Kotiäänestys aluevaaleissa 2022

Kuka saa äänestää kotiäänestyksessä? 

Vaalilain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos ko. kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 
 

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti (os. PL 60, 99601 Sodankylä) tai puhelimitse puh. 040 548 1674 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Kotiäänestyslomake löytyy tältä sivulta Tiedostot-otsikon alta sekä suoraan tästä: Kotiäänestyslomake.
 

Äänioikeutetun on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa. 
 

Ilmoituksessa on mainittava: 

1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot; 

2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ilmoituksessa ei tarvitse mainita, mikä syy aiheuttaa rajoittuneen kyvyn liikkua tai toimia 

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä vaalilain 54 §:ssä tarkoitettu henkilö; 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä. 

sekä 

4) vaalilain 46 §:n 3 momentissa tarkoitetun kotiäänestäjän omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta, jos myös omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksessä. 

Milloin ja miten kotiäänestys toimitetaan? 

Kotiäänestys toimitetaan aluevaalien osalta ennakkoäänestysaikana ke-ti 12.-18.1.2022. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman pian kotiäänestykseen ilmoittautumisen päätyttyä. 
 

Miten kotiäänestys toimitetaan? 

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Äänestäjällä on oikeus käyttää vaalitoimituksessa avustajaa, joka voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö. 

Äänestystoimitus tapahtuu siten, että äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun selkeästi ja niin, että vaalisalaisuus säilyy ja sulkee leimatun äänestyslipun vaalikuoreen. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Tämän jälkeen vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Lopuksi lähetekirje ja siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan keltaiseen lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle. 


Päivitetty: 9.12.2021 14:44