Yleistietoa kaupunki-nimityksen käyttöönotosta osa 2.

Viime viikolla Sompiossa ja kotisivuilla pureuduttiin mahdollisen kaupunki-nimityksen käyttöönoton vaikutuksiin. Nimityksen käyttöönoton vaikutukset ovat puhuttaneet menneellä viikolla myös sosiaalisessa mediassa. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä onkin ollut, kuinka vaikutuksia voitaisiin arvioida mahdollisimman laajasti? Kuinka voisimme ennen nimityksen mahdollista käyttöönottoa saada selville, kuinka se tulisi vaikuttamaan Sodankylän asemaan ja sodankyläläisiin? Varmoja vastauksia emme voi saada mitenkään. Kunnat ovat yksilöllisiä ja nimityksen mahdollinen käyttöönotto voi vaikuttaa eri tavoilla. Valtuutettujen, virkamiesten ja kuntalaisten suhtautuminen vaikuttavat siihen saataisiinko nimityksen käyttöönotosta kaikki mahdollinen hyöty irti. Suomessakin on sekä hyviä, että huonoja esimerkkejä kaupunki-nimityksen käyttöönoton vaikutuksista. Ylöjärven kaupunki on kokenut nimityksen käyttöönoton vaikuttavan positiivisesti kunnan rakenteeseen ja kuntatalouteen, Haapavesi ei kokenut nimityksen muuttavan varsinaisesti mitään.

Verot ja virkamiesten palkat eivät nouse – kustannuksia tulee graafisen ilmeen uudistamisesta

Kaupunki-nimityksen käyttöönoton kulut kiinnostavat tietysti kuntalaisia. Nimityksen mahdollinen käyttöönotto ei muuta kunnan oikeudellista tai hallinnollista asemaa. Nimityksen käyttöönotto ei myöskään nosta kunnan virkamiesten palkkoja. Kuntatyönantajien tutkijan Mika Juutisen mukaan isot palkkaerot kaupungin- ja kunnanjohtajien välillä johtuvat kuntien asukasmääristä. Kaupunginjohtajat nostavat yleensä suurempaa palkkaa, sillä isoissa kaupungeissa on lisäksi hallittavana laajempi konserninrakenne, mikä vaatii kaupunginjohtajalta enemmän. Itse nimityksen käyttöönotto ei siis suoraan nosta kunnanjohtajan tai muidenkaan virkamiesten palkkaa. Kunnassa kannettavat verot eivät myöskään nouse nimityksen käyttöönoton johdosta. Kuntien tulot muodostuvat suorista verotuloista, käyttötalouden valtionosuuksista, toimintatuotoista, lainanotosta ja muista tuloista. Kunnat päättävät itse vuosittain kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttiensa tasot. Kaupunki-nimityksen käyttöönotto ei siis suoraan nosta kunnallis- tai kiinteistöveroprosenttia. Asiakasmaksut eivät myöskään nouse mahdollisen nimityksen käyttöön oton johdosta.

Nimityksen käyttöönoton jälkeen kunnan graafinen ilme olisi uudistettava. Graafisella ilmeellä tarkoitetaan kunnan visuaalista ilmettä, jota käytetään sekä ulkoisessa, että sisäisessä viestinnässä. Graafinen ilme näkyy esimerkiksi Sodankylän kunnan kotisivuilla. Graafisen ilmeen uudistaminen tuo kustannuksia. Sodankylän kunnan graafista ilmettä on alettu jo pikku hiljaa päivittämään, huolimatta siitä, tullaanko kaupunki-nimitystä ottamaan käyttöön. Kaupunki-nimityksen käyttöönotto ei siis toisi varsinaisia lisäkustannuksia, vaan aikaistaisi graafisen ilmeen toteutusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Asuminen ja liikenne

Taajama-alueen elinvoimaisuus nähdään yleisesti yhtenä edellytyksenä kaupungistumiselle. Taajama-asteen elinvoimaisuutta mitataan taajamaprosentilla, joka kertoo sen kuinka moni kuntalainen asuu keskustaajamassa prosentuaalisesti. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kunta on kaupunki, jos noin 90% sen asukkaista asuu taajamissa. Sodankylän taajamaprosentti on keskivertoa alhaisempi: 61,2%. Muiden pienten kaupunkien taajama-asteet vaihtelevat paljon, esimerkiksi Kaskisella taajamassa asuu 99,4% väestöstä, mutta Pyhäjärvellä vain 54,3%. Sodankylässä asuminen on levinnyt laajalle koko kuntaan ja keskittynyt omakotitaloasumiseen. Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus on 86,2 kaikista asuntokunnista. Koko maassa rivi- ja pientaloissa asuu 39,7% väestöstä. Omakotitaloasuminen on yksi tyypillisistä kuntapiirteistä. Sodankylän taajama-aste on kuitenkin hienoisesti noussut viime vuosina. Jos Sodankylässä asuminen kehittyy valtakunnallisen trendin mukaan, voidaan olettaa, että tulevaisuudessa kuntalaiset tulevat keskittymään vielä tiiviimmin taajama-alueelle.

Sodankylän joukkoliikenneratkaisut eivät täytä kaupunkimaisen kunnan piirteitä tällä hetkellä. Liikennetiheyttä tulisi kehittää rutkasti, jotta kunta olisi saavutettavissa paremmin. Kaupunkiliikenteen asiantuntija Kalle Vaismaa WSP Finlandilta kuitenkin muistuttaa, että joukkoliikennettä ei voi olla siellä missä ei ole joukkoja. Sodankylän saavutettavuutta eri kulkuneuvoin tulisi parantaa, mutta mahdollisuuksien luominen on vaikeaa, jos kulkijoita ei ole tarpeeksi. Sodankylän sijainti keskellä Lappia on kuitenkin otollinen paikka olla myös julkisen liikenteen keskus.

Miksi kaupungiksi juuri nyt?

Ajallisesti mahdollisen kaupunki-nimityksen käyttöönotto on luontevassa kohdassa, sillä uutta kuntastrategiaa on alettu valmistella virkamiestyönä. Jos kaupunki-nimitys päätetään ottaa käyttöön, voidaan kuntastrategian laatimistyössä ottaa huomioon kaupunki-nimityksen vaatimukset. Strategisesti kaupunki-nimityksellä on erilainen arvo. Kaupunki kertoo tietynlaisesti, vireästä taajamasta, josta kuntalaiset löytävät tarvitsemansa palvelut. Kaupungistumisen toivotaan myös yhdenmukaistavan kansainvälisiä termejä. Haapavedon entisen kunnanjohtajan Pentti Silvolan mukaan kaupunki-nimitys tunnetaan ulkomaanyhteyksissä paremmin kuin kunta-nimitys. Kansainvälisissä yhteydenotoissa kuntanimike herättää hänen mukaansa ihmetystä ja väärinkäsityksiä.

Kaupungistumisen toivotaan kehittävän kunnan statusta. Sodankylän elinkeinokoordinaattori Mika Uusitalon mukaan esimerkiksi asunto- ja rakennustuotanto sekä yritysten tulo alueelle lähtisi paremmin kasvuun, jos Sodankylä olisi kaupunki eikä kylä keskellä Lappia. Markkinatalous ei tällä hetkellä tuota rakennustoimintaa eikä riittävästi yritystoimintaa alueelle ja yksi iso syy on investointien ja sijoittamisten uskallus kylään. Uusitalon mielestä kaupunkistatus parantaisi tätä tilannetta selkeästi, myös ulkomaalaistenkin silmissä. Tällä hetkellä pienasuntotuotanto on pelkästään Sodankylän kunnan varassa, kertoo elinkeinokoordinaattori. 

Kirjoitus on julkaistu myös Sompiossa 4.10


Päivitetty: 4.10.2017 16:23