Seuraa kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyä

​Kuntalain 23 §:n  mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Sodankylän kunnan hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Sodankylän kunnan kuntalaisaloitteet 2017-2018

8.2.2017 Porttipahtaan kehittäminen virkistyskalastukseen (HALL28/2017) 

Kuntalaisaloitteen tekijän mukaan nykyiset vaunupaikat eivät ole nykyaikaisia ja aloitteessa ehdotetaan kala-sataman alueen kunnostamistyön aloittamista virkistyskalastuksen näkökulmasta. Aloitteen tekijän mukaan kala-sataman alue vaatii maanmuokkausta ja yleistä siistimistä, kuten pajukoiden raivaamista ja alueen puhdistamista. Aloitteessa ehdotetaan myös pesutilojen, saunan ja kalankäsittelypaikan tekemistä virkistyskalastajille. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun maaseutu- ja lomituspalveluihin. 


9.2.2017 Pyörätien tekeminen pysäkiltä (HALL:29/2017) 

Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan, että tehdään pyörätie tai levennetään tien piennarta huomattavasti pohjoisesta tultaessa, ensimmäisellä taajamassa olevalta bussipysäkiltä (Neste Alatalon kohdalla). Aloitteen tekijä perustelee toimenpidettä sillä, että pysäkin käyttö on huomattavan suurta ja kunnollisen pientareen tai jalkakäytävän puuttuessa on pysäkiltä poistuminen turvatonta. Ongelma korostuu talvisin, kun lumet kaventavat tie osuutta entisestään. 

Aloitteen tilanne: Johtoryhmän kokouksessa 20.3.2017 todettiin, että turvallisuutta on parannettu leventämällä piennar tietyön yhteydessä.


28.3.2017 Katupölyn siivoaminen keväisin (HALL:65/2017)

Kuntalaisaloitteessa aloitetta perustellaan seuraavasti: kaupunkien ja kuntien tehtävä on huolehtia ilmanlaadun mittaamisesta ja katupölyn siivouksesta. Hyvät käytännöt pohjautuvat avoimesti jaettuun tietoon ja arjen toimintaan, miten ilmanlaatua seurataan ja siihen vaikutetaan katupölyn ollessa voimakasta. Sillä katupöly voi olla hengenvaarallista keuhkokuumetta sairastaville ja hengityselinsairaille, joilla on astma tai keuhkoahtaumatauti. Kaupunkien ja kuntien tehtävä on huolehtia ilmanlaadun mittaamisesta ja katupölyn siivouksesta. Kunnat voivat varautua järjestämään tehokkaan katujenpesuoperaation kun yöpakkaset ovat ohitse. Koska katupöly on ilmanlaatuongelma.

Aloitteen tilanne: johtoryhmän kokouksessa 3.4.2017 todettiin, että katupöly siivotaan vuosittain ja aloitteen tekijälle informoidaan asiasta. 


30.8.2017 Jeesiön rantaväylää jatkettava kohti varuskuntaa (HALL:190/2017) 


Aloitteessa ehdotetaan Jeesiöjoen pohjoisrannalla kulkevan kaavaan merkityn rantareitin/ulkoilureitin jatkamista kohti varuskuntaa vuonna 2018. Reitti päättyy tällä hetkellä Aleksanteri Kenan koululle. Aloitetta perustellaan seuraavasti: Jeesiöjoen alueen Aleksanteri Kenan koululle K-Supermarket Sodankylältä tuleva kävelyreitti on varsin suosittu,Pappilanniemen tavoin. Alueella on paljon rivitalo- ja omakotitalo-asutusta. Kaavaan merkityt ulkoilureitit palvelevat kuntalaisten hyvinvointia ja kannustavat liikkumaan. Vesialueiden tulisi olla kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Kaavaan merkitty ulkoilureitti/silta joen yli Paarmantien kohdalla palvelisi myös joen eteläpuolen asukkaita sekä tulevan hyvinvointikeskuksen asiakkaita. Koulumatkat lyhenevät sillan ansiosta Pietarinkankaalta joen eteläpuolelta.

Aloitteen tilanne: aloite on käsitelty. Aloitteen tekijälle on vastattu 22.11.2017. Maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen on valmistellut asiaa ja toteaa vastauksessaan aloitteen tekijälle, että reittiä ei ole mahdollista jatkaa hänen esittämänsä suunnitelman mukaisesti, sillä Kirkonkylän yleiskaavassa rantareitti on esitetty päättyväksi Aleksanteri Kenan koululle ja jatkuvan siitä Rissasenperän asuinalueiden välistä varuskunnan suuntaan. Uuden reitin tarkoituksena olisi palvella kuntalaisia erityisesti talviaikaan hiihtokäytössä, jolloin koulujen oppilaat ja muut reitin käyttäjät pääsivät reittiä pitkin varuskuntaan. Yleiskaavassa esitetty ulkoilureitti huomioiden, ei reittiä siis voida jatkaa rantaa mukaillen, vaan reitin sijoittuminen tulisi suunnitella asuinalueen läpi. Reitin suunnittelu on arvioitu käynnistettävän vuonna 2018.  


21.12.2017 Kalastuslaituri vammaisille Kitisen rannalle (HALL:277/2017) 

Aloitteessa ehdotetaan vammaisille sopivan laiturin rakentamista Kitisen rannalla. Laiturissa tulisi olla tukevat kaiteet ja hyvä kulkuyhteys rannalta. Laiturin tulisi olla esteetön, jotta sitä voisivat käyttää ne joille liikkuminen on vaikeaa. Laiturille tulisi päästä myös rollaattorilla ja sähkömopolla. 

Aloitteen tilanne:  Johtoryhmä siirsi aloitteen 8.1.2018 valmisteluun tekniselle toimialalle, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemungille.


12.01.2018 Uusi ampumapaikka Kommatin hiihtostadionille (HALL:12/2018) 

Aloitteessa ehdotetaan uuden ja pysyvän betonisen ampumapenkan rakentamista Kommattivaaraan. Perusteluina mainitaan penkan hyödyttävän mahdollista ampumahiihtokisojen järjestäjien työtä, piristävän Sodankyläm ampumahiihtoharrastusta ja lisäävän Sodankylän tunnettavuunna kansainvälisenä ampumahiihtäjien harjoittelupaikkana. Aloittessa nostetaan esiin myös mahdollisuus tehdä pankka yhteistyössä Jääkäriprikaatin kanssa. 

Aloitteen tilanne: aloite siirrettiin valmisteluun sivistyspalveluihin vapaa-aikapäällikkö Arja Niemiselle 22.1.2018 johtoryhmän kokouksessa. 


Vanhusneuvoston pöytäkirjassaan 6.2.2018 tekemä aloite (HALL:125/2018)

Vanhusneuvosto esittää aloitteessaan, että kuntaan perustetaan poikkihallinnollinen suunnittelutyöryhmä digitaalisten palvelujen käytön edistämiseksi Sodankylässä. Aloitteessa esitetään myös että tulisi nimetä vastuuyksikkö edistämään sähköisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten ja erityisesti senioriväestön keskuudessa. Vanhusneuvosto vaatii, että aloite käsitellään kunnanhallituksessa, sillä edellinen aloite ei johtoryhmän käsittelyn jälkeen edennyt valmisteluun. 

Aloitteen tila: aloite viedään kunnanhallitukselle tiedoksi. 


8.2.2018 Nuorten aloite nuorisotilan aukioloaikojen muuttamiseksi (HALL:39/2018)

Sodankyläläiset nuoret ehdottivat nuorisotilan aukioloaikojen lisäämistä. Aloitteen mukaan tällä hetkellä nuorisotila ei ole auki loma-aikoina eikä viikonloppuisin. Nuoret ehdottavat ,että esimerkiksi lauantaipäivinä nuorisotila voisi olla auki kello 14-22 ja loma aikoina kello 16-22. Aloitteen on allekirjoittanut melkein 300 nuorta. 

Aloitteen tila: aloite on siirretty valmisteluun vapaa-aikapäällikkö Arja Niemiselle ja käsitellään nuorten vaatimuksesta kunnanhallituksen kokouksessa 19.5.2018. 


19.3.2018 Kunnan omistaman alueen siistiminen pajukosta ja maisemointi (HALL:71/2018)

Aloitteessa pyydetään siistimään Vuonimatien 13 ja Varsitien 14 välinen kunnan omistama alue.

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun 3.4.2018 tekniselle toimialalle, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemungille.


23.3.2018 Vanhusneuvoston lausunto hyvinvointikertomuksesta (HALL:77/2018)

Vanhusneuvosto esittää, että vanhustyölle tulee olla nimettynä oma lääkäri aina. Sen lisäksi vanhusneuvosto kokee, että vanhustyössä tulee olla myös nimetty fysioterapeutti ja mahdollisuuksien mukaan myös toimintaterapeutti tai virikeohjaaja. Vanhusneuvosto esittää myös aloitteessaan, että Sodankylän kunnan hyvinvointikertomuksessa tulisi olla enemmän verrokkikuntia ja että kunnan huoltosuhdetta olisi pitänyt selvittää tarkemmin ja ymmärrettävästi. Vanhusneuvosto huomauttaa myös, että arvioissa tulee katsoa tarpeeksi kauas tulevaisuuteen, eikä pysyä vain nykyhetken arvioinnissa. 

Aloitteen tila: aloite on siirretty 14.5 perusturvajohtaja Kati Aikion ja hyvinvointikoordinaattori Minna Seppälän valmisteltavaksi. 


9.4.2018 Lapin kiipeilijät ry:n aloite Liikuntahallin kiipeilyseinän lisäosan rakentamisesta (HALL:82/2018)

Seura ehdottaa aloitteessaan, että Liikunhallille rakennettaisiin vaativamman tasoinen, toinen kiipeilyseinän, sillä sille on jätetty varaus Liikuntahallia rakennettaessa. Seura perustelee aloitettaan kiipeilyharrastajien määrän kasvulla, vaativamman seinän tarpeella, sekä mahdollisuudella järjestää tulevaisuudessa myös kiipeilykisoja. Seura aikoo etsiä projektiin myös yksityistä rahoitusta. 

Aloitteen tila: aloite on siirretty valmisteluun vapaa-aikapäällikkö Arja Niemiselle ja liikunnanohjaaja Jani Uusitalolle 14.5.2018. 

5.2.2018 Liikennturvallisuuden parantaminen Rajalantien risteyksessä (HALL:30/2018)

Keskustan Kitisen paikallisyhdistys ry esittää aloitteessa Sodankylän pohjoispuolelal olevan Rajalantien ja nelostien risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista risteysalueen valaisulla. Aloitteen mukaan risteysalue tarvitsee myös levennyksen / ohituskaistan turvallisuuden parantamiseksi. 

Aloitteen tila: Sodankylän kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion investointiosassa Rajalantien valaistuksen vuodelle 2020. 


28.5.2018 Lastentarhan opettajan palkka vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta (HALL:127/2018)

Aloitteessa vaaditaan, että kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtospimuksessa määritelty lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka nostetaan vastaamaan muiden korkeakoulutettujen ja vastuullisissa tehtävissä toimivien palkkoja. Aloitteessa vaaditaan lastentarhanopettajille 3000 euron tehtäväkohtaista palkkaa.  

Aloitteen tila: aloite on siirretty valmisteluun henkilöstö- ja viestintäpäällikö Katja Aikiolle sekä sivistysjohtaja Risto Varikselle. 


Sodankylän kunnan valtuustoaloitteet 2017-2018

2.2.2017 Senioriasuminen (HALL:27/2017)

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä on 2.2.2017 jättänyt seuraavan valtuustoaloiteen: ”Sodankylän kunnassa tutkitaan mahdollisuus rakentaa ryhmäkotimuotoisia senioriasuntoja suhteellisen hyväkuntoisille ikäihmisille, jotka tarvitsevat jonkin verran kotipalvelua yksilöllisen tarpeen mukaan. Rakentamisen sijaan kunta voisi luoda muutenkin edellytyksiä toiminnan käynnistämiselle. Asiakkaat voisivat olla pariskuntia tai yksinäisiä ikäihmisiä. Asumismuoto olisi palvelutalon ja kodin välimuoto. Tällainen asuminen poistaa asumiseen liittyvän yksinäisyyden tunteen ja sen voi lisätä kotona asumisen laatua sekä jatkuvuutta. Tämän tyyppinen asuminen voi olla kylissä vaihtoehto palveluasumisen sijaan. Metsävainion kaavoitettavalle alueelle on hyvinvointikeskuksen viereen suunniteltu senioriasuntoja, tässä olisi oivallinen tilaisuus selvittää ja edistää tätä asiaa.

Aloitteen tilanne: kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.8.2017, että selvitetään eri vaihtoehdot vanhusten asuimispalveluiden järjestämiseksi. Aloite on siirretty valmisteluun perusturvapalveluihin vs. perusturvajohtaja Kati Aikiolle. 


2.2.2017 50 prosentin alennus liikuntavuorojen käyttömaksuihin alle 18-vuotiaille järjestettävässä toiminnassa (HALL:27/2017)

Valtuutettu Riikka Karppinen (VIHR.) on tehnyt aloitteen 50 prosentin alennuksesta liikuntavuorojen käyttömaksuihin alle 18-vuotiaille järjestettävässä toiminnassa. Valtuutettu perustelee aloitettaan liikunnan terveysvaikutuksilla sekä nuorena aloitetun liikuntaharrastuksen hyödyillä. Käytäntö on jo voimassa useissa eteläsuomalaisissa kunnissa. Aloitteen mukaan kunta voi osoittaa arvostuksensa järjestöille ja keventää vanhemmille koituvia kustannuksia käyttömaksualennuksella.  

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistyspalveluihin vapaa-aikasihteerille Arja Niemiselle. 

 

2.2.2017 Lähiliikunta ja urheilupaikkojen rakentaminen (HALL27/2017)

Valtuustoaloitteessa viitataan Sodankylän kunnan ohjelmiin, joihin on kirjattu lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Aloitteessa ehdotetaan koirapuiston rakentamista, kevyenliikunteen sillan rakentamista Jeesiöjoen yli Pappilanniemestä, opasteiden lisäämistä kirkkopuistoon, sekä Kommattivaaran ulkoilualueen ympärivuotista kehittämistä. Kommatin alueelle aloitteessa esitetään tehtäväksi minigolfrata sekä kesäkahvila. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että kunta aloittaa selvityksen edellä mainittujen lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen rakentamiseksi, sillä ne elävöittäisivät ja parantaisivat paikkakunnan viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta.  

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun tekniselle toimialalle ja sivistyspalveluihin; sivistystoimenjohtaja Risto Varis ja tekninen johtaja Matias Yliriesto. 


2.2.2017 Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen selvittäminen ja julkistaminen (HALL:27/2017)

Aloitteen mukaan on tärkeää saada kuntalaisten tietoon, kuinka monta henkilötyövuotta ja veroeuroa on kunnalle kaivos- ja malminetsintätoiminnasta vuotuisesti tullut. Allekirjoittaneet esittävät, että kunta selvittää paikkakunnalle kaivostoiminnasta kertyneet taloudelliset hyödyt ja tuo ne julkisuuteen kuntalaisten tiedoksi. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun kehittämispalveluihin kehittämisjohtaja Jukka Lokalle. Samoja asioita selvitetään tällä hetkellä kehittämispalveluiden hankkeissa (REGINA- ja ABC-hankkeet) Yhteenveto kevään 2018 aikana. 


 31.5.2017 Kaupunki-nimityksen käyttöönotto Sodankylässä (HALL:118/2017)

Valtuutettu Pekka Heikkinen (KOK.) teki valtuustoaloitteen kaupunki-nimityksen käyttöönotosta Sodankylässä, aloitteen oli allekirjoittanut 11 valtuutettua. Aloitteessa oli pitkä lista perusteluita muutoksen tueksi. Kaupunki nimityksen käyttäminen vaikuttaisi hänen mukaansa positiivisesti Sodankylän imagoon: Sodankylä olisi pinta-alaltaan suurin ja pohjoisin Suomen kaupunki. Heikkisen mukaan Sodankylä täyttää myös ulkoisilta piirteiltään kaupungin vaatimukset ja usein mediakin kuulemma pitää Sodankylää jo kaupunkina.

Aloitteen tilanne: aloite valmisteltiin hallintopalveluissa syksyllä 2017 käyttäen kuntalaisia osallistavia menetelmiä. Kunnanhallitus esitti 31.10.2017 kokouksessaan, että Sodankylä ei ota käyttöön kaupunki-nimitystä. Kunnanvaltuusto päätti 9.11.2017 kokouksessaan (98§) äänin 20-7, ettei Sodankylä ota käyttöön kaupunki-nimitystä.


13.10.2017 Terveysneuvonnan lääkärintarkastusten saattaminen Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisiksi ja eri järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen (HALL:214/2017)

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Sodankylässä selvitetään yllämainitun asetuksen mukaisten lääkärintarkastusten kokonaisresurssitarve ja laaditaan suunnitelma, johon sitoutumalla ja jota toteuttamalla asiakkaina olevat lapset, koululaiset, opiskelijat ja perheet saavat tarvitsemansa asetuksen mukaiset lääkäripalvelut. Aloitteessa esitetään myös, että on selvitettävä mahdollisuus turvata terveysneuvonnan lääkäripalveluiden saatavuus mahdollisesta resurssipulasta huolimatta; järjestämällä ne joko ostopalveluna tai omana toimintana täydennettynä yksityisen palveluntuottajan palveluilla. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun perusturvapalveluihin vs. perusturvajohtaja Kati Aikiolle.


2.11.2017 Pysyvä näyttelytila Erkki Alajärven teoksille (HALL:232/2017)

Aloitteessa esitetään pysyvän näyttelytilan järjestämistä sodankyläläisen taitelija Erkki Alajärven teoksille. Aloitteen mukaan Alajärven teokset tulee asettaa sodankyläisten ja täällä vierailevien nähtäville ja tarjota teoksille pysyvät näyttelytila, jossa teoksiin, niiden taustoihin ja tekijän tarinaan voi tutustua paremmin. Aloitetta perustellaan paikallisen kulttuurin ja sen imagon vahvistamisella. Alajärven vertas on purettu syksyllä 2017, ja esimerkiksi verstaan irtaimistolle tarvitaan aloitteen mukaan uusi sijoituspaikka. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistystoimelle kulttuurisihteeri Merja Leinoselle


2.11.2017 Siirtyminen vaiheittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen (HALL:233/2017)

Aloitteessa ehdotetaan siirtymistä asteittaiseen varhaiskasvatukseen aloittaen esimerkiksi ikäryhmästä 5-6-vuotiaat tai tarjoamalla kaikille ikäryhmille maksutonta varhaiskasvatusta esimerkiksi 15 tuntia viikossa. Aloitetta perustellaan lasten tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen turvaamisella ja oppimisvalmiuksien turvaamisella riippumatta lapsen perhetaustoista. Aloitteen allekirjoittajien mukaan kaikilla lapsilla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, eivätkä varhaiskasvatuksen hoitomaksut saa olla sen esteenä. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistystoimelle varhaiskasvatuspäällikkö Ritva M. Ollilalle


19.12.2017 Terveyskeskusmaksujen ja terveyskeskuksen päivitysmaksujen poisto (HALL:270/2017)

Aloitteen tilanne: aloite on käsitelty perusturvalautakunnassa (§3) 12.1.2018 ja kunnahallituksessa (§31) 31.1.2018. Kunnanhallitus on hyväksynyt perusturvalautakunnan esityksen, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä vuoden 2019 talousarviovalmistelussa. Kunnahallitus totesi myös asian loppuun käsitellyksi. 


26.4.2018 Selvitetään mahdollisuus 500 euron vuosittaisen palkkion maksamiseen niille 16-29-vuotiaille sodankyläisille nuorille, jotka opiskelevat toisella paikkakunnalla mutta pysyvät kirjoilla Sodankylässä. (HALL101/2018)

Valtuutettu Riikka Karppinen teki aloitteen palkkion maksamisesta niille nuorille, jotka opiskelujensakin ajan säilyttävät kirjansa Sodankylässä. Aloitetettaan hän perustelee seuraavasti: palkkio kannustaisi nuoria säilymään kuntalaisina, tasapainottaisi kunnan väestörakennetta ja vahivistaisi nuorten siteitä omaan kotikuntaansa ja parhaimmillaan edistäisi nuorten palaamista kotikuntaansa heidän valmistuttuaan opinnoista. Käytäntö on ollut käytössä muissa kunnissa. 

Aloitteen tila: aloite on lähetetty 14.5.2018 valmisteluun hallintopalveluihin vs. talous- ja hallintojohtaja Antti Jämsenille, sekä taloussuunnittelija Tuija Salmiselle. 


6.9.2018 8000 euron määräraha vanhusten kulttuuripalveluiden järjestämiseen vanhainkodeissa  (HALL:197/2018) 

Vihreiden valtuustoryhmä esittää vanhustenkulttuuripalveluiden tukemiseen 8000 euron määrärahaa, jonka avulla mahdollistettaisiin vanhainkodeissa tarjottava kulttuuritarjonta ja parannettaisiin asukkaiden viihtyvyyttä. 

Aloitteen tila: aloite on valmistelussa kulttuurisihteeri Merja Leinosella ja vanhustyönjohtaja Inga Mukulla. 


6.9.2018 Esitys Arctic Smartness Village Leader -hankkeen hyväksymiseksi (HALL:186/2018)

Valtuustoaloite yhteistyön jatkamiseksi ASV Arctis Smart Village Oy:n kanssa ja leader-hankkeen hakemisesta valtuustoaloitteessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 10 valtuutettua. 

Aloitteen tila: Kunnanhallitus päätti äänin 20.11.2018 kokouksessaan, että ei se ei lähde mukaan Arctic Smart  Village – Älykylä – hankkeeseen.


6.9.2018 valtuustoaloite puhtaamman sisäilman tavoittelemiseksi Sodankylän kunnan julkisissa rakennuksissa (HALL:185/2018)

Valtuustoaloite puhtaamman sisäilman tavoittelemiseksi Sodankylän kunnan julkisissa rakennuksissa. Aloitteessa esitetään että Sodankylän kunta ottaa jokaiseen julkiseen uudisrakennuskohteeseen tarjouksen myös puurakenteisesta vaihtoehdosta ja, että kunta ei hyväksy tulevaisuudessa liimattavia muovimattoja lattiamateriaaliksi mihinkään julkisiin rakennuksiin. Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuutettua. 

Aloitteen tila: Aloite on siirretty käsittelyyn tekninen johtaja Matias Yliriestolle. 


4.10.2018 valtuustoaloite kunnan varoilla tapahtuvan alkoholitarjoilun kieltämisestä kunnanvaltuutetuille järjestettävien koulutus- ja kokoustilaisuuksien yhteydessä (HALL:2018/2018)

Kristillisdemokraatti Sari Aikion aloite. Aloitteen mukaan valtuutettujen tulee näyttää esimerkkiä raittiimpien elämäntapoihin siirtymisen puolesta ja näin edistää terveellisiä elämäntapoja ja tukea alkoholiongelmien parissa kamppailevien tilannetta. 

Aloitteen tila: aloita on siirretty valmisteluun talous- ja hallintojohtaja Antti Jämsenille. 


4.10.2018 Valtuustoaloite Vuotson vanhan terveystalon purkamiseksi (HALL:213/2018) 

Vihreiden valtuustoryhmän aloite Vuotson vanhan terveystalon purkamiseksi. Aloitteen mukaan terveystalo rumentaa maisemaa ja sekä itse rakennus, että rakennuksen ympäristö on pahoin rapistunut. 

Aloitteen tila: aloite on siirretty valmisteluun tekninen johtaja Matias Yliriestolle. 


Päivitetty: 21.12.2018 14:00

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found