Valinnanvapaus

​Hoitopaikan valinta

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan kunnasta Suomessa. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskes-kukselle/terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Man-ner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoi-toon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Valinta koskee seuraavia palveluja kokonaisuudessaan eli ei voi valita yhtä palvelua toisesta ja tois-ta palvelua jostain muusta terveyskeskuksesta.

 • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)
 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seuran-nan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Reseptien uusinnat
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotar-vikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • Lyhytaikainen laitoshoito

Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työ-terveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asi-akkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelu-paikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kelan matkakor-vaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada.

Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoi-tuksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä.


Päivitetty: 5.4.2019 14:14

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found