Takaisin
 4.12.2017

Valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian vuosille 2017-2019

Sodankylän kuntastrategia vuosille 2017–2019 on valmistunut. Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan 6.4.2017. Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline, joka ohjaa pitkäjänteisesti kunnan toiminnan suunnittelua ja johtamista. Kuntalain 37§:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Päivitetty kuntastrategiaa mukailee vuonna 2014 hyväksyttyä kuntastrategiaa, mutta sitä on ajankohtaistettu, jotta se vastaa paremmin kunnan nykyistä toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Kuntastrategian päämäärät vuosille 2017–2019


Kunta on asuinpaikkana houkutteleva
Kunnan väkiluvun kasvu halutaan turvata kunnan houkuttelevuuden lisäämisellä. Kunnan houkuttelevuutta tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin painopisteet ovat turvallinen arki ja viihtyisä ympäristö sekä osallistuva yhteisö.

Elinkeinorakenne on monipuolinen
Monipuolinen elinkeinorakenne saavutetaan verkostomaisten toimintarakenteiden edistämisellä, sekä aktiivisella yhteistyöllä naapurikuntien, maakunnan sekä erilaisten elinkeinoelämää tukevien organisaatioiden kanssa. Sähköisten järjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen ovat elinehtoja monipuoliselle elinkeinorakenteelle.

Laadukkaat peruspalvelut
Laadukkuudesta huolehtiminen riippumatta siitä onko peruspalveluiden tuottajana kunta vai jokin ulkopuolinen taho. Sodankylän kunta haluaa ja voi vaikuttaa siihen, että Sodankylässä on jatkossakin laadukkaat peruspalvelut.


Toiminnan painopisteet

Kuntastrategiassa määriteltiin myös toiminnanpainopisteet vuosille 2017–2019. Sodankylän kunta haluaa keskittyä maakuntauudistusten vaatimien palvelurakenteen muutosten valmisteluun, sähköisten palveluiden käyttöönoton edistämiseen sekä paikallisen elinvoimaisuuden ja palvelutarjonnan edistämiseen. Kokonaan uuden kuntastrategian suunnittelutyö alkaa syksyllä 2017 ja sen vuoksi viimeiseksi toiminnanpainopisteeksi onkin valittu valtakunnallisen kuntarakenne- ja sote-uudistuksen huomioon ottaminen uutta kuntastrategiaa laatiessa. 

Kuntastrategiaan 2017–2019 on lisätty liitteinä myös seuraavat linjaukset ja periaatteet; päivitetty SWOT-analyysi, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, henkilöstöpolitiikan linjaukset, viestinnän linjaukset, konserniohje ja omistajapolitiikka sekä kuntakonsernin rakenne ja kunnan hankintaperiaatteet.
 

Liitteet:
Kuntastrategia 2017-2019

 

Päivitetty: 29.1.2018 17:22

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found