Ikäihmisten omaishoito

​Omaishoito on huolenpitoa kotioloissa läheisen avulla

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia, jotta hän kykenee kantamaan kokonaisvastuun hoidettavasta sekä takaamaan hänelle asianmukaisen ja turvallisen hoidon. Hoidettava voi asua yksin.

Omaishoidon toimintaohje Perusturvalautakunta 7.5.2018 § 61

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Arvioinnin omaishoidon tuen tarpeesta tekee pääsääntöisesti ikäihmisten palveluohjaus. Päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä tekee kotihoidon osastonhoitaja. Tukea myönnettäessä edellytetään, että hoidettavalla on haettuna Kelan myöntämä eläkkeensaajan hoitotuki.

Omaishoidon tuen palkkioluokat määritellään hoitoisuuden mukaan. Omaishoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden vanhustyön toimistoon. Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa kunta määrärahojen puitteissa. Perusturvalautakunta on 23.1.2020 § 6 hyväksynyt omaishoidontuen hoitopalkkiot.

Omaishoitajan vapaat

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kuukautta kohti. Kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat palvelut ja hoitopaikat läheislomituksena omaishoidettavan kotona, perhehoidossa, palvelusetelillä tai kunnan omissa tehostetun palvelun toimintayksiköissä.  Muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi annettavista palveluista peritään samat maksut kuin vastaavista muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hoitojaksovaraukset tehdään ikäihmisten palveluohjauksen kautta.

Sijaishoito

Sijaishoidossa omainen, sukulainen, ystävä tai muu, jonka omaishoitaja, hoidettava ja kunta hyväksyvät lomittajaksi, hoitaa hoidettavaa omaishoitajan lakisääteisten lomien ajan.  Lomittajan tulee olla täysi-ikäinen. Sijaishoidosta tehdään sopimus kunnan kanssa. Kunta maksaa sijaishoitajalle hoitopalkkion, joka on porrastettu hoidon vaativuuden mukaan. Sopimus- ja hoitopalkkiolomakkeita saa vanhustyön toimistosta. Kunta laskuttaa hoidettavalta sijaishoidon ajalta 11,40 €/vrk.

Perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivään. Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta.

Perhehoitoa tarjoaa:
Sirpa Oksanen
Vintiläntie 23, 99645 Lokka                                               
p. 040 531 4106

Hoivapalveluseteli

Vuonna 2015 on otettu käyttöön kiinteähintainen hoivapalveluseteli arvoltaan 110 €/vrk omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämisessä. Yksi palveluseteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaavuorokautta. Palvelun tuottajan tulee olla kunnan hyväksymä palveluseteliyrittäjä. Omaishoitaja päättää itse, haluaako hän käyttää vapaan järjestämiseen palveluseteliä vai saada palvelun muulla tavoin. Mikäli palvelun hinta on suurempi kuin palvelusetelin arvo, asiakas maksaa yksityisen palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan tuottajalle.

 

Päivitetty: 28.4.2021 12:18

 Yhteystiedot

Omaishoidon tukihakemukset:
Vanhustyön toimisto
ma - pe klo 9 - 15
p. 0400 195 014
Kurunokantie 5
99600 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla

Omaishoidon tukipäätökset:
Kotihoidon osastonhoitaja
p. 040 522 3009

Hoitojaksovaraukset ja tuen tarpeen arviointi:
Ikäihmisten palveluohjaus
ma - pe klo 8 - 15
p. 040 187 5577