Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisen elämäntilanteen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat vanhemmat. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnista Kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta lomakkeella T01, sähköisesti Kelan Asiointipalvelussa tai suullisesti.  Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäivät kuntien tehtäväksi.

Ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotukipäätöksen tekemistä asiakkaan on haettava Kelasta päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai sosiaalitoimistosta saatavalla lomakkeella. Asiakas voi hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea myös perustoimeentulotuen yhteydessä Kelasta. Näissä tilanteissa Kela tekee ensin perustoimeentulotuen päätöksen haetulta ajalta, jonka jälkeen siirtää hakemuksen viipymättä kunnalle.

Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa tai perustoimeentulotuen myöntämisen osalta Kelan virkailijan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Sodankylässä asiakkaalla on mahdollisuus saada puhelinyhteys tai henkilökohtainen yhteys sosiaalityöntekijään jokaisena arkipäivänä sosiaalityön päivystyksessä klo 9-11 puh. 0400 694 024.

Päivitetty: 12.6.2020 14:50

 Ajankohtaista

No content found

 Asioi verkossa

 Yhteystiedot

Sosiaalityön ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus arkisin klo 08.00-16.00:
p. 040 726 6965

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän kunta
Sosiaalitoimisto, PL 60
99601 Sodankylä

Toimistosihteeri
Raija Sipola
p. 040 839 5369
näytä sijainti kartalla

No content found