Lastensuojelu

​Lastensuojelun tavoitteena on, että jokainen lapsi tai nuori tuntisi olevansa turvassa ja arvokas. Lastensuojelun tehtävä on auttaa, rohkaista ja tuoda turvaa lapsille ja nuorille, joiden elämä ei mennytkään niin kuin sen olisi pitänyt. Perhesosiaalityön palvelut ovat aina ensisijaisia, jos ne ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset tuen tarpeeseen nähden.

Lastensuojelun sosiaalityö

Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin. Tuemme lapsia ja vanhempia suotuisan kasvu-ympäristön luomisessa yhdessä heidän kanssaan. Tuella tarkoitetaan tarpeenmukaisten, lapsen edun mukaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämistä perheelle.

 • Kun huoli herää

  Lastensuojeluasia voi tulla vireille asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojelulaissa (25 §) on määritelty työntekijät ja viranomaiset, joilla on ilmoitusvelvollisuus. Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvin-voinnista. Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun perheessä on esimerkiksi

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • kaltoinkohtelua tai väkivaltaa
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai kokeilua
  • muita kriisejä

  Kiireellinen lastensuojeluilmoitus tehdään sosiaalipäivystykseen, jolloin sosiaalityöntekijä arvioi tuen tarpeen välittömästi. Ei-kiireellinen asia otetaan käsittelyyn 7 arkipäivän kuluessa. Tutkimme yhdessä perheen kanssa mm. perheen arjen sujumista, perheen vuorovaikutusta ja läheisverkoston roolia. Aikaa tähän palvelutarpeen arvion tekemiseen on enintään kolme kuukautta. Meillä on verkostomainen työtapa, jolloin yhdessä perheen kanssa mietimme, ketä muita pyydämme selvityksen tekoon.

 • Mitä yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen

  Lapsi tulee lastensuojelun asiakkaaksi, kun palvelutarpeen arvion aikana on todettu lastensuojelun tarve tai lastensuojelu-ilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen lapsi tarvitsee kiireellistä lastensuojelun tukea. Lapsi saa hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän. Autamme lasta ja perhettä sosiaalityön keinoin, yhteisesti sovittujen tavoitteiden suuntaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimina voidaan lapselle ja hänen perheelleen tarjota esimerkiksi:

  • tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta, tukiperhe tai –henkilö
  • lapsiperheiden kotipalvelua (lastensuojelussa perheelle maksuton palvelu)
  • taloudellista tukea esim. harrastuksiin
  • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita

  Laadimme yhteistyössä perheen ja mahdollisesti muiden auttavien tahojen kanssa asiakassuunnitelman, johon kirjaamme mm. tavoitteet ja keinot, ketä työskentelyyn osallistuu ja missä ajassa pyrimme tavoitteisiin. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää tukea. Tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Joskus tarvitaan lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi ja kuntouttamiseksi sijoitus avohuollon tukitoimena kodin ulkopuolelle.

  Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään perheen kanssa lapsen asuessa kotona. Viimesijaisena vaihtoehtona lapsi voidaan ottaa huostaan ja etsiä hänelle paikka toisessa perheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa, ts. lapsi menee sijaishuoltoon. Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapselle tai nuorelle on järjestettävä jälkihuolto. Laadimme yhteistyössä perheen kanssa asiakassuunnitelman kodin ulkopuolella asuville ja jälkihuollon palveluihin oikeutetuille lapsille, nuorille ja vanhemmille.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
p. 040 827 9145
p. 040 154 9366

Ajanvaraus arkisin 
klo 9-11.30
p. 0400 694 024