Kehittämistyö

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittäminen käynnistyi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vuonna 2010.Tekojärvien vesistöjen säännöstelyjen kehittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla käytössä olevia säännöstelyjä parannetaan niin, että ne yhteiskunnallisilta, taloudellisilta ja ekologisilta vaikutuksiltaan vastaavat nykyistä paremmin vesistön käytölle ja vesiympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Säännöstelyillä aikaansaatavia hyötyjä voidaan lisätä ja haittoja vähentää tarkistamalla säännöstelykäytäntöjä sekä toteuttamalla hoito- ja kunnostustoimenpiteitä. Varsinainen säännöstelyn kehittämishanke päättyi vuonna 2015, mutta toiminta jatkuu edelleen hankkeen hengessä.

Nykyään ei enää puhuta säännöstelyn kehittämisestä tekojärvillä vaan paremminkin moninaiskäytön kehittämisestä, jossa sovitetaan yhteen eri toimijoiden tarpeita. Keskeisessä asemassa kehittämistyössä ovat alueen kunnat, Kemijoki Oy, Metsähallitus, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus sekä Lapin kalatalouden toimintaryhmä. Työryhmä kokoontuu kerran vuodessa ja valmistelee yhteenvedon edellisen vuoden toimenpiteistä sekä tulevista suunnitelmista seurantaryhmälle. Seurantaryhmässä on laaja osallistujakunta tekojärvillä toimivista tahoista. Edellä mainittujen lisäksi seurantaryhmään kuuluu mm. kaupallisia kalastukseen liittyviä tahoja, paliskunnat sekä kyläyhdistyksiä.

Laajemmin säännöstelyn kehittämishankkeeseen voit tutustua oheisen linkin kautta Lokka-Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittäminen -raportti. 


Päivitetty: 28.5.2019 11:38

 Ajankohtaista

No content found

Linkit