

  auttaa hengellisissä, aineellisissa ja sosiaalisissa asioissa yhteistyössä muiden auttajatahojen kanssa. Toiminnassa sekä kunnioitetaan maahanmuuttajien uskonnollista vakaumusta että tarjotaan mahdollisuutta tutustua evankelisluterilaiseen kirkkoon. Seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimialojen ja eri järjestöjen kanssa.

 • Sodankylän vapaaseurakunta

  Sodankylän vapaaseurakunta

  maahanmuuttajat voivat osallistua ”Puhutaan suomea hitaasti” -ryhmään. Ryhmän tarkoituksena on antaa mahdollisuus harjoitella suomen puhumista vähäiselläkin kielitaidolla. Maahanmuuttajia on mukana ja he ovat tervetulleita myös seurakunnan muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin (mm. lapsi- ja nuorisotyö, avointen ovien päivät viikoittain, ilmainen ruokatarjoilu kerran kuussa, vapaaehtoistyö kirpputorilla). Sunnuntain jumalanpalvelukset (joissa on samaan aikaan pyhäkoulu lapsille) tulkataan aina tarvittaessa englanniksi. Noin kerran kuussa on englanninkielinen jumalanpalvelus, jossa on tulkkaus suomeksi.

 • Lapin ammattiopisto

  Lapin ammattiopisto

  Sodankylän toimipisteessä tarjotaan myös valmentavaa ja ohjaavaa koulutusta. Näitä koulutuksia ovat Ammattistartti sekä Valmentava ja kuntouttava koulutus.  Kansalaisopisto Revontuliopiston tehtävänä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen. Revontuliopisto järjestää mm. Suomen kielen kursseja.

  Sodankylässä on paljon järjestöjä, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja kuntalaisille. Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tukee erityisesti perheiden toimintaa. Lisätietoa paikallisista järjestöistä ja heidän toiminnastaan löydät Lappilaiset.fi -sivustolta ja kunnan tapahtumakalenterista.