Asiakas-/potilastietojen käsittely

Asiakas-/potilasasiakirjoilla tarkoitetaan asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan/potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Laissa asiakas-/potilasasiakirjatiedot luokitellaan arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tietojen käsittelyn peruste on palvelun/hoidon toteuttamiseen liittyvän työtehtävän palvelu/hoito.

Palvelu-/hoitosuhde

Asikas-/potilastietojen käsittely edellyttää asiakkaan/potilaan roolin syntymistä ja aktiivista palvelu-/hoitosuhdetta. Palvelu-/hoitosuhde syntyy asiakkaan/potilaan ja häntä palvelevan/hoitavan välille. Asiakas-/potilastietojen käsittely on sallittu myös tilanteissa, joissa valvova viranomainen pyytää lain perusteella selvitystä asiakkaan/potilaan palvelusta/hoidosta.

Palvelusuhde ja käyttöoikeudet

Asikas-/potilastietojen käsittely edellyttää, että henkilöllä on voimassa oleva palvelusuhde sosiaali- tai terveyspalveluissa ja esimies on arvioinut, että työtehtävien hoitaminen edellyttää käyttöoikeuksia asiakas-/potilastietojärjestelmään. Asiakas-/potilastietojärjestelmään on määritelty työrooliin perustuville käyttäjäryhmille erilaisia käyttöoikeuksia. Asiakas-/potilastietoja on laillista käsitellä ainoastaan työtehtävän hoitamiseksi. Käyttäjätunnuksien luovutuksen yhteydessä työntekijän on sitouduttava noudattamaan Sodankylän kunnan  tietosuojaperiaatteita.

Asiakas-/potilastietojen käsittely palvelun/hoidon aikana

Asiakas-/potilastietoja käsittelevät asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietoja käsitellään myös erikseen määritellyissä maksutapahtuma- ja tietojenkäsittelytehtävissä. Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävä huomioon ottaen on tarpeellista.

Asiakas-/potilasasiakirjojen tehtävänä on edistää palvelun/hoidon jatkuvuutta. Asiakkaan/potilaan palveluun/hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut palveluun/hoitoon osallistuvat henkilöt tekevät asiakkaan/potilaan palvelusta/hoidosta asiakas-/potilasasiakirjamerkintöjä sähköiseen asiakas-/potilastietojärjestelmään. Merkinnät tehdään jokaisesta käynnistä sekä potilaan osalta osastohoitojaksosta. Lisäksi osastohoidossa tehdään erillinen hoitojaksokohtainen potilasasiakirja, johon työvuoroittain tehdään merkinnät potilaan tilasta, seurannasta ja hoitotoimista.

Asiakas-/potilasasiakirjoihin merkitään käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen kirjaamaan palvelun/hoidon kannalta tarpeelliset tiedot asiakirjoihin siinäkin tapauksessa, että asiakas/potilas kieltäisi niiden merkitsemisen.

Asiakasta/potilasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus, hyväksikäyttökielto sekä käyttötarkoitussidonnaisuus.


Päivitetty: 14.2.2019 13:34

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found