Omaishoito

Omaishoito on huolenpitoa kotioloissa läheisen avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia, jotta hän kykenee kantamaan kokonaisvastuun hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukaisen ja turvallisen hoidon. Hoidettava voi asua yksin.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Arvioinnin omaishoidon tuen tarpeesta tekee pääsääntöisesti ikäihmisten palveluohjaus. Päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä tekee kotihoidon osastonhoitaja. Tukea myönnettäessä edellytetään, että hoidettavalla on haettuna Kelan myöntämä eläkkeensaajan hoitotuki.

Omaishoidon tuen palkkioluokat määritellään hoitoisuuden mukaan. Omaishoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden kotihoidon osastonhoitajalle. Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa kunta määrärahojen puitteissa.

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2022 (Perusturvaltk 15.12.2021 § 172)

Omaishoitajan vapaat

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kuukautta kohti. Kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat palvelut ja hoitopaikat sijaishoitona omaishoidettavan kotona, perhehoidossa tai kunnan omassa tehostetun palvelun toimintayksikössä Hannuksenkartanossa Veiki-osastolla.  Muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi annettavista palveluista peritään samat maksut kuin vastaavista muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hoitojaksovaraukset tehdään ikäihmisten palveluohjauksen kautta.

Sijaishoito

Sijaishoidossa omainen, sukulainen, ystävä tai muu, jonka omaishoitaja, hoidettava ja kunta hyväksyvät lomittajaksi, hoitaa hoidettavaa omaishoitajan lakisääteisten lomien ajan.  Lomittajan tulee olla täysi-ikäinen. Sijaishoidosta tehdään sopimus kunnan kanssa. Kunta maksaa sijaishoitajalle hoitopalkkion, joka on porrastettu hoidon vaativuuden mukaan. Sopimus- ja hoitopalkkiolomakkeita saa ikäihmisten toimistosta. Kunta laskuttaa hoidettavalta sijaishoidon ajalta 11,60 €/vrk. Asiakasmaksu peritään ensimmäisen vapaajakson alkaessa.

 

Perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivään. Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta.

 

Perhehoitoa tarjoaa:

Kairalan perhekoti

Vähtäri Eila

Kairavuopiontie 130

98560 Kairala

puh. 040 707 6285

 

Simolan perhekoti,

Junttila Anne

Kukasvaarantie 745

97390 Kierinki

puh. 040 543 0807

 

Tuovisen perhekoti,

Oksanen Sirpa

Vintiläntie 23

99645 Lokka

puh. 040 531 4106

 

Perhekoti Verkkoranta,

Löf Tarja ja Lauri

Verkkoranta 16

98500 Pelkosenniemi

puh. 040 836 5118