Asiakkaan / potilaan tuki ja oikeudet

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja eettisesti hyvään palveluun ja hoitoon. Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuolto- ja erityislaeissa palveluittain.

Henkilökunnan lisäksi potilaita auttavat Merikarotos- potilas- ja sosiaaliasiamiehet. Tietosuojavastaava neuvoo tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Potilaan toipumista ja selviytymistä hoidon jälkeisessä arjessa tukevat usein kuntoutuksen ammattilaiset.

Tärkeimmät asiakkaan ja potilaan asemaan liittyvät lait ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä henkilötietolaki. Jos potilaalle aiheutuu vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvahinkolaki.

Asiakas- ja potilasrekisteri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä asiakas- ja potilaskertomukset muodostavat asiakas- ja potilasrekisterit, joiden tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisterien tietoja saavat käyttää vain asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon osallistuvat työntekijät. Käytännöstä voidaan poiketa ainoastaan asiakkaan/potilaan erillisellä luvalla tai lain perusteella. Reksiterien vastuuhenkilöt on sosiaalityön johtaja/johtava lääkäri/vanhustyön johtaja. Asiakas/potilas voi pyytää kaikki itseään koskevat tiedot lähettämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen.

Muistutukset ja kantelut

Palveluunsa/hoitoonsa tai näihin liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla/potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään terveyspalveluiden johtavalle lääkärille/sosiaalityön johtajalle/vanhustyön johtalle ja kantelu vapaamuotoisesti aluehallintoviraston johtavalle lääkärille. Sosiaali- ja potilasasiamiehet neuvovat asiakkaita/potilaita ja heidän omaisiaan muistutuksen tai kantelun tekemisessä.

Potilasvahingot

Jos tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuu potilaalle vahinkoa, hän voi olla oikeutettu potilasvahinko- tai vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen. Valitusmenettelyssä neuvoo potilasasiamies.

 • Asiakas- ja potilastiedot sekä -asiakirjat

  Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa noudatetaan perusturvalautakunnan hyväksymä omavalvontasuunnitelma, joka kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaiken tietojärjestelmän toiminnan ja niihin liittyvät tietojenkäsittelytehtävät. Tietosuojaperiaatteemme edellyttävät, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti asiakkaan/potilaan perusoikeuksia kunnioittaen sekä yksityisyyttä suojaamalla.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonta määrittelee ne periaatteet, vastuut, toteutustavat sekä seurannan ja valvonnan, joita sairaanhoitopiirissä noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

  Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat selkiytetty sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojakäsikirjassa ja jokaisen Sodankylän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän on sitouduttava annettuihin ohjeisiin sekä määräyksiin. Velvoitteissa korostetaan salassapidon, vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä tietoturvallisuuden, tietosuojan, hyvän tietojenkäsittelytavan ja laadun merkitystä.

  Tietojärjestelmien luotettavuus varmistetaan niin, ettei ulkopuolisella ole mahdollisuutta nähdä, muuttaa, tuhota tai muuten käsitellä asikas-/potilasasiakirjoja tai asiakas-/potilastietoja.

  Henkilö- ja palvelu- ja/tai hoitotietosi tallennetaan asiakas- ja/tai potilasrekisteriimme. Tietosi ovat salassa pidettäviä. Asiakas- ja potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain asiakkaan/potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

   

 • Asiakas-/potilastietorekisteri

  Asiakkaan/potilaan hyvän palvelun/hoidon toteuttamiseksi ylläpidetään Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakas- ja potilastietorekistereitä. Asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon eri vaiheissa laadittavat, käytettävät, saapuneet asiakas-/potilasasiakirjat ja asikas-/potilastiedot muodostavat asikas-/potilastietorekisterin.

  Asikas-/potilastietorekisteriin kuuluvat asiakas-, hoito- ja tutkimustietojen lisäksi mm. lähetteet, palautteet, laskutustiedot, ajanvaraustiedot, tutkimus- ja toimenpidepyynnöt sekä tutkimustulokset ja – lausunnot. Rekisteriin kuuluvat sekä sähköiset että paperille laaditut asikas-/potilasasiakirjat.

  Asikas-/potilastietorekisteriin eivät kuulu muussa tarkoituksessa kuin asiakkaan/potilaan palvelussa/hoidossa syntyneet asikas-/potilasasiakirjat. Rekisteriin ei tallenneta asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi tarkistusoikeutta, muistutusta, kantelua tai potilasvahinkoasiaa.

  Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluiden asikas-/potilastietorekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, säännönmukaiset tietojen luovutukset, rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinsuojausperiaatteet.

   

 • Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

  1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan saman sairaanhoitopiirin alueella toimivien perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) ja erikoissairaanhoidon (keskussairaalan) sähköiset potilasrekisterit ja potilasasiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin.

  Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö.

   

 • Asiakas-/potilastietojen käsittely

  Asiakas-/potilasasiakirjoilla tarkoitetaan asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan/potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Laissa asiakas-/potilasasiakirjatiedot luokitellaan arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tietojen käsittelyn peruste on palvelun/hoidon toteuttamiseen liittyvän työtehtävän palvelu/hoito.

  Palvelu-/hoitosuhde

  Asikas-/potilastietojen käsittely edellyttää asiakkaan/potilaan roolin syntymistä ja aktiivista palvelu-/hoitosuhdetta. Palvelu-/hoitosuhde syntyy asiakkaan/potilaan ja häntä palvelevan/hoitavan välille. Asiakas-/potilastietojen käsittely on sallittu myös tilanteissa, joissa valvova viranomainen pyytää lain perusteella selvitystä asiakkaan/potilaan palvelusta/hoidosta.

  Palvelusuhde ja käyttöoikeudet

  Asikas-/potilastietojen käsittely edellyttää, että henkilöllä on voimassa oleva palvelusuhde sosiaali- tai terveyspalveluissa ja esimies on arvioinut, että työtehtävien hoitaminen edellyttää käyttöoikeuksia asiakas-/potilastietojärjestelmään. Asiakas-/potilastietojärjestelmään on määritelty työrooliin perustuville käyttäjäryhmille erilaisia käyttöoikeuksia. Asiakas-/potilastietoja on laillista käsitellä ainoastaan työtehtävän hoitamiseksi. Käyttäjätunnuksien luovutuksen yhteydessä työntekijän on sitouduttava noudattamaan Sodankylän kunnan  tietosuojaperiaatteita.

  Asiakas-/potilastietojen käsittely palvelun/hoidon aikana

  Asiakas-/potilastietoja käsittelevät asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietoja käsitellään myös erikseen määritellyissä maksutapahtuma- ja tietojenkäsittelytehtävissä. Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävä huomioon ottaen on tarpeellista.

  Asiakas-/potilasasiakirjojen tehtävänä on edistää palvelun/hoidon jatkuvuutta. Asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut palveluun/hoitoon osallistuvat henkilöt tekevät asiakkaan/potilaan palvelusta/hoidosta asiakas-/potilasasiakirjamerkintöjä sähköiseen asiakas-/potilastietojärjestelmään. Merkinnät tehdään jokaisesta käynnistä sekä potilaan osalta osastohoitojaksosta. Lisäksi osastohoidossa tehdään erillinen hoitojaksokohtainen potilasasiakirja, johon työvuoroittain tehdään merkinnät potilaan tilasta, seurannasta ja hoitotoimista.

  Asiakas-/potilasasiakirjoihin merkitään käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen kirjaamaan palvelun/hoidon kannalta tarpeelliset tiedot asiakirjoihin siinäkin tapauksessa, että asiakas/potilas kieltäisi niiden merkitsemisen.

  Asiakasta/potilasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus, hyväksikäyttökielto sekä käyttötarkoitussidonnaisuus.

 • Tietojen kielto-oikeus

  Palvelun/hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että asiakasta/potilasta hoitavalla henkilökunnalla on tarpeelliset tiedot asiakkaan/potilaan tiedoista, terveydentilasta ja tutkimustuloksista. Potilas voi tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnalla ja on hyödyllistä, jos hoitotiedot ovat käytettävissä kaikilla hoitoon osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla vaikutetaan siihen, miten ja missä tiedot ovat hyödynnettävissä, kun tarvitaan hoitoa.

  Informointivelvollisuus

  Toisen terveydenhuollon toimintayksikön potilastietojen käyttö yhteisrekisteristä edellyttää potilaan informointia. Informointiin sisällytetään tieto potilaan kielto-oikeudesta. Informointi suoritetaan yhteisrekisterin alueella kerran ja toteutuneesta informoinnista kirjataan merkintä sähköiseen potilastietorekisteriin. Mikäli potilaan informaatiota ei voida toteuttaa tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, voidaan toisen toimintayksikön tietoja käyttää hoidon toteuttamiseksi.

  Lapin sairaanhoitopiirin yhteisen potilastietorekisterin käyttöön ei vaadita suostumustasi, vaan potilastietojärjestelmässä olevat tietosi ovat jokaisen hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä informoinnin saatuasi. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet potilastietoihisi on rajattu työntekijän työtehtävien perusteella. Potilastietojasi saavat käsitellä hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain hoitosi vaatimassa laajuudessa.

  Kielto

  Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö yhteisrekisteriin kuuluvien eri toimintayksiköiden välillä. Potilas voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön kokonaan. Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja. Kiellon kohteena olevan toimintayksikön tiedot eivät ole näin ollen käytettävissä hoidossasi muissa toimintayksiköissä. Potilaan kielto-oikeus ei kuitenkaan koske toimintayksikön omassa toiminnassa syntyneitä ja laadittuja potilastietoja.

  Voit itse tehdä potilastietojesi käyttöä koskevia kieltoja Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Kiellon voi peruuttaa Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Kielloista ja peruutuksista tehdään potilasasiakirjamerkinnät.

  Kiellon vaikutus

  Potilaan käyttämä kielto-oikeus on ehdoton. Voit rajata tietojenkäyttökiellosta pois hätätilanteet. Mikäli olet asettanut kiellon koskemaan myös hätätilanteita, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossasi edes hätätilanteessa.

  Mikäli potilaan turvallinen hoito edellyttää toisen toimintayksikön tietojen käyttöä, on potilaan itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta häntä hoitavalle toimintayksikölle. Vaihtoehtoisesti potilas voi peruuttaa antamansa käyttökiellon.

  Omaisesi voi hätätilassa perua aiemmin asettamasi kiellon, mikäli sen katsotaan olevan etusi mukaista. Omainen ei voi asettaa kieltoja puolestasi.

   

 • Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

  Asiakas-/potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta asiakkaalla/potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakirjamerkinnät. Asiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta asiakkaan/potilaan puolesta.

  Poikkeuksena ovat alaikäisen lapsen asiakirjat, mikäli alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja tarvitsee palvelu-/hoitopäätöksen tueksi tarpeellisia tietoja asiakirjoista. Tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä lapsella, mikäli hän on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

  Tarkastusoikeuden toteuttaminen

  Palvelu-/hoitojakson aikana asasiakirjoja koskeva tarkastuspyyntö esitettään sosiaalityön johtajalle/vanhustyönjohtajalle/johtavalle lääkärille. Asiakirjojen tarkastusoikeus toteutetaan heidän  luvallaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tulkitsee tarvittaessa asiakirjamerkinnät asiakkaalle/potilaalle ymmärrettävään muotoon.

  Palvelu-/hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake (ladattavissa sivun oikeasta reunasta), joka lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna terveyskeskukseen tai sosiaalipalveluihin.  Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan, mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa joko henkilökohtaisena käyntinä tai pyytämällä asiakirjoista jäljennökset.

  Asiakkaalle/potilaalle varataan tilaisuus tutustua tietoihin sosiaali-/terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa tai annetaan jäljennökset asiakirjoista. Tarkastusoikeutta ei voi käyttää sivullinen, joten on varauduttava todistamaan henkilöllisyys. Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden vuoden.

  Tarkastuspyynnön evääminen

  Tarkastuspyyntö voidaan evätä, mikäli tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan/potilaan terveydelle tai palvelulle/hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille tai on vastoin lapsen etua. Kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on kerrottu kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden eväämisen veroisena pidetään sitä, että asiakas/potilas ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä saanut tietoja tai kirjallista vastausta. Asiakas/potilas voi saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Mikäli rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuden, asiasta tulee rekisterinpitäjän antaa henkilötietolain 28 §:n mukaisesti  kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta.

   

  Rekisteröity voi saattaa kieltäytymisen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot: Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

  Puh. 029 56 66700
  Fax. 029 56 66735

  Internet: www.tietosuoja.fi

  Asiakirjojen tietojen korjaus

  Asiakirjoihin tallennettujen tietojen käyttötarkoitus on asiakkaan/potilaan tutkimuksen ja palvelun/hoidon järjestäminen. Asianmukaisesti laaditut asiakirjat ovat tärkeitä palvelu-/hoitotilanteissa, asiakkaan/potilaan tiedonsaantioikeuden ja asiakkaan/potilaan sekä henkilökunnan oikeusturvan toteuttamisessa. Asiakirjamerkintöjä tekevät ovat velvollisia huolehtimaan, että merkinnät ovat virheettömiä ja palvelun/hoidon kannalta välttämättömiä.

  Tietojen korjaus

  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissa olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

  Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta.

  Asiakkaan/potilaan vaatiessa asiakirjamerkintöjen korjaamista on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä arvioitava, ovatko tiedot palvelun/hoidon kannalta tarpeellisia, ja onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja palvelun/hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka asiakas/potilas itse olisikin niistä eri mieltä.

  Asiakas/potilas täyttää kirjallisen tietojen korjausvaatimuksen (lomake ladattavissa sivun oikeassa reunassa), jossa yksilöidään vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vai täydentämistä asiakkaan/potilaan näkemyksellä. Mikäli vaaditaan tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä on sanantarkasti kuvattava korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti. Asiakkaan/potilaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille, poistoille tai korjauksille.

  Korjauksen toteutus

  Palvelun/hoidon kannalta tarpeeton tai virheellinen tieto poistetaan asiakirjoista ja puutteelliset tiedot täydennetään. Sähköisessä tietojärjestelmässä asiakirjamerkintöjen korjauksista tai poistoista syntyy taustatiedosto. Taustatiedosto ei ole käytettävissä normaalissa tilanteessa, mutta alkuperäinen teksti on etsittävissä käyttöön laillisessa käyttötarkoituksessa kuten hoitovirheasiassa tai sosiaali-/terveydenhuollon valvontaviranomaisen varten.

  Ellei asiakkaan/potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, on hänelle annettava asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa on esitettävä ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Asiakas/potilas voi halutessaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  Maksut

  Tarkastusoikeus on yleensä maksuton. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvausta, mikäli edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Korvauksen tulee vastata enintään tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kuluja.

   

   

 • Lokirekisteritiedot

  Asiakas/potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki. Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että asiakas-/potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla todennetaan työntekijöiden asiakas-/potilastietojen käsittely. Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa ilmenevä väärinkäytös johtaa aina kurinpitotoimiin ja mahdollisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Käyttölokiin on pääsy vain nimetyillä vastuuhenkilöillä.

  Säännöllinen valvonta

  Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttölokia valvotaan säännöllisesti ja valvontaprosessit ovat järjestelmällisiä. Valvonta tapahtuu valitsemalla satunnaisesti asiakas-/potilastietojärjestelmän käyttäjiä ja tarkistamalla heidän toimensa tietyltä aikaväliltä. Lisäksi tehdään satunnainen asiakas-/potilasotanta ja tarkistetaan heidän tietojen käyttäjät ja käytön perusteet.

  Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa lokivalvontaa suoritetaan myös asiakas-/potilasriskiryhmille (julkisuuden henkilöt ja omat työntekijät).

  Väärinkäytösepäily tai tarkastuspyyntö

  Asiakkaalla/potilaalla on oikeus pyytää lokitietojen tarkastusta epäillessään väärinkäytöstä tai käyttäessään tarkastuspyyntöoikeuttaan. Tarkastuksessa selvitetään kuka asiakasta/potilasta koskevia tietoja on käsitellyt ja onko käsittelyn perusteena ollut työtehtävien hoito.

  Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena (lomake löytyy sivun oikeasta reunasta) ja lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna sosiaali-/terveyspalveluiden tietosuojavastaavalle.

   

 • Valinnanvapaus

  Hoitopaikan valinta

  Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan kunnasta Suomessa. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle/terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

   

  Valinta koskee seuraavia palveluja kokonaisuudessaan, eli ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja toista palvelua jostain muusta terveyskeskuksesta:

  • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
  • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
  • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
  • Iäkkäiden neuvontapalvelut
  • Todistukset
  • Reseptien uusinnat
  • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
  • Suun terveydenhuolto
  • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
  • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
  • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot
  • Lyhytaikainen laitoshoito

  Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

   

  Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta

  Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

   

  Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

  Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.

  Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä.