Seuraa kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyä

​Kuntalain 23 §:n  mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Sodankylän kunnan hallintosäännön 111 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Sodankylän kunnan kuntalaisaloitteet 2017-2018

8.2.2017 Porttipahtaan kehittäminen virkistyskalastukseen (HALL28/2017) 

Kuntalaisaloitteen tekijän mukaan nykyiset vaunupaikat eivät ole nykyaikaisia ja aloitteessa ehdotetaan kala-sataman alueen kunnostamistyön aloittamista virkistyskalastuksen näkökulmasta. Aloitteen tekijän mukaan kala-sataman alue vaatii maanmuokkausta ja yleistä siistimistä, kuten pajukoiden raivaamista ja alueen puhdistamista. Aloitteessa ehdotetaan myös pesutilojen, saunan ja kalankäsittelypaikan tekemistä virkistyskalastajille. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun maaseutu- ja lomituspalveluihin. 


9.2.2017 Pyörätien tekeminen pysäkiltä (HALL:29/2017) 

Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan, että tehdään pyörätie tai levennetään tien piennarta huomattavasti pohjoisesta tultaessa, ensimmäisellä taajamassa olevalta bussipysäkiltä (Neste Alatalon kohdalla). Aloitteen tekijä perustelee toimenpidettä sillä, että pysäkin käyttö on huomattavan suurta ja kunnollisen pientareen tai jalkakäytävän puuttuessa on pysäkiltä poistuminen turvatonta. Ongelma korostuu talvisin, kun lumet kaventavat tie osuutta entisestään. 

Aloitteen tilanne: Johtoryhmän kokouksessa 20.3.2017 todettiin, että turvallisuutta on parannettu leventämällä piennar tietyön yhteydessä.


28.3.2017 Katupölyn siivoaminen keväisin (HALL:65/2017)

Kuntalaisaloitteessa aloitetta perustellaan seuraavasti: kaupunkien ja kuntien tehtävä on huolehtia ilmanlaadun mittaamisesta ja katupölyn siivouksesta. Hyvät käytännöt pohjautuvat avoimesti jaettuun tietoon ja arjen toimintaan, miten ilmanlaatua seurataan ja siihen vaikutetaan katupölyn ollessa voimakasta. Sillä katupöly voi olla hengenvaarallista keuhkokuumetta sairastaville ja hengityselinsairaille, joilla on astma tai keuhkoahtaumatauti. Kaupunkien ja kuntien tehtävä on huolehtia ilmanlaadun mittaamisesta ja katupölyn siivouksesta. Kunnat voivat varautua järjestämään tehokkaan katujenpesuoperaation kun yöpakkaset ovat ohitse. Koska katupöly on ilmanlaatuongelma.

Aloitteen tilanne: johtoryhmän kokouksessa 3.4.2017 todettiin, että katupöly siivotaan vuosittain ja aloitteen tekijälle informoidaan asiasta. 


30.8.2017 Jeesiön rantaväylää jatkettava kohti varuskuntaa (HALL:190/2017) 


Aloitteessa ehdotetaan Jeesiöjoen pohjoisrannalla kulkevan kaavaan merkityn rantareitin/ulkoilureitin jatkamista kohti varuskuntaa vuonna 2018. Reitti päättyy tällä hetkellä Aleksanteri Kenan koululle. Aloitetta perustellaan seuraavasti: Jeesiöjoen alueen Aleksanteri Kenan koululle K-Supermarket Sodankylältä tuleva kävelyreitti on varsin suosittu,Pappilanniemen tavoin. Alueella on paljon rivitalo- ja omakotitalo-asutusta. Kaavaan merkityt ulkoilureitit palvelevat kuntalaisten hyvinvointia ja kannustavat liikkumaan. Vesialueiden tulisi olla kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Kaavaan merkitty ulkoilureitti/silta joen yli Paarmantien kohdalla palvelisi myös joen eteläpuolen asukkaita sekä tulevan hyvinvointikeskuksen asiakkaita. Koulumatkat lyhenevät sillan ansiosta Pietarinkankaalta joen eteläpuolelta.

Aloitteen tilanne: aloite on käsitelty. Aloitteen tekijälle on vastattu 22.11.2017. Maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen on valmistellut asiaa ja toteaa vastauksessaan aloitteen tekijälle, että reittiä ei ole mahdollista jatkaa hänen esittämänsä suunnitelman mukaisesti, sillä Kirkonkylän yleiskaavassa rantareitti on esitetty päättyväksi Aleksanteri Kenan koululle ja jatkuvan siitä Rissasenperän asuinalueiden välistä varuskunnan suuntaan. Uuden reitin tarkoituksena olisi palvella kuntalaisia erityisesti talviaikaan hiihtokäytössä, jolloin koulujen oppilaat ja muut reitin käyttäjät pääsivät reittiä pitkin varuskuntaan. Yleiskaavassa esitetty ulkoilureitti huomioiden, ei reittiä siis voida jatkaa rantaa mukaillen, vaan reitin sijoittuminen tulisi suunnitella asuinalueen läpi. Reitin suunnittelu on arvioitu käynnistettävän vuonna 2018.  


21.12.2017 Kalastuslaituri vammaisille Kitisen rannalle (HALL:277/2017) 

Aloitteen tilanne: aloite siirrettiin valmisteluun tekniselle toimialalle, tilapalveluun 8.1.2018 johtoryhmän kokouksessa.


12.01.2018 Uusi ampumapaikka Kommatin hiihtostadionille (HALL:12/2018) 

Aloitteen tilanne: aloite siirrettiin valmisteluun sivistyspalveluihin vapaa-aikasihteeri Arja Niemiselle 22.1.2018 johtoryhmän kokouksessa.


Sodankylän kunnan valtuustoaloitteet 2017-2018

2.2.2017 Senioriasuminen (HALL:27/2017)

 Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä on 2.2.2017 jättänyt seuraavan valtuustoaloiteen: ”Sodankylän kunnassa tutkitaan mahdollisuus rakentaa ryhmäkotimuotoisia senioriasuntoja suhteellisen hyväkuntoisille ikäihmisille, jotka tarvitsevat jonkin verran kotipalvelua yksilöllisen tarpeen mukaan. Rakentamisen sijaan kunta voisi luoda muutenkin edellytyksiä toiminnan käynnistämiselle. Asiakkaat voisivat olla pariskuntia tai yksinäisiä ikäihmisiä. Asumismuoto olisi palvelutalon ja kodin välimuoto. Tällainen asuminen poistaa asumiseen liittyvän yksinäisyyden tunteen ja sen voi lisätä kotona asumisen laatua sekä jatkuvuutta. Tämän tyyppinen asuminen voi olla kylissä vaihtoehto palveluasumisen sijaan. Metsävainion kaavoitettavalle alueelle on hyvinvointikeskuksen viereen suunniteltu senioriasuntoja, tässä olisi oivallinen tilaisuus selvittää ja edistää tätä asiaa.

Aloitteen tilanne: kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.8.2017, että selvitetään eri vaihtoehdot vanhusten asuimispalveluiden järjestämiseksi. Aloite on siirretty valmisteluun perusturvapalveluihin vs. perusturvajohtaja Kati Aikiolle. 


2.2.2017 50 prosentin alennus liikuntavuorojen käyttömaksuihin alle 18-vuotiaille järjestettävässä toiminnassa (HALL:27/2017)

Valtuutettu Riikka Karppinen (VIHR.) on tehnyt aloitteen 50 prosentin alennuksesta liikuntavuorojen käyttömaksuihin alle 18-vuotiaille järjestettävässä toiminnassa. Valtuutettu perustelee aloitettaan liikunnan terveysvaikutuksilla sekä nuorena aloitetun liikuntaharrastuksen hyödyillä. Käytäntö on jo voimassa useissa eteläsuomalaisissa kunnissa. Aloitteen mukaan kunta voi osoittaa arvostuksensa järjestöille ja keventää vanhemmille koituvia kustannuksia käyttömaksualennuksella.  

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistyspalveluihin vapaa-aikasihteerille Arja Niemiselle. 

 

2.2.2017 Lähiliikunta ja urheilupaikkojen rakentaminen (HALL27/2017)

Valtuustoaloitteessa viitataan Sodankylän kunnan ohjelmiin, joihin on kirjattu lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Aloitteessa ehdotetaan koirapuiston rakentamista, kevyenliikunteen sillan rakentamista Jeesiöjoen yli Pappilanniemestä, opasteiden lisäämistä kirkkopuistoon, sekä Kommattivaaran ulkoilualueen ympärivuotista kehittämistä. Kommatin alueelle aloitteessa esitetään tehtäväksi minigolfrata sekä kesäkahvila. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että kunta aloittaa selvityksen edellä mainittujen lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen rakentamiseksi, sillä ne elävöittäisivät ja parantaisivat paikkakunnan viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta.  

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun tekniselle toimialalle ja sivistyspalveluihin; sivistystoimenjohtaja Risto Varis ja tekninen johtaja Matias Yliriesto. 


2.2.2017 Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen selvittäminen ja julkistaminen (HALL:27/2017)

Aloitteen mukaan on tärkeää saada kuntalaisten tietoon, kuinka monta henkilötyövuotta ja veroeuroa on kunnalle kaivos- ja malminetsintätoiminnasta vuotuisesti tullut. Allekirjoittaneet esittävät, että kunta selvittää paikkakunnalle kaivostoiminnasta kertyneet taloudelliset hyödyt ja tuo ne julkisuuteen kuntalaisten tiedoksi. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun kehittämispalveluihin kehittämisjohtaja Jukka Lokalle. Samoja asioita selvitetään tällä hetkellä kehittämispalveluiden hankkeissa (REGINA- ja ABC-hankkeet) Yhteenveto kevään 2018 aikana. 


 31.5.2017 Kaupunki-nimityksen käyttöönotto Sodankylässä (HALL:118/2017)

Valtuutettu Pekka Heikkinen (KOK.) teki valtuustoaloitteen kaupunki-nimityksen käyttöönotosta Sodankylässä, aloitteen oli allekirjoittanut 11 valtuutettua. Aloitteessa oli pitkä lista perusteluita muutoksen tueksi. Kaupunki nimityksen käyttäminen vaikuttaisi hänen mukaansa positiivisesti Sodankylän imagoon: Sodankylä olisi pinta-alaltaan suurin ja pohjoisin Suomen kaupunki. Heikkisen mukaan Sodankylä täyttää myös ulkoisilta piirteiltään kaupungin vaatimukset ja usein mediakin kuulemma pitää Sodankylää jo kaupunkina.

Aloitteen tilanne: aloite valmisteltiin hallintopalveluissa syksyllä 2017 käyttäen kuntalaisia osallistavia menetelmiä. Kunnanhallitus esitti 31.10.2017 kokouksessaan, että Sodankylä ei ota käyttöön kaupunki-nimitystä. Kunnanvaltuusto päätti 9.11.2017 kokouksessaan (98§) äänin 20-7, ettei Sodankylä ota käyttöön kaupunki-nimitystä.


13.10.2017 Terveysneuvonnan lääkärintarkastusten saattaminen Valtioneuvoston asetuksen 380/2009 mukaisiksi ja eri järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen (HALL:214/2017)

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Sodankylässä selvitetään yllämainitun asetuksen mukaisten lääkärintarkastusten kokonaisresurssitarve ja laaditaan suunnitelma, johon sitoutumalla ja jota toteuttamalla asiakkaina olevat lapset, koululaiset, opiskelijat ja perheet saavat tarvitsemansa asetuksen mukaiset lääkäripalvelut. Aloitteessa esitetään myös, että on selvitettävä mahdollisuus turvata terveysneuvonnan lääkäripalveluiden saatavuus mahdollisesta resurssipulasta huolimatta; järjestämällä ne joko ostopalveluna tai omana toimintana täydennettynä yksityisen palveluntuottajan palveluilla. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun perusturvapalveluihin vs. perusturvajohtaja Kati Aikiolle.


2.11.2017 Pysyvä näyttelytila Erkki Alajärven teoksille (HALL:232/2017)

Aloitteessa esitetään pysyvän näyttelytilan järjestämistä sodankyläläisen taitelija Erkki Alajärven teoksille. Aloitteen mukaan Alajärven teokset tulee asettaa sodankyläisten ja täällä vierailevien nähtäville ja tarjota teoksille pysyvät näyttelytila, jossa teoksiin, niiden taustoihin ja tekijän tarinaan voi tutustua paremmin. Aloitetta perustellaan paikallisen kulttuurin ja sen imagon vahvistamisella. Alajärven vertas on purettu syksyllä 2017, ja esimerkiksi verstaan irtaimistolle tarvitaan aloitteen mukaan uusi sijoituspaikka. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistystoimelle kulttuurisihteeri Merja Leinoselle


2.11.2017 Siirtyminen vaiheittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen (HALL:233/2017)

Aloitteessa ehdotetaan siirtymistä asteittaiseen varhaiskasvatukseen aloittaen esimerkiksi ikäryhmästä 5-6-vuotiaat tai tarjoamalla kaikille ikäryhmille maksutonta varhaiskasvatusta esimerkiksi 15 tuntia viikossa. Aloitetta perustellaan lasten tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen turvaamisella ja oppimisvalmiuksien turvaamisella riippumatta lapsen perhetaustoista. Aloitteen allekirjoittajien mukaan kaikilla lapsilla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, eivätkä varhaiskasvatuksen hoitomaksut saa olla sen esteenä. 

Aloitteen tilanne: aloite on siirretty valmisteluun sivistystoimelle varhaiskasvatuspäällikkö Ritva M. Ollilalle


19.12.2017 Terveyskeskusmaksujen ja terveyskeskuksen päivitysmaksujen poisto (HALL:270/2017)

Aloitteen tilanne: aloite on käsitelty perusturvalautakunnassa (§3) 12.1.2018 ja kunnahallituksessa (§31) 31.1.2018. Kunnanhallitus on hyväksynyt perusturvalautakunnan esityksen, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä vuoden 2019 talousarviovalmistelussa. Kunnahallitus totesi myös asian loppuun käsitellyksi.  Päivitetty: 8.2.2018 14:45

Tiedostot

No content found