Asiakkaan/potilaan tuki ja oikeudet

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja eettisesti hyvään palveluun ja hoitoon. Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuolto- ja erityislaeissa palveluttain.

Henkilökunnan lisäksi potilaita auttavat Merikarotos- potilas- ja sosiaaliasiamiehet. Tietosuojavastaava neuvoo tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Potilaan toipumista ja selviytymistä hoidon jälkeisessä arjessa tukevat usein kuntoutuksen ammattilaiset.

Tärkeimmät asiakkaan ja potilaan asemaan liittyvät lait ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä henkilötietolaki. Jos potilaalle aiheutuu vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvahinkolaki.

Asiakas- ja potilasrekisteri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- japotilastietojärjestelmät sekä asiakas- ja potilaskertomukset muodostavat asiakas- ja potilasrekisterit, joiden tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisterien tietoja saavat käyttää vain asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon osallistuvat työntekijät. Käytännöstä voidaan poiketa ainoastaan asiakkaan/potilaan erillisellä luvalla tai lain perusteella. Reksiterien vastuuhenkilöt on sosiaalityön johtaja/johtava lääkäri/vanhustyön johtaja. Asiakas/potilas voi pyytää kaikki itseään koskevat tiedot lähettämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen.

Muistutukset ja kantelut

Palveluunsa/hoitoonsa tai näihin liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla/potilaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään terveyspalveluiden johtavalle lääkärille/sosiaalityön johtajalle/vanhustyön johtalle ja kantelu vapaamuotoisesti aluehallintoviraston johtavalle lääkärille. Sosiaali- ja potilasasiamiehet neuvovat asiakkaita/potilaita ja heidän omaisiaan muistutuksen tai kantelun tekemisessä.

Potilasvahingot

Jos tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuu potilaalle vahinkoa, hän voi olla oikeutettu potilasvahinko- tai vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen. Valitusmenettelyssä neuvoo potilasasiamies.
 


Päivitetty: 26.8.2020 17:31

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found