Vammaisten palvelut

Vammaispalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuen erityisiä ja pitkäaikaisia vaikeuksia suoriutua toistuvista arjen toiminnoista ja joilla ei ole mahdollisuuksia saada näihin toimintoihin apua tai tukea muualta (esim. kotihoito, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, apuvälineet).

Vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi kommunikaatioon, toimintakykyyn, kodinhoitoon, sosiaalisiin taitoihin, vapaa-aikaan ja työhön.  Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä arvioi täyttyvätkö hakijan vaikeavammaisuuden kriteerit ja tehdäänkö vammaispalvelujen palvelusuunnitelma.  Voit tutustua vammaispalveluiden yleishakulomakkeeseen oikeasta laidasta löytyvästä linkistä.

Vaikeavammaisten palveluja ovat

 • kuljetuspalvelut
 • asunnon muutostyöt ja apulaitteet
 • henkilökohtainen apu
 • päivätoiminta
 • palveluasuminen

Muita määrärahasidonnaisia palveluita ja tukitoimia ovat

 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusohjaus

Määrärahasidonnaisia palveluja myönnetään kunnan niille varattujen määrärahojen mukaisesti harkinnan perusteella.

Kehitysvammaisten erityispalvelut

Asiakas ohjautuu kehitysvammaisten palveluihin erityishuoltopiirille erikoissairaanhoidon kautta.  Asiakkaan tuki- ja palvelusuunnitelma sekä erityishuolto-ohjelma laaditaan yhdessä asiakkaan, perheen ja sosiaalityöntekijöiden kesken.

Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat esimerkiksi asiantuntijapalvelut, asumispalvelut, tilapäishoito sekä työ- ja päivätoiminta. Voit lukea lisää kehitysvammaisten erityispalveluista alla olevasta valikosta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
p. 040 686 3950

Sosiaalityöntekijä
p. 0400 188 418

Sosiaaliohjaaja
puh. 040 179 0966

Palveluohjaaja
p. 040 514 3260

 • Kehitysvammaisten erityispalvelut

  Ryhmäkoti Mesikämmenestä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa

  Ryhmäkoti Mesikämmen on vuonna 1999 valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö Ahopolulla. Mesikämmen on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka voi itse kalustaa sekä omat wc- ja suihkutilat. Asumispaikkoja on 9 sekä yksi lomahoitohuone.

   

  Ryhmäkodin tavoitteena on, että asukkaat voivat elää mahdollisimman normaalia elämää turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Asuminen Mesikämmenessä on mahdollista läpi aikuisiän elämänkaaren. Toimintaa ohjaa asukkaiden omatoimisuuden tukeminen ja ylläpitäminen, sekä yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

   

  Yhteystiedot:

  Ryhmäkoti Mesikämmen:
  Ahopolku 5

  99600 Sodankylä

  Ohjaajat:
  Puh. 040 516 9391

  Sairaanhoitaja:
  Puh. 040 675 5430

   


  Ahopolun tukiasunnot tarjoavat kodinomaista hoivaa

  Ahopolun asumisyksikön tukiasunnot on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta arjen toiminnoissa sekä elämänhallinnassa, mutta palvelujen ja valvonnan tarve ei ole jatkuvaa. Tukiasuntoja Ahopolun pihapiirissä on 13, joista kahdessa asunnossa on inva varustus. Asukkaat asuvat itsenäisesti omissa asunnoissaan. Ahopolun asumisyksiköstä käsin tarjotaan myös suunnitelmallista kotikuntoutusta Sodankylän keskustassa omassa asunnossaan asuville kehitysvammaisille.

   

  Ahopolun asumisyksikön tukiasunnot ovat kodinomaisia, jossa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta.  Lähtökohtana toiminnalle on, että asukkaat ovat itse oman elämänsä toimijoita. Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan kodin askareisiin sekä hoitavat omia asioitaan Ahopolun asumisyksikön ulkopuolella. Tavoitteenamme on mahdollisimman kodinomainen, turvallinen ja normaali elämä. Asukkaiden elämänhallinnan taitoja ja arjen sujumista tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella.

   

  Yhteystiedot

  Ahopolun tukiasunnot
  Ahopolku 7 B
  99600 Sodankylä

  Ohjaajat

  Puh. 040 189 6727
  Puh. 040 189 6758

   


  Kunnan järjestämä kehitysvammaisten päivätoiminta

  Sodankylän kunta järjestää kehitysvammaisten päivätoimintaa Päiväkeskus Päivänpaisteessa. Päivätoiminta on asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se rytmittää arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Lähtökohtana on kehitysvammaisen henkilön yksilölliset taidot, tiedot ja kokemukset. Tavoitteena on kehittää kädentaitoja, tukea itsenäistymistä ja aikuisuutta.


  Työtoiminta ja avotyötoiminta

  Työtoiminta on osallistumista ruokahuoltoon, siivoukseen sekä valmentautumista avotyöhön. Toiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille nuorille ja aikuisille, jotka eivät ole valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen jälkeen sijoittuneet avotyöhön.

   

  Avotyötoiminnassa oleva työskentelee Päiväkeskus Päivänpaisteen ulkopuolella tavallisessa työpaikassa, mutta tekee työtä huoltosuhteessa ja on kirjoilla Päiväkeskus Päivänpaisteessa. Työn opastus, ohjaus ja valvonta tapahtuvat yhteistyössä työpaikan ja kehitysvammapalveluiden sosiaaliohjaajan kanssa.

  Yhteystiedot

  Päiväkeskus Päivänpaiste
  Ahopolku 7 B 6
  99600 Sodankylä

  Ohjaajat
  Puh. 040 531 0211
  Puh. 040 587 5542
  Puh. 0400 387 195
  Puh. 0400 392 216

  Kehitysvammapalveluiden esimies
  Puh. 040 183 4504

  Kehitysvammapalveluiden sosiaaliohjaaja
  Puh. 040 163 6445

 • Omaishoito alle 65-vuotiaiden omaishoidettavien osalta

  Omaishoidontukeen oikeutettu voi olla henkilö, joka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoidontukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin. Palvelutaloissa ja -kodeissa asuvilla henkilöillä ei ole oikeutta omaishoidon tukeen. Omaishoidon hakemuslomakkeen löydät oikeasta laidasta kohdasta Tiedostot.

   

  Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia, jotta hän kykenee kantamaan kokonaisvastuun hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukaisen ja turvallisen hoidon. Hoidettavan kodin tulee olla olosuhteiltaan hoidolle sopiva.

  Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen palkkioluokat määritellään hoitoisuuden mukaan. Lapsen ja nuoren kohdalla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen tai nuoren hoiva, huolenpidon, ohjauksen tai valvonnan tarpeisiin. Omaishoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden perhekeskuksen toimistoon. Arvioinnin omaishoidon tuen tarvetta koskien ja päätöksen siitä tekee alle 65 -vuotiaiden hoidettavien osalta sosiaalityöntekijä. Tukea myönnettäessä edellytetään, että hoidettavalla on haettuna Kelan myöntämä eläkkeensaajan hoitotuki.

  Omaishoitajalla on oikeus kolme vuorokauden vapaaseen kuukautta kohti. Kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat hoitopaikat, perhehoidossa tai kunnan omissa tehostetun palvelun toimintayksiköissä tai läheislomituksena. Kunta laskuttaa hoidettavalta sijaishoidon ajalta 11,60 €/vrk. Hoitojaksovarauksissa ota yhteys 18-64 –vuotiaiden hoidettavien osalta sosiaalityöntekijään, puh. 040 686 39 50 sekä alle 18- vuotiaiden hoidettavien osalta soittamalla numeroon 0400 188 418.

   

  Sopimus- ja hoitopalkkiolomakkeita saa perhekeskuksen toimistosta. Kunta tekee omaishoidosta toimeksiantosopimuksen omaishoitajan kanssa. Omaishoitoa koskeva hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään asiakkaan tilanteen mukaisesti joko kehitysvammahuollon tuki- ja palvelusuunnitelman tai vammaispalveluiden palvelusuunnitelman mukaisesti.

 • Kuljetuspalvelu

  Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan vaikeavammaisen oikeutta käyttää taksia tai invataksia. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu niille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Sodankylän kunnan alueella. Lähikuntiin ulottuvat matkat tulee hakea erikseen.  Kuljetuspalvelua voidaan myöntää tarvittaessa myös työ- ja opiskelumatkoihin.  Matkoista tehdään erillinen päätös. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin. Niihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.

   

  Kun asiakkaalle myönnetään kuljetuspalvelu, hänelle lähetetään myöhemmin sitä varten maksukortti taksin tilausohjeineen. Taksikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle. Asiakas maksaa matkoista linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden. Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluiden yleisellä hakulomakkeella, jonka löydät oikean laidan tiedostokirjastosta.

   

  Miten tilaan matkan?

  Matka tilataan välityskeskuksen kautta: Pohjois-Suomen Tilausvälitys Oy p. 0100 99700. Vammaispalvelulain mukaiset lähikuntiin ulottuvat matkat tulee tilata välityskeskuksesta viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä klo 17 mennessä.  Sodankylän kunnan sisällä tapahtuvat kuljetukset tulee tilata vähintään 1,5 h ennen kuljetusta. Näin toimien taksivälityksen on helpompi ohjata samaan kuljetukseen muita asiakkaita. Yhdistely vapauttaa sosiaalitoimen kuljetuksia hyödyntävät omavastuusta.

 • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

  Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sisääntyy ikääntyneiden palveluihin. Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan ikäihmisen (yli 65 v.) oikeutta käyttää taksia tai invataksia. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää jos henkilön tuloraja on alle 1250 €/kk yhden hengen taloudessa tai alle 1900 € /kk kahden hengen taloudessa. Lisäksi vaaditaan, että henkilön toimintakyky ei mahdollista palveluliikenteen käyttöä tai palveluliikenne puuttuu hakijan asumalta alueelta.

  Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voivat hakea pienituloiset ikäihmiset, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointimatkoihin Sodankylän kunnan alueelle. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin. Asiakas maksaa matkoista linja-autotaksan mukaisen omavastuuosuuden. Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen.  Kun asiakkaalle myönnetään kuljetuspalvelu, hänelle lähetetään myöhemmin sitä varten maksukortti taksin tilausohjeineen. Taksikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle.
  Voit hakea kuljetuspalvelua sosiaalihuoltolain-kuljetuspalvelun hakulomakkeella, joka on tämän sivuston oikeassa laidassa kohdassa Tiedostot.

  Miten tilaan matkan?

  Matka tilataan välityskeskuksen kautta: Pohjois-Suomen Tilausvälitys Oy p. 0100 99700.  Kuljetukset tulee tilata vähintään 1,5 tuntia ennen kuljetusta.  Näin toimien taksivälityksen on helpompi ohjata samaan kuljetukseen muita asiakkaita. Yhdistely vapauttaa sosiaalitoimen kuljetuksia hyödyntävät omavastuusta.

 • Asunnon muutostyöt

  Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta asunnon muutostöihin ja asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden hankintaan. Muutostöitä voivat olla esimerkiksi oviaukkojen leventäminen ja luiskien rakentaminen sekä kiinteästi asennettavat nostolaitteet.  Korvauksia voi hakea kunnan vammaispalveluista joko muutostöiden jälkeen tai asiakas voi ottaa yhteyttä vammaispalveluihin jo muutostöiden suunnitteluvaiheessa. Avustusta haetaan vammaispalveluiden yleisellä hakulomakkeella, jonka löydät oikean laidan tiedostokirjastosta.

 • Henkilökohtainen apu

  Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle kuntalaiselle myönnettävää apua, jota hän tarvitsee jokapäiväisissä toimissaan välttämättä ja toistuvasti. Avun tarpeen syynä tulee olla pitkäaikainen sairaus tai vamma. Apua ei voida myöntää tarpeeseen, joka painottuu hoitoon, ohjaukseen tai valvontaan, eikä ikääntymisestä johtuvaan avun tarpeeseen. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu mahdollistamaan vaikeavammaisen omat valinnat ja edellyttää sitä, että hänellä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja tapa, miten sitä toteutetaan. Avun tarpeen määrittely ei voi täysin perustua vain toisen henkilön esittämiin näkemyksiin.

  Henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle kuntalaiselle avustajan palkkaamisesta koituvat kustannukset. Sodankylän kunta on järjestänyt henkilökohtaisesta avusta myönteisen päätöksen saaneille vaikeavammaisille henkilökohtaisen avustajien palkanlaskenta- ja maksupalvelun tilitoimisto Sarastian kautta. Sodankylän kunta toimii sijaismaksajana. Hakemuslomakkeen löydät oikeasta laidasssa sijaitsevasta tiedostokirjastosta.

 • Päivätoiminta

  Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää toimintaa vaikeavammaisille kuntalaisille. Päivätoiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta on tarkoitettu työikäiselle henkilölle, jolla on vamman tai sairauden aiheuttama erittäin vaikea toimintarajoite ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Päivätoiminta järjestetään myös kunnan työpajalla. Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Voit hakeua oikeutta päivätoimintaan vammaispalveluiden yleislomakkeen kautta, jonka löydät tiedostokirjastosta.

 • Palveluasuminen

  Vaikeavammaisella kuntalaisella on oikeus palveluasumiseen, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palvelu järjestetään pääsääntöisesti palvelutaloissa ja eri tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä. Hae palveluasumisen paikkaa yleislomakkeella.

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

  Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia korvataan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee laitteita liikkumisessa, viestinnässä, kotona asumisessa tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvauksen määrä on yleensä puolet todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin määrärahojen puitteissa kokonaan. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi harkinnan mukaan. Kyseessä on ns. määrärahasidonnainen palvelu tai tukitoimi, johon vammaisella ei ole subjektiivista oikeutta ja jota haetaan vammaispalveluiden yleislomakkeella.

 • Sopeutumisvalmennus

  Sopeutumisvalmennus auttaa vammaista ja hänen läheisiään elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää vammaiselle ja/tai hänen perheelleen. Toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti Kela.

 • Kuntoutusohjaus

  Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. Kuntoutusohjausta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle harkinnanvaraisesti. Kuntoutusohjaus hankitaan eri palveluntuottajilta ostopalveluna. Palvelu on määrärahasidonnainen. Voit hakea oikeutta kuntoutusohjaukseen vammaispalveluiden yleislomakkeella.